I - Wie mag de controle uitvoeren

Door wie word ik gecontroleerd wanneer ik een voor het publiek toegankelijke plaats betreed (café, bar, discotheek, feest, bal, festival, cultureel evenement, folkloristisch evenement...)?

- Wanneer u bepaalde plaatsen betreedt die over het algemeen 's nachts bezocht worden (café, bar, discotheek, feest, bal...), of wanneer u festivals of concerten bezoekt of naar folkloristische optochten kijkt, kunt u aan de toegang van deze plaatsen gecontroleerd worden door een bewakingsagent (of soms een lid van de organiserende vereniging) die zich ervan moet vergewissen dat geen enkel gevaarlijk voorwerp of geen enkel wapen, dat de veiligheid van het publiek of een veilige uitbating in het gedrang kan brengen of het goede verloop van een evenement kan verstoren, wordt binnengebracht. Elke toegangscontrole met een ander doel is verboden.

- De wetgever heeft verschillende plaatsen of soorten evenementen opgesomd en bepaald wie er wettelijk bewakingsactiviteiten kan uitoefenen. In het kader van deze themafiche moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het "uitgaansmilieu" en het "evenement" en moeten ze gedefinieerd worden :

            -1. het UITGAANSMILIEU, dat cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden omvat. In het kader van de dansgelegenheden moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de gewoonlijke dansgelegenheid, een plaats die gewoonlijk bestemd is als dansgelegenheid (bijvoorbeeld een discotheek) en de occasionele dansgelegenheid, een plaats die sporadisch als dansgelegenheid wordt gebruikt (bijvoorbeeld een omnisporthal of een receptiezaal). 

De controle aan de toegang van een van deze plaatsen, met uitzondering van de occasionele dansgelegenheid, kan enkel door een gemachtigde bewakingsagent uitgevoerd worden. 

De bewaking van het uitgaansmilieu mag nooit op de openbare weg worden uitgeoefend.

           -2. het EVENEMENT, dat gedefinieerd wordt als een gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard (met uitzondering van occasionele dansgelegenheden, die tot het uitgaansmilieu behoren) met inbegrip van festivals, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is.

De controle aan de toegang kan (in de meeste gevallen) uitgevoerd worden door een gemachtigde bewakingsagent of door een persoon die lid is van de vereniging die het evenement organiseert.

De bewaking van evenementen kan op de openbare weg worden uitgeoefend indien de lokale overheden daarvoor hun toestemming geven en indien bepaalde regels gerespecteerd worden, wanneer de bewaking door een bewakingsonderneming wordt uitgeoefend, zoals een duidelijke afbakening met behulp van een onveranderlijk stijf bord dat aan elke toegang (in- en uitgang) van het evenement wordt geplaatst.

Samengevat :

-wanneer u een etablissement binnen het uitgaansmilieu (café, bar, kansspelinrichting of gewoonlijke dansgelegenheid (discotheek)) betreedt kunt u enkel door een gemachtigde bewakingsagent aan een toegangscontrole onderworpen worden ;

-wanneer u een evenement bijwoont of een occasionele dansgelegenheid binnenkomt, kunt u het voorwerp uitmaken van een controle door een gemachtigde bewakingsagent of een persoon die behoort tot de organisatie die het evenement of de occasionele dansgelegenheid (feest, bal...) organiseert.  Deze personen worden niet door de minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd, maar worden, na een advies van de korpschef van de lokale politie, door de burgemeester gemachtigd om enkel gedurende het evenement of de occasionele dansgelegenheid private bewakingsactiviteiten uit te oefenen. Deze personen kunnen dezelfde handelingen stellen als een gemachtigde bewakingsagent (afgezien van de veiligheidscontrole in het kader van een vasthouding) en moeten geen identificatiekaart dragen. Ze moeten echter duidelijk herkenbaar zijn en ze moeten zich op eenvoudig verzoek van elke burger identificeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 24 (uitzonderingsregime) - 102 tot 104 (toegangscontrole) – 115 (activiteiten vergunde op de openbare weg) – 116 (openbare orde) – 117 (verplichting aanduiding van de zone waar activiteiten plaatsvinden) - 120 (verbod fooien).   

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

 

1
I - Wie mag de controle uitvoeren

II - Welke controle

Waaruit kan de controle bestaan waaraan ik kan worden onderworpen wanneer ik een voor het publiek toegankelijke plaats (café, bar, discotheek, feest, bal, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) betreed die bewaakt wordt door privé-personen (bewakingsagent of lid van de organiserende organisatie) ?

