1 - Controle

Door wie kan ik aan een controle worden onderworpen wanneer ik een luchthaven betreed ? 

Wanneer u een luchthaven betreedt, kunt u aan de toegang gecontroleerd worden door een bewakingsagent die zich ervan moet vergewissen dat geen enkel gevaarlijk voorwerp of geen enkel wapen dat de veiligheid van het publiek of de veilige uitbating in het gedrang kan brengen binnengebracht wordt. Elke toegangscontrole met een ander doel is verboden.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats): - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (controle aan de toegang) – 115 (toegestane activiteiten op de openbare weg) – 117 (zichtbare afbakening).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toestemming geven voor de uitvoering van een oppervlakkige betasting aan de toegang van een plaats door een agent ?

1
1 - Controle

2 - Soorten controle

Waaruit bestaat de controle waaraan ik kan worden onderworpen wanneer ik een luchthaven betreed ?

- In de eerste plaats kan het enkel om een visuele  controle van een persoon gaan, om zich ervan te vergewissen dat deze persoon geen wapen of gevaarlijk voorwerp vasthoudt of bijvoorbeeld in zijn riem draagt. Elke toegangscontrole met een ander doel is verboden. Deze visuele controle kan ook betrekking hebben op de inhoud van de handbagage die door de persoon op verzoek van de agent vrijwillig zal worden geopend. Hij zal eenvoudigweg een kijkje kunnen nemen in de handbagage, zonder er zijn handen in te stoppen. Tijdens deze visuele controle mag de bewakingsagent de persoon dus niet aanraken en mag hij zijn handen ook niet in de handbagage stoppen om naar een voorwerp te zoeken. Daarom mag deze controle, enkel in het kader van de visuele controle, ook door een agent die niet tot het geslacht van de gecontroleerde persoon behoort uitgevoerd worden. Op luchthavens moeten personen regelmatig langs een (vaste of draagbare) metaaldetector passeren en wordt de bagage met een röntgenstraal gescand. In het kader van deze controle zijn deze procedures toegestaan en gerechtvaardigd.

- In de tweede plaats kan deze controle gepaard gaan met een oppervlakkige betasting van de kleren. In dit geval zal de agent de rand (buitenkant) van de kleren betasten, om zich ervan te vergewissen dat de persoon geen gevaarlijk voorwerp of geen wapen verbergt. Hij mag zijn handen in geen geval in de zakken van de persoon stoppen. Indien hij de aanwezigheid van een  als ongebruikelijk beschouwd voorwerp, dat bijvoorbeeld ongewoon groot is of een ongewone vorm heeft, vaststelt, moet hij aan de persoon vragen om het voorwerp in kwestie aan hem te tonen.  Hij mag het voorwerp niet rechtstreeks pakken.  De agent die deze oppervlakkige betasting uitvoert, moet van hetzelfde  geslacht als de gecontroleerde persoon zijn. De bewakingsagent beschikt ook over een bijzondere situationele bevoegdheid. Hij kan aan de toegang een echte doorzoeking van de bagage uitvoeren (zie punt VII voor bijkomende informatie).

- Deze controles kunnen enkel worden uitgevoerd indien de persoon zich vrijwillig aan deze controle onderwerpt. Indien de persoon zich niet aan de controle wenst te onderwerpen zal de toegang hem eenvoudigweg geweigerd kunnen worden. De agent kan hem niet verplichten of dwingen om zich aan de controle te onderwerpen.

- Ten slotte is het mogelijk om toegangscontroles systematisch uit te voeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats) - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (controle aan de toegang).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toestemming geven voor de uitvoering van een oppervlakkige betasting aan de toegang van een plaats door een agent ?

 

1
2 - Soorten controle

3 - De bewakingsagent identificeren

Hoe kan ik weten of ik te maken heb met een gemachtigde bewakingsagent die zijn activiteiten aan de toegang van een luchthaven uitoefent?

- Een bewakingsagent moet zijn identificatiekaart voor bewakingsagenten zichtbaar dragen, evenals zijn uniform (waarop het Vigilis-embleem is aangebracht):

Vigilis

- Het feit dat de agent deze identificatiekaart draagt, bewijst dat hij gescreend werd door de FOD Binnenlandse Zaken en over de technische en professionele kwaliteiten beschikt om als bewakingsagent te werken:

carte d'identification gardiennage

 - Deze identificatiekaart dient op eenvoudig verzoek van elke burger getoond te worden.

