A - Bijzondere vergunning

Zijn de bewakingsactiviteiten op de openbare weg aan een bijzondere vergunning onderworpen?

Voor sommige activiteiten is de uitoefening op de openbare weg inherent aan de activiteit zelf. Het gaat om de volgende activiteiten :

 • toezicht op en/of bescherming van goederentransport, transport van geld of van door de Koning bepaalde goederen; 
 • bescherming van personen (met name de bescherming tijdens verplaatsingen) ;
 • verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich op het openbaar domein bevinden ;
 • begeleiding van groepen personen met het oog op de verkeersveiligheid;
 • bekijken van beelden afkomstig van bewakingscamera's die, vanop de bewaakte site, gericht zijn op de openbare weg.

Voor deze activiteiten is geen enkele andere vergunning, met uitzondering van de vergunning als bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, vereist. Men heeft bijvoorbeeld de toestemming van de burgemeester, de gemeenteraad, de politie... niet nodig. De wet verleent dit recht rechtstreeks.

Voor de andere bewakingsactiviteiten die op de openbare weg kunnen worden uitgeoefend - sommige activiteiten mogen nooit op de openbare weg worden uitgeoefend - zijn de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen duidelijk gedefinieerd in de wet.

Het gaat om:

 • de statische bewaking van roerende of onroerende goederen, voor zover het begin en het einde van de zone (waar de activiteiten plaatsvinden) zichtbaar aangeduid zijn (zie fiche C);
 • de evenementenbewaking, enkel indien de bestuurlijke overheden niet beschikken over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord, en enkel indien een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar de activiteiten zullen worden uitgeoefend, de duur of de periodiciteit bepaalt, en voor zover het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden zichtbaar zijn aangeduid (zie fiche C);
 • bekijken van beelden afkomstig van camera's geplaatst op de openbare weg, ten behoeve van de overheid en onder controle van de politiediensten (zie themafiche Bekijken van beelden voor de overheid) ) ;
 • het toezicht op en de controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid in, tijdelijk of periodiek, NIET voor het publiek toegankelijke plaatsen, met name afgesloten niet-bewoonde plaatsen, industriezones (zonder bewoonde panden), gedeelten grenzend aan de gebouwen van internationale instellingen of ambassades, en op voorwaarde dat een politiereglement de afbakening van de zone of van de perimeter (waar de activiteiten zullen worden uitgeoefend), de duur of de periodiciteit bepaalt, en voor zover het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden zichtbaar zijn aangeduid (zie fiche C); 
 • het toezicht op en de controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid in plaatsen die al niet toegankelijk zijn voor het publiek, binnen een door de gemeenteraad bepaalde perimeter die een zone dekt die niet hoofdzakelijk bewoond is, tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden, enkel indien de bestuurlijke overheden niet beschikken over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord, en voor zover het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden zichtbaar zijn aangeduid (zie fiche C);
 • het toezicht op en de controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid in voor het publiek toegankelijke plaatsen behorend tot de infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens, en voor zover het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden zichtbaar zijn aangeduid (zie fiche C);
 • de terbeschikkingstelling van technische middelen voor het verzekeren van de veiligheid, met de toestemming van de burgemeester en onder supervisie van de opdrachtgever. 

Ten slotte kunnen de bewakingsagenten in noodsituaties (ramp, brand, overstroming, gaslek, enz.) bijzondere bevoegdheden uitoefenen binnen een veiligheidsperimeter die door de bevoegde overheden op de openbare weg is vastgelegd.

De bewakingsagent kan in dit kader enkel:

 1. toezicht houden op de grens van deze perimeter, om te voorkomen dat de zone die door de perimeter is afgebakend door onbevoegden betreden wordt;
 2. in het geval de afgebakende zone alleen door de hulp- en politiediensten mag worden betreden, toezicht houden op de zone die door deze perimeter is afgebakend.

Links naar Vigilegis : artikelen 3 (definities van de 13 bewakingsactiviteiten) -  115 (bewaking op de openbare weg) – 116 (openbare orde niet verstoord en politiereglement dat de zone afbakent) – 117 (aanduiding van de zone) - 118 (veiligheidsperimeter).

---

Links naar FAQ Bewaking:

D.1. Wat is het onderscheid tussen de evenementenbewaking en de bewaking van het uitgaansmilieu met betrekking tot de conversietabel en de identificatiekaart?

D.2. Wat is de reglementering met betrekking tot de activiteit "begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op het verzekeren van de verkeersveiligheid"?

1
A - Bijzondere vergunning

B - Bewakingsactiviteiten die verboden zijn op de openbare weg

Zijn er bewakingsactiviteiten die verboden zijn op de openbare weg?

Ja, de volgende activiteiten mogen niet door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst worden uitgeoefend op de openbare weg:

 • mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm (het toezicht/de controle vindt immers enkel plaats op de locatie waar men naartoe gaat en niet op de openbare weg zelf);          
 • beheer van een geldtelcentrum;
 • bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten… ;
 • beheer alarmcentrale;
 • winkelinspectie;
 • bewaking uitgaansmilieu;
 • doorzoeken van roerende of onroerende goederen met het oog op onderzoek (sweepings).