- In de eerste plaats kan het enkel om een visuele controle van een persoon gaan, om zich ervan te vergewissen dat deze persoon geen wapen of gevaarlijk voorwerp vasthoudt of bijvoorbeeld in zijn riem draagt. Elke toegangscontrole met een ander doel is verboden. Deze visuele controle kan ook betrekking hebben op de inhoud van de handbagage die door de persoon op verzoek van de agent vrijwillig zal worden geopend. Hij zal eenvoudigweg een kijkje kunnen nemen in de handbagage, zonder er zijn handen in te stoppen. Tijdens deze visuele controle mag de bewakingsagent de persoon dus niet aanraken en mag hij zijn handen ook niet in de handbagage stoppen om naar een voorwerp te zoeken. Daarom mag deze controle, enkel in het kader van de visuele controle, door een agent die niet tot het geslacht van de gecontroleerde persoon behoort uitgevoerd worden.

- In de tweede plaats kan deze visuele controle gepaard gaan met een oppervlakkige betasting van de kleren. In dit geval zal de agent de rand (buitenkant) van de kleren betasten, om zich ervan te vergewissen dat de persoon geen gevaarlijk voorwerp of geen wapen verbergt. Hij mag zijn handen in geen geval in de zakken van de persoon stoppen. Indien hij de aanwezigheid van een  als ongebruikelijk beschouwd voorwerp, dat bijvoorbeeld ongewoon groot is of een ongewone vorm heeft, vaststelt, moet hij aan de persoon vragen om het voorwerp in kwestie aan hem te tonen.  Hij mag het voorwerp niet rechtstreeks pakken.  De agent die deze oppervlakkige betasting uitvoert, moet van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon zijn.

- Deze controles kunnen enkel worden uitgevoerd indien de persoon zich vrijwillig aan deze controle onderwerpt. Indien de persoon zich niet aan de controle wenst te onderwerpen zal de toegang hem eenvoudigweg geweigerd worden. De agent kan hem niet verplichten of dwingen om zich aan de controle te onderwerpen.

- Ten slotte is het voortaan mogelijk om toegangscontroles systematisch uit te voeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 102 tot 104 (toegangscontrole) - 120 (verbod fooien).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

 

1
II - Welke controle

III - Gemachtigd bewakingsagent

Hoe kan ik weten of ik te maken heb met een gemachtigde bewakingsagent die zijn activiteiten aan de toegang van een voor het publiek toegankelijke plaats uitoefent?

- Wanneer hij in om het even welke plaats die toegankelijk is voor het publiek werkt (met name een café, bar, discotheek, feest, bal, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) moet een bewakingsagent zijn identificatiekaart voor bewakingsagenten zichtbaar dragen, evenals zijn uniform (waarop het Vigilis-embleem is aangebracht) van de onderneming, of de interne dienst, waarvoor hij werkt:

 

vigilegis

- Het feit dat de agent deze identificatiekaart draagt, bewijst dat hij gescreend werd door de FOD Binnenlandse Zaken en over de technische en morele kwaliteiten beschikt om als bewakingsagent te werken:

carte d'identification

Links naar Vigilegis : artikelen 80 (identificatiekaart leesbaar dragen) – 95 (uniform dragen). 

---

Links naar FAQ Bewaking :

B.1. Hoe kan ik een bewakingsagent herkennen?

 

1
III - Gemachtigd bewakingsagent

IV - Toegang geweigerd

In welke gevallen kan mij de toegang tot een plaats (met name een café, bar, discotheek, feest, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) ontzegd worden?

- Bewakingsagenten kunnen de toegang ontzeggen aan personen die:

            1° zich niet aan de toegangscontrole onderwerpen ;

            2° zonder toelating NIET voor publiek toegankelijke plaatsen proberen te betreden;

            3° niet over het vereiste toegangsdocument beschikken;

            4° het goede verloop van het evenement kunnen verstoren;

            5° de veiligheid van de aanwezigen of een veilige uitbating in het gedrang kunnen brengen.

- Indien een persoon aan wie de toegang is ontzegd toch probeert binnen te geraken, verwittigen de bewakingsagenten er hem van dat hem de toegang zal verhinderd worden. Indien de betrokken persoon de toegangsweigering blijft negeren, kunnen de bewakingsagenten hem, zonder gebruik te maken van geweld of dwang, de toegang tot de plaats verhinderen.

Bewakingsagenten mogen de toegang tot een plaats niet op basis  van directe of indirecte discriminatie weigeren of verhinderen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 105 (weigeren toegang) - 120 (verbod fooien).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

 

1
IV - Toegang geweigerd

V - Identiteitscontrole

In welke gevallen kan een identiteitscontrole aan de toegang van een plaats (met name een café, bar, discotheek, feest, festival, cultureel, folkloristisch evenement) door een bewakingsagent uitgevoerd worden?