Links naar Vigilegis : 80 (leesbaar dragen van de identificatiekaart) - 95 (dragen uniform)

---

Links naar FAQ Bewaking :

B.1. Hoe kan men een bewakingsagent herkennen?

 

1
3 - De bewakingsagent identificeren

4 - Toegang ontzeggen

In welke gevallen kan de toegang tot een luchthaven aan mij worden ontzegd ?

- Bewakingsagenten kunnen de toegang ontzeggen aan personen die:

  1. zich niet aan de toegangscontrole onderwerpen ;
  2. zonder toelating NIET publiek toegankelijke plaatsen proberen te betreden;
  3. niet over het vereiste toegangsdocument beschikken;
  4. het goede verloop van het evenement kunnen verstoren;
  5. de veiligheid van de aanwezigen of een veilige uitbating in het gedrang kunnen brengen.

- Indien een persoon aan wie de toegang is ontzegd, toch probeert binnen te geraken, verwittigen de bewakingsagenten er hem van dat hem de toegang zal verhinderd worden. 

Indien de betrokken persoon de toegangsweigering blijft negeren, kunnen de bewakingsagenten hem, zonder gebruik te maken van geweld of dwang, de toegang tot de plaats verhinderen.

- Bewakingsagenten mogen de toegang tot een plaats niet op basis van directe of indirecte discriminatie weigeren of verhinderen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats) - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (controle aan de toegang) - 105 (weigering van toegang).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

 

1
4 - Toegang ontzeggen

5 - Identiteitscontrole aan de toegang

In welke gevallen kan een identiteitscontrole aan de toegang van een plaats door een bewakingsagent worden uitgevoerd ?

Een identiteitscontrole door een bewakingsagent kan enkel aan de toegang  van een kansspelinrichting of van een NIET publiek toegankelijke plaats op de luchthaven uitgevoerd worden.  Bijgevolg mag een bewakingsagent aan de toegang van een luchthaven op het Belgisch grondgebied in geen geval identiteitsdocumenten vragen. De identiteitsdocumenten worden bij het aan boord gaan eventueel door het onthalend personeel van de luchthaven, en niet door het veiligheidspersoneel van de luchthaven, gecontroleerd.

Links naar Vigilegis : artikelen 22, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats) - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (controle aan de toegang) - 106 (identiteitscontrole).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

1
5 - Identiteitscontrole aan de toegang

6 - Verboden acties

Zijn de personen die deze controleactiviteiten aan de toegang van een luchthaven uitoefenen aan verboden onderworpen?

- De drie belangrijkste verboden in het kader van de activiteit van de controle van personen aan de toegang van een publiek toegankelijke plaats, met name een luchthaven, zijn :

            1.  Verbod om een wapen te dragen ;

            2.  Verbod om een beroep te doen op geweld en dwang ;

            3. Verbod om de toegang op basis van om het even welke discriminatie te ontzeggen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats) - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (toegangscontrole) – 98 (verbod dwang en geweld) – 101  (wapendracht) – 105 (weigering toegang) – 110 tot 114 (mogelijkheid tot vasthouding indien op heterdaad betrapt/misdaad).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

1
6 - Verboden acties

7 - Bijzondere bevoegdheden

Hebben de bewakingsagenten die op een luchthaven actief zijn bijzondere bevoegdheden?

- Op de luchthavens kunnen de bewakingsagenten:

  1. aan de toegang, voor de delen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, een doorzoeking van de bagage uitvoeren;
  2. voor de niet voor het publiek toegankelijke delen: aan de toegang de voertuigen, met inbegrip van de bestuurderscabine, doorzoeken; de plaats door middel van mobiele camera's bewaken.

- Deze bijzondere controles mogen enkel uitgevoerd worden inzien ze aan de toegang van de luchthaven, of de betrokken zone, aangekondigd worden met de vermelding « Situationele bevoegdheden – versterkt toezicht » en dit pictogram: 

pictogramme gardiennage

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 16° (definitie publiek toegankelijke plaats) - 3, 13° (toezicht op en controle van personen) – 102 tot 104 (controle aan de toegang) - 140-141 (situationele bevoegdheden) - 145 (pictogram aan de toegang).

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

1
7 - Bijzondere bevoegdheden