I - Activiteiten

Waaruit bestaan de activiteiten van een maritieme veiligheidsonderneming?

- De activiteit bestaat uit het uitoefenen van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden ten voordele van de geregistreerde eigenaar of exploitant.     

- Het toezicht en de bescherming aan boord van schepen gebeuren altijd op een gewapende wijze. Hiertoe worden de agenten, volgens de door de Koning te bepalen nadere regels, uitgerust met niet-automatische of half-automatische vuurwapens van maximum kaliber.50.

Links naar Vigilegis: artikelen 12 (maritieme veiligheidsonderneming) - 186 (activiteiten aan boord van schepen) - 194 (vergunde wapens).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

1
I - Activiteiten

II - Bevoegdheden

Welke zijn de bevoegdheden van de kapitein van het schip, de operationele verantwoordelijke en de agenten?  

- De bevoegdheden (en de verplichtingen) voorzien voor de bewakingsondernemingen en de bewakingsagenten zijn eveneens van toepassing op de agenten van een maritieme veiligheidsonderneming, behalve als specifieke bepalingen daarvan afwijken of in bijkomende bevoegdheden voorzien. 

- De operationele verantwoordelijke van de maritieme bewakingsploeg voert voor de uitoefening van de bewakingsopdracht de richtlijnen en de bevelen uit, die hij gekregen heeft van de kapitein van het schip.

- De operationele verantwoordelijke informeert de kapitein onverwijld van elke onregelmatigheid en iedere verdachte omstandigheid die de agenten hebben vastgesteld. Behoudens in geval van uiterste hoogdringendheid stellen de agenten geen handelingen totdat de kapitein hiervoor de toestemming verleende aan de operationele verantwoordelijke van de maritieme bewakingsploeg.

- De operationeel verantwoordelijke noteert bij elke opdracht in een logboek de door de Koning bepaalde gegevens en feiten en hij maakt een verslag op.  Hij meldt onverwijld aan de overheden het gebruik van vuurwapens, indien er personen verdacht van piraterij werden aangetroffen of als het schip werd aangevallen door piraten.

- De agenten kunnen elke persoon die, zonder de toelating te hebben van de kapitein, zich aan boord van het bewaakte schip bevindt, vatten, op voorwaarde dat ze de kapitein van het schip onverwijld van de feiten inlichten en deze persoon vasthouden in afwachting van de beslissing van de kapitein over wat er met deze persoon dient te gebeuren.

- Bij een vatting gaan de agenten over tot een veiligheidscontrole die bestaat uit een betasting van de kleding van de persoon, teneinde wapens of gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid van de opvarenden in het gedrang zouden kunnen brengen of schade aan het schip zouden kunnen veroorzaken, op te sporen.

- De agenten overhandigen de bij de veiligheidscontrole aangetroffen goederen onmiddellijk aan de kapitein en bewaken elke persoon van wie de kapitein, in het kader van zijn bevoegdheden inzake het bestrijden van piraterij, besloten heeft hem aan te houden.

- Het gebruik van handboeien is toegelaten en dient beperkt te blijven tot de gevallen van volstrekte noodzakelijkheid, waarbij geen andere, minder ingrijpende, methode de vatting mogelijk maakt.

Links naar Vigilegis: artikelen 12 (maritieme veiligheidsonderneming) – 185 (bevoegdheden en verplichtingen) – 195 (uitvoeren van de bevelen van de kapitein) – 196 (informeren kapitein) -198 (vatten aan boord van het schip) – 199 (veiligheidscontrole bij de vatting) – 200 (overhandigen aangetroffen goederen) – 201 (gebruik van handboeien) – 202 (bewaken aangehouden personen) – 203 en 204 (logboek en verslag van opdracht) – 205 (melden van gebruik van vuurwapen, opsporen van personen die verdacht worden van piraterij en aanvallen).

-----

Links naar FAQ Bewaking : /

1
II - Bevoegdheden

III - De geregistreerde eigenaar of exploitant

Welke rol heeft de geregistreerde eigenaar of exploitant?

- De geregistreerde eigenaar van het schip of de exploitant laat uitsluitend de personeelsleden van de maritieme veiligheidsonderneming aan boord van het schip komen waarvan voorafgaandelijk werd vastgesteld dat zij in het bezit zijn van een identificatiekaart.

Links naar Vigilegis: artikelen 12 (maritieme veiligheidsonderneming) – 191 (aan boord van het schip komen).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

1
III - De geregistreerde eigenaar of exploitant

IV - Een agent van een maritieme veiligheidsonderneming identificeren

Hoe weten of het gaat over een agent van een maritieme veiligheidsonderneming ?

Een agent van een maritieme veiligheidsonderneming is verplicht om zijn identificatiekaart duidelijk leesbaar te dragen evenals het uniform (waarop het Vigilisembleem is aangebracht) en beschermingskledij :

vigilis

Het feit dat de agent deze identificatiekaart draagt, bewijst dat hij gescreend werd door de FOD Binnenlandse Zaken en over de technische en professionele kwaliteiten beschikt om als agent van een maritieme veiligheidsonderneming te werken:

carte d'identification gardiennage

Links naar Vigilegis: artikelen 12 (maritieme veiligheidsonderneming) - 80 (leesbaar dragen identificatiekaart) – 95 (dragen uniform) - 193 (uniform en beschermingskledij).

---

Links naar FAQ Bewaking 

1
IV - Een agent van een maritieme veiligheidsonderneming identificeren