Moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de personen verbonden aan de organisatie van een evenement (personeelsleden), evenals aan de dienstverleners, leveranciers van goederen en onderaannemers die hiertoe toegang zullen hebben? 

Er moet verwezen worden naar de ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen (B.S. 05.04.2018).

Deze voorafgaande veiligheidscontroles betreffen enkel:

  • de raadpleging van de politionele gegevensbanken of de gegevensbanken waartoe de politiediensten wettelijk toegang hebben;
  • de personen die meewerken aan de organisatie en aan het verloop van een evenement (zoals gedefinieerd in de wet van 2 oktober 2017), dit wil zeggen dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers, betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator, met inbegrip van de eventuele niet-professionele IBD (deze personen kunnen toegang hebben tot gevoelige plaatsen en/of gevaarlijke stoffen of materialen of toegang hebben tot de site met een voertuig);
  • het bepalen van de eventuele maatregelen ten opzichte van deze personen en om zich ervan te vergewissen dat zij geen bedreiging voor de openbare orde vormen.
0