A - Bewakingscamera's op de openbare weg

Weet u dat u, als overheid die verantwoordelijk is voor het beheer van de bewakingscamera's die op de openbare weg worden geplaatst, een beroep kan doen op een vergunde bewakingsonderneming om de beelden in real time te bekijken?  

We hebben het hier over camera's geplaatst op de openbare weg en waarvan het bekijken van de beelden in real time het mogelijk maakt om toezicht te houden op de openbare weg. We hebben het dus niet over camera's op een privésite.  

Een bewakingscamera is een vast (of mobiel) observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart. Het gaat erom een onmiddellijke interventie van de bevoegde diensten mogelijk te maken bij misdrijven, schade, overlast of ordeverstoring en deze bevoegde diensten zo goed mogelijk te sturen in hun optreden.

Het bekijken van de beelden door een persoon uit de privésector is een activiteit van « toezicht op en de controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen ». De onderneming die deze opdracht uitvoert, moet dus worden vergund als bewakingsonderneming voor deze activiteit.

Bij ontstentenis zal de overheid die een beroep doet op de diensten van een niet-vergunde onderneming een inbreuk plegen op de wet. De bevoegde overheid moet dus, alvorens deze opdracht aan een private onderneming toe te vertrouwen, nagaan of deze laatste wel degelijk over de vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken beschikt voor de activiteit van toezicht op en controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het is mogelijk om aan de onderneming te vragen een kopie van haar ministeriële vergunning te bezorgen of op een reclameadvertentie of de website van de onderneming na te gaan of zij vermeldt vergund te zijn door de FOD Binnenlandse Zaken.

Consulteer de lijst vergunde bewakingsondernemingen

Aangezien de activiteit moet gebeuren ten behoeve van de overheid, betekent dit dat de overheid de klant wordt van de bewakingsonderneming. Deze bewakingsonderneming moet een schriftelijk contract of een schriftelijke overeenkomst met de overheid hebben. De minister zal de minimumbepalingen vastleggen die in dit contract zullen moeten worden opgenomen. 

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 22° (definitie bewakingscamera) - 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) - 115, 3, b) (bekijken van beelden openbare weg ten behoeve van de overheid).

---

Links naar FAQ Camerasystemen:

A.1.Wat verstaat men onder de conceptie van een camerasysteem?

 

1
A - Bewakingscamera's op de openbare weg

B - Uitoefeningsvoorwaarden

De vergunde bewakingsonderneming die beelden van de op de openbare weg geplaatste bewakingscamera's bekijkt, moet strikte uitoefeningsvoorwaarden naleven. Meer over weten? 

Naast het feit dat de onderneming vergund moet zijn voor deze activiteit en een contract met de overheid moet ondertekenen (cf. supra, punt 4), voegt de wet drie voorwaarden toe:

  • de beelden moeten worden bekeken in real time in de lokalen die ter beschikking worden gesteld door de overheid;
  • het bekijken gebeurt onder het effectieve toezicht en de leiding van de politie;
  • de politieambtenaren die belast zijn met het toezicht moeten aanwezig zijn in deze lokalen bij de bewakingsagenten die belast zijn met het bekijken van de beelden.

Dit sluit niet uit dat verschillende gemeenten een gemeenschappelijke ruimte ter beschikking stellen of dat verschillende gemeenten van eenzelfde politiezone kunnen samenwerken.  

De persoon die de beelden bekijkt, moet een bewakingsagent zijn die lid is van het uitvoerend personeel van de bewakingsonderneming waarmee de overheid een contract heeft afgesloten.

Deze persoon moet houder zijn van een geldige identificatiekaart die werd afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken.  

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 22° (definitie bewakingscamera) - 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) - 115, 3, b) (bekijken van beelden openbare weg ten behoeve van de overheid).

---

Links naar FAQ Camerasystemen:

A.1.Wat verstaat men onder de conceptie van een camerasysteem?

 

1
B - Uitoefeningsvoorwaarden