Zijn de voorwaarden waaraan de leden die op duurzame wijze verbonden zijn aan de vereniging (uitzonderingsregime) moeten voldoen, identiek aan de voorwaarden waaraan de bewakingsagenten moeten voldoen ?

Deze medewerkers moeten de volgende voorwaarden voldoen:

  1. niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf (behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer);
  2. ofwel als hij de nationaliteit heeft van een land van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, zijn hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat ofwel als hij niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, zijn hoofdverblijfplaats hebben in België sinds minimum 3 jaar;            
  3. niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of van een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
  4. minstens 18 jaar oud zijn ;
  5. beantwoorden aan het profiel betreffende de veiligheidsvoorwaarden, profiel dat in het kader van deze vergunningsprocedure gekenmerkt is door de afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu en de afwezigheid van risico's voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
  6. niet geschrapt zijn uit het Rijksregister ;
  7. in de afgelopen 3 jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de voornoemde veiligheidsvoorwaarden ;
  8. in de afgelopen 3 jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

De voorwaarden inzake opleiding en psychotechnisch onderzoek moeten niet worden vervuld.

0