Als burgemeester kunt u een uitzonderingsregime (interne bewakingsdienst) toestaan aan een vereniging die een evenement of van een occasionele dansgelegenheid organiseert. Maar waarover gaat het precies?

Deze mogelijke afwijking  betreft de oprichting van een niet-professionele interne bewakingsdienst tijdens  gebeurtenissen van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard, met inbegrip van festivals, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is, maar eveneens bij  occasionele dansgelegenheden, dit wil zeggen een plaats waar de organisator sporadisch een dansgelegenheid organiseert.  Muziekfestivals, sportmanifestaties, dansfeesten, bals, ... alsook lokale feestelijkheden worden hiermee beoogd. 

Alleen verenigingen (feitelijke verenigingen of vzw's) die het evenement of de occasionele dansgelegenheid organiseren, kunnen deze toestemming krijgen.  Om ieder misbruik te voorkomen, is het verplicht dat deze vereniging «geen winstoogmerk beoogt en een ander doel nastreeft dan de organisatie van evenementen».

De organisatie moet beschikken over effectieve leden (bijvoorbeeld: lid van de organisatie) of personen die een effectieve en duidelijke band met haar hebben aan wie zij gaat vragen om bewakingstaken uit te voeren (voorbeeld: de ouders van leerlingen op een school,…). « Het volstaat dat vaststaat dat er een duurzame band is tussen de voor evenementenbewaking ingezette personen en de organiserende vereniging. Deze band is niet enkel bij effectieve leden aanwezig, maar geldt bijvoorbeeld voor de leden van een oudervereniging van een school, voor een supportersclub van een sportploeg of gewezen leiders van een jeugdbeweging. »  Om deze taken uit te voeren mag er geen beroep gedaan worden op andere derden dan de voormelde leden, of er moet een overeenkomst ondertekend worden met een vergunde bewakingsonderneming. De twee 'regimes' kunnen uiteraard samen gebruikt worden tijdens eenzelfde evenement.         

De toestemming die u aflevert dient conform het model, vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken, te zijn: Toestemming burgemeester – uitzonderingsregime.                                     

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime).

Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 21-09-2018, in werking 01-10-2018).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

0