- Een identiteitscontrole door een bewakingsagent kan enkel aan de toegang van een kansspelinrichting of van een NIET voor publiek toegankelijke plaats uitgevoerd worden.  Aan de toegang van een café, een bar, een feest, een nachtclub... kan een bewakingsagent dus in geen geval aan een persoon vragen om identiteitsdocumenten voor te leggen.

- Krachtens de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd is de houder of exploitant van danszalen of drankgelegenheden er verantwoordelijk voor dat geen enkele onbegeleide minderjarige beneden de zestien jaar of geen enkele minderjarige beneden de achttien jaar, naargelang de plaats, in het etablissement aanwezig is wanneer er gedanst wordt.  Enkel hij, of, wanneer hij afwezig is, de door hem aangestelde persoon kan toezicht uitoefenen op de toepassing van deze wet.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 105 (weigeren toegang) - 120 (verbod fooien).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

 

1
V - Identiteitscontrole

VI - Verboden voor de personen die controles uitvoeren

Zijn de personen die deze controleactiviteiten aan de toegang van een plaats (café, bar, discotheek, feest, bal, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) uitoefenen aan verboden onderworpen?

- De vier belangrijkste verboden in het kader van de activiteit van de controle van personen aan de toegang van een publiek toegankelijke plaats (bar, discotheek, feest, bal, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) zijn :

            1.  Verbod om een wapen te dragen ;

            2.  Verbod om een fooi te vragen of te ontvangen ;

            3.  Verbod om een beroep te doen op geweld en dwang ;

            4. Verbod om de toegang op basis van om het even welke discriminatie te ontzeggen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu)  – 98 (verbod dwang en geweld) – 101 (wapen dragen)  – 105 (weigeren toegang uitmaken) – 110 à 114 (mogelijkheid van vatting bij het plegen van feiten die een wanbedrijf/misdaad) - 120 (verbod fooien).  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

 

1
VI - Verboden voor de personen die controles uitvoeren

VII - Bijzondere voorwaarden die nageleefd moeten worden

Zijn er bijzondere voorwaarden waaraan de personen, die aan de toegang van een plaats (café, bar, discotheek, feest,  bal, festival, cultureel, folkloristisch evenement...) controleactiviteiten uitoefenen, moeten voldoen ?

Voor het uitgaansmilieu :

- In het "uitgaansmilieu" moeten de bewakingsagenten, afgezien van de occasionele dansgelegenheden, door middel van bewakingsbeelden kunnen worden geïdentificeerd. Ze moeten bij het stellen van hun handelingen zichtbaar zijn voor de camera's. De organisatoren en de uitbaters van deze plaatsen van het "uitgaansmilieu" zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de bewakingscamera's en de registratie van de beelden.

- De bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst moet aan de toegang van elk etablissement binnen het uitgaansmilieu op leesbare wijze een document aanbrengen met de gegevens van de verzekeraar tot wie elke persoon zich kan wenden indien hij het slachtoffer is van schade die door een bewakingsagent veroorzaakt werd. De zaakvoerder moet de gegevens van de verzekeraar ook vermelden op de website waarop zijn etablissement (café, bar, kansspelinrichting, gewoonlijke dansgelegenheid) wordt voorgesteld.

- Naast het duidelijk dragen van de identificatiekaart en van een uniform met het Vigilis-embleem (zodat ze onmiddellijk herkenbaar zijn) moeten andere verplichtingen vervuld worden. De bewakingsagent moet zich met name in een bewakingsregister of op een bewakingslijst inschrijven.  

- Voor een evenement:

Momenteel zijn er voor de professionele bewakingsagenten, buiten het duidelijk dragen van de identificatiekaart en van een uniform met het Vigilis-embleem, geen bijzondere verplichtingen wanneer ze hun activiteit uitoefenen. De personen van de organisatie die over de veiligheid van de plaatsen waken, moeten eveneens gemakkelijk herkenbaar zijn. Momenteel wordt een arrest dat verschillende bepalingen voorziet voorbereid.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu)  – 24 (uitzonderingsregime) – 80 (identificatiekaart leesbaar dragen) – 95 (uniform dragen) – 126 et 127 (bewakingscamera)  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

B.1. Hoe kan ik een bewakingsagent herkennen?

D.1. Wat is het onderscheid tussen evenementenbewaking en uitgangsmilieu m.b.t. de  conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

 

1
VII - Bijzondere voorwaarden die nageleefd moeten worden