Kan ik als organisator van een evenement een interne bewakingsdienst organiseren door met de leden van mijn vereniging (enkel VZW of feitelijke vereniging)? Ja, onder strikte voorwaarden.

Ja, u dient een aanvraag in te dienen bij de burgemeester (van de plaats waar u het evenement organiseert) door het aanvraagformulier, vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken, minstens 14 dagen vóór het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid die u organiseert in te vullen om zo het document met de toestemming van de burgemeester te verkrijgen. Het gaat over het uitzonderingsregime. 

U moet eveneens een kopie van deze aanvraag versturen naar het e-mailadres [email protected], minstens 14 dagen vóór het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid die u organiseert.

Vooreerst kunnen alleen de activiteiten van «evenementenbewaking» (die bestaat uit «statische bewaking van goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen») en elke vorm van statische bewaking, van controle van en toezicht op het publiek in een occasionele dansgelegenheid worden uitgeoefend in het kader van dit uitzonderingsstelsel.  Geen enkele andere bewakingsactiviteit kan worden uitgeoefend onder deze afwijkende regeling.

Onder de taken die deze personen kunnen uitvoeren, zijn er taken zoals « het houden toezicht op aanwezigen, het kanaliseren van het publiek, toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen, toezicht bij uitgangen, bewaken van podia, controle van toegangen naar VIP-plaatsen, “backstage”-controle, enz.  ».

Vervolgens kan uw vereniging (feitelijke verenigingen of VZW's) die het evenement of de festiviteit waarvan sprake organiseert deze vergunning krijgen voor zover zij «geen winstoogmerk beoogt en een ander doel nastreeft dan de organisatie van evenementen ».                                              

Tot slot moet uw  organisatie beschikken over effectieve leden (bijvoorbeeld: lid van de organisatie) of personen die een effectieve en duidelijke band met haar hebben aan wie zij gaat vragen om bewakingstaken uit te voeren (voorbeeld: de ouders van leerlingen op een school,…).

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° en 9° (evenementenbewaking, bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime) – 102 tot 104 (toegangscontrole).

Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21-09-2018, in werking 01-10-2018).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

0