Aanvraagprocedure

Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

Uw aanvraag moet via een aangetekende zending per post worden gericht aan:

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76, 1000 Brussel

De aanvraag tot vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:

1. Voor de onderneming:

 • De statuten van de onderneming, waarbij in het maatschappelijk doel melding wordt gemaakt van de activiteit conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen.
 • Het ondernemingsnummer dat aan de onderneming werd toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Het telefoonnummer en emailadres van de onderneming.
 • Het document zoals weergegeven in bijlage 1 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend).
 • De samenstelling van de onderneming: dit betreft het personeel (zelfs ingeval het een éénmanszaak betreft)
  • het aantal personeelsleden van de onderneming.
  • een lijst van het leidinggevend personeel en de leden van de raad van bestuur met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer en datum van indiensttreding en hun taakomschrijving.
  • Onder leidinggevend personeel dient te worden verstaan:
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);
   • Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel."
  • een lijst van het uitvoerend personeel met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving (conceptie, installatie, …)
  • Onder uitvoerend personeel dient te worden verstaan:
   • De personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstel van de camerasystemen uitvoeren.
  • het leidinggevend personeel en de personen die in de raad van bestuur zetelen, dienen bij de aanvraag tot erkenning, hun schriftelijke instemming te verlenen met het in de wet bedoelde onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.
  • een lijst van de personen belast met de commerciële relaties met de klanten van de onderneming.

Opmerking: indien de personen niet beschikken over een rijksregisternummer of een bisnummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de nationaliteit, het volledig adres en de datum van indiensttreding óf een raming hiervan.

2. Voor elk personeelslid:

 • Het document zoals weergegeven in bijlage 2 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend).
 • Een uittreksel uit het strafregister conform het model voorzien in artikel 596, 1e alinea van het Wetboek van Strafvordering of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben.
  Het document mag maximaal zes maanden oud zijn op het moment van de vergunningsaanvraag. Uit dit document moet blijken dat de onderneming beschikt over personeel dat voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 61, 1°, van de wet.
 • Een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, volgens het model bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 68 van de wet, zoals weergegeven in bijlage 3.
1
Aanvraagprocedure

Documenten

1
Documenten