Links naar Vigilegis : artikelen 3 (definities van de 13 bewakingsactiviteiten) -  115 (bewaking op de openbare weg).

---

Links naar FAQ Bewaking :

D.1. Wat is het onderscheid tussen de evenementenbewaking en de bewaking van het uitgaansmilieu met betrekking tot de conversietabel en de identificatiekaart?

1
B - Bewakingsactiviteiten die verboden zijn op de openbare weg

C - Aankondiging van bewakingsactiviteiten

Hoe moeten bepaalde bewakingsactiviteiten aangekondigd worden wanneer ze op de openbare weg worden uitgeoefend?

De volgende activiteiten:

 • statische bewaking;
 • evenementenbewaking;
 • toezicht op en controle van personen in het kader van het handhaven van de veiligheid in plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (afgesloten niet-bewoonde plaatsen, industriegebied, perimeters grenzend aan de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde ambassades of internationale instellingen);
 • toezicht op en controle van personen in het kader van het verzekeren van de veiligheid in plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, binnen een door de gemeenteraad vastgestelde perimeter;
 • toezicht op en controle van personen in het kader van het verzekeren van de veiligheid in publiek toegankelijke plaatsen, behorend tot de infrastructuur van de openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens;

kunnen enkel worden uitgeoefend op de openbare weg indien ze aan de toegang van de zone/site waarop toezicht gehouden wordt of die gecontroleerd wordt, aangekondigd worden met de vermelding « Begin bewaakte zone » en onderstaand pictogram:  

pictogramme gardiennage

Het einde van de betrokken zone moet met de vermelding « Einde bewaakte zone » en onderstaand pictogram aangekondigd worden:  

fin picto gard

Links naar Vigilegis : artikelen 3 (definities van de 13 bewakingsactiviteiten) -  115 (bewaking op de openbare weg) – 117 (aanduiding van de zone).

---

Links naar FAQ Bewaking :

D.1. Wat is het onderscheid tussen de evenementenbewaking en de bewaking van het uitgaansmilieu m.b.t. de conversietabel en m.b.t. de identificatiekaart?

1
C - Aankondiging van bewakingsactiviteiten

D - Toestemming van de lokale overheid

Voor welke activiteiten moet ik als lokale overheid mijn toestemming geven zodat ze op de openbare weg mogen worden uitgeoefend?

Indien de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst de volgende activiteiten willen uitoefenen op de openbare weg moet u uw toestemming geven voor de verschillende aspecten die vermeld worden in de wet.

U kunt toestaan dat de volgende activiteiten op de openbare weg worden uitgeoefend:

 • de bewaking van  evenementen, enkel indien u niet over aanwijzingen beschikt dat de openbare orde zal worden verstoord en enkel indien u een politiereglement goedkeurt dat de afbakening van de zone of de perimeter waar de activiteiten zullen worden uitgeoefend, de duur of de periodiciteit bepaalt;
 • het toezicht op en de controle van personen in het kader van het handhaven van de veiligheid in plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, namelijk afgesloten niet-bewoonde plaatsen, industriezones (zonder bewoond pand), gedeelten grenzend aan gebouwen van internationale instellingen of ambassades, tijdelijk of periodiek, en op voorwaarde dat u een politiereglement goedkeurt dat de afbakening van de zone of perimeter waar de activiteiten plaatsvinden, de duur of de periodiciteit bepaalt;
 • het toezicht op en de controle van personen in het kader van het handhaven van de veiligheid in plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, binnen een door de gemeenteraad bepaalde perimeter die een zone dekt die niet hoofdzakelijk bewoond is, tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden, en enkel indien u niet over aanwijzingen beschikt dat de openbare orde zal worden verstoord.

Ten slotte kunt u een beroep doen op een bewakingsonderneming waarvan de bewakingsagenten bijzondere bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen, binnen een veiligheidsperimeter die door u in noodgevallen (ramp, brand, overstromingen, gaslek, enz.) op de openbare weg werd afgebakend.

De bewakingsagent kan in dit kader enkel:

 1. toezicht houden op de grens van deze perimeter, om te voorkomen dat de zone die door de perimeter is afgebakend door onbevoegden betreden wordt;
 2. in het geval de afgebakende zone alleen door de hulp- en politiediensten mag worden betreden, toezicht houden op de veiligheid in de zone die door deze perimeter is afgebakend.

Links naar Vigilegis : artikelen 3 (definities van de 13 bewakingsactiviteiten) -  115 (bewaking op de openbare weg) – 116 (openbare orde niet verstoord en politiereglement dat de zone afbakent) – 118 (veiligheidsperimeter).

---

Links naar FAQ Bewaking :

D.1. Wat is het onderscheid tussen de evenementenbewaking en de bewaking van het uitgaansmilieu met betrekking tot de conversietabel en de identificatiekaart?

1
D - Toestemming van de lokale overheid