A - De controle van het betalend parkeren

Als burgemeester kunt u een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming of op een onderneming die gespecialiseerd is in parkeerbeheer om het betalend parkeren in uw gemeente te controleren. Meer over weten?

Voor het beheer van de parkeerruimtes in de gemeente gebeurt het dat de controle op het betalend parkeren op parkeerplaatsen, in plaats van een beroep te doen op het gemeentepersoneel of de lokale politie, op de openbare weg, wordt gedelegeerd aan een private onderneming.  Er zijn twee mogelijkheden:  ofwel wordt er een beroep gedaan op een vergunde bewakingsonderneming, ofwel wordt er een beroep gedaan op een onderneming die gespecialiseerd is in parkeerbeheer. 

De wet beoogt hier slechts de controle van het betalend parkeren (parkeermeters, parkeerautomaten of betaalparkeerkaart,…)  op de openbare weg. De regels die volgen zijn zo ruim mogelijk van toepassing en dus eveneens voor het beheer van het parkeren in de blauwe zone.      

De controle op het betalend parkeren is de bewakingsactiviteit om «materiële vaststellingen te verrichten die betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie».

De onderneming moet een concessieovereenkomst afgesloten hebben met de gemeente (zij wordt houder van een overheidsconcessie).    De onderneming moet beschikken over haar eigen personeel dat de controle op het betalend parkeren zal uitvoeren. 

Indien u als burgemeester beroep doet op een bedrijf dat geen bewakingsfirma is moet u twee soorten voorwaarden controleren vooraleer toestemming te geven.  Hierbij zal u geholpen worden door het verplicht, voorafgaand advies van de korpschef.

 • Er dient te worden nagegaan of de onderneming voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, nl. een concessieovereenkomst hebben afgesloten en beschikken over eigen personeel.
 • Er dient te worden nagegaan dat ieder personeelslid dat taken van controle op betalend parkeren uitvoert, die voorkomen op de lijst die door de onderneming is verzonden, aan de volgende voorwaarden voldoet :
 1. niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf ;
 2. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat;
 3. niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of van een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
 4. minstens 18 jaar oud zijn ;
 5. beantwoorden aan het profiel betreffende de veiligheidsvoorwaarden, dat in het kader van deze procedure gekenmerkt is door de afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu en de afwezigheid van risico's voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
 6. niet geschrapt zijn uit het Rijksregister ;
 7. in de afgelopen 3 jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de voornoemde veiligheidsvoorwaarden;
 8. niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een  interne dienst, vergund voor de uitoefening van bewakingsactiviteit "uitgaansmilieu” en van een andere niet-geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor andere activiteiten;
 9. de afgelopen 3 jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

Om bepaalde voorwaarden te controleren, kan u de personen ondervragen of hen een verklaring op erewoord laten invullen, met name wat het gebrek aan weigering van een identificatiekaart betreft en het feit van niet in het bezit te zijn van een identificatiekaart als bewakingsagent.

Als u voor bepaalde personen twijfels heeft met betrekking tot de voorwaarden 7 en 8, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst door een mail te sturen naar het adres [email protected] of [email protected] .

Links naar Vigilegis : artikelen 3, 10° (verrichten van vaststellingen) – 25 (concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren) – 61 (persoonsvoorwaarden) – 128 (uitoefening van verrichten van vaststellingen).

1
A - De controle van het betalend parkeren

B - Vergunning van de burgemeester

Moet de vergunning die door de burgemeester werd afgeleverd in het kader van een concessie met het oog op de uitoefening van de controle van het betalend parkeren een specifieke vorm aannemen?

Nee, maar het is evenwel cruciaal dat bepaalde elementen erop vermeld worden. 

De wet voorziet in geen enkele specifieke formaliteit over de aard van de toestemming, en ook niet over de inhoud van de toestemming, behalve dat deze moet uitgaan van de burgemeester.  

Het is evenwel aanbevolen dat de toestemming uitdrukkelijk de identificatie en de gegevens van de personen vermeldt die van de burgemeester de concessie mogen uitvoeren.  

Links naar Vigilegis : artikel 25 (concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren).

1
B - Vergunning van de burgemeester

C - Verplichtingen

Aan welke voorwaarden moeten de personeelsleden van de concessiehouder voldoen en welke verplichtingen moeten zij naleven wanneer zij hun activiteit uitoefenen?

Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

 1. niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf ;
 2. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat;
 3. niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of van een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
 4. minstens 18 jaar oud zijn ;
 5. beantwoorden aan het profiel betreffende de veiligheidsvoorwaarden, dat in het kader van deze procedure gekenmerkt is door de afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu en de afwezigheid van risico's voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde ;
 6. niet geschrapt zijn uit het Rijksregister ;
 7. in de afgelopen 3 jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de voornoemde veiligheidsvoorwaarden;
 8. niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een  interne dienst, vergund voor de uitoefening van bewakingsactiviteit "uitgaansmilieu” en van een andere niet-geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor andere activiteiten;
 9. de afgelopen 3 jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

De voorwaarden inzake opleiding en psychotechnisch onderzoek moeten niet vervuld worden.

Wat de personneel leden belast met de controle op het parkeren betreft, zelfs indien zij niet altijd moeten beschikken over een identificatiekaart, zullen zij voortaan op iedere vraag om zich te identificeren, moeten ingaan, ongeacht van wie deze aanvraag uitgaat (van de burger of van de overheid).

Links naar Vigilegis : artikelen 25 (concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren) – 61 (persoonsvoorwaarden).

1
C - Verplichtingen

D - Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet een concessiehouder van de controle op het betalend parkeren, die geen vergunde bewakingsonderneming is, voldoen?

De onderneming moet een concessieovereenkomst afgesloten hebben met de gemeente (zij wordt houder van een overheidsconcessie). De onderneming moet beschikken over haar eigen personeel dat de controle op het betalend parkeren zal uitvoeren. 

Zodra andere bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de bewaking van goederen of de controle van personen, moet de onderneming-concessiehouder over een ministeriële machtiging beschikken en moet zijn personeel voldoen aan alle geldende uitoefeningsvoorwaarden voor bewakingsagenten.  Dit geldt eveneens wanneer de activiteit inzake controle op betalend parkeren niet uitsluitend gebeurt in zijn eigen voordeel, maar ook in het voordeel van derden (bijvoorbeeld ten voordele van een andere concessiehouder).

Wat de personneelsleden belast met de controle op het parkeren betreft, zelfs indien zij niet altijd moeten beschikken over een identificatiekaart, zullen zij voortaan op iedere vraag om zich te identificeren, moeten ingaan, ongeacht van wie deze aanvraag uitgaat (van de burger of van de overheid).

Links naar Vigilegis : artikelen 3, 10° (verrichten van vaststellingen) – 25 (concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren) – 61 (persoonsvoorwaarden) – 128 (uitoefening van verrichten van vaststellingen).

1
D - Voorwaarden