Als burgemeester heeft u het advies van de korpschef van uw politiezone nodig alvorens een uitzonderingsregime (bewaking) voor een vereniging en haar leden toe te staan. Waarop moet dit advies betrekking hebben?

Als burgemeester moet u twee soorten van voorwaarden controleren vooraleer de toestemming toe te kennen.  Hiervoor zal u geholpen worden door het advies van de korpschef dat verplicht moet worden verkregen voorafgaand aan het verlenen van de toestemming. Er dient te worden nagegaan dat :

            I. De vereniging (feitelijke verenigingen of vzw's), die het evenement, de gebeurtenis of de dansgelegenheid organiseert , beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie van evenementen; 

            II. Iedere persoon, die ertoe zal worden gebracht om bewakingsactiviteiten uit te voeren, die voorkomen op de lijst die door de vereniging wordt overgezonden, aan de volgende voorwaarden voldoet (screening): 

  1. niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf (behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer);
  2. ofwel als hij de nationaliteit heeft van een land van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, zijn hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat ofwel als hij niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, zijn hoofdverblijfplaats hebben in België sinds minimum 3 jaar; 
  3. niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of van een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde;
  4. minstens 18 jaar oud zijn;
  5. beantwoorden aan het profiel betreffende de veiligheidsvoorwaarden, profiel dat in het kader van deze vergunningsprocedure gekenmerkt is door de afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu en de afwezigheid van risico's voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde;
  6. niet geschrapt zijn uit het Rijksregister;
  7. in de afgelopen 3 jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de voornoemde veiligheidsvoorwaarden;
  8. in de afgelopen 3 jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

Om bepaalde voorwaarden te controleren, kan u de personen ondervragen of hen een verklaring op erewoord laten invullen, met name wat het gebrek aan weigering van een identificatiekaart betreft en het feit van niet in het bezit te zijn van een identificatiekaart als bewakingsagent.

Als u voor bepaalde personen twijfels heeft met betrekking tot de voorwaarden 7 en 8, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst door een mail te sturen naar het adres [email protected] of [email protected].

Bovenop deze voorwaarden, heeft de wetgever specifieke voorwaarden opgelegd, met name dat zij: effectieve leden van de vereniging moeten zijn of een daadwerkelijke band met de vereniging moeten hebben; geen enkele vorm van betaling kunnen ontvangen en deze activiteit slechts sporadisch mogen uitvoeren, wat betekent dat zij geen professionele bewakingsagenten zijn.

Links naar Vigilegis : artikelen 3, 8° et 9° (evenementenbewaking, bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime) – 61 (persoonsvoorwaarden).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

 

0