Voor elke opdrachtgever/klant (handelaar, onderneming, zelfstandige, vereniging, burger…): Wat zijn mijn garanties wanneer ik een beroep doe op een bewakingsonderneming ?

Indien u een beroep doet op een vergunde bewakingsonderneming worden de volgende zaken gegarandeerd :

I. Onderneming die steeds door de FOD Binnenlandse Zaken vergund en gecontroleerd wordt

 • respect voor de wetgeving inzake de private, sociale en fiscale veiligheid;
 • verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ;
 • professionalisering, competentie en kennis van de onderneming op het exclusieve gebied van de private veiligheid, dankzij het specialiteitsprincipe ;
 • verplichting om de activiteiten bij de FOD Binnenlandse Zaken en de politiediensten aan te geven ; 
 • transparantie door de vermelding van de vergunning van de FOD Binnenlandse Zaken (documenten, overeenkomsten/contracten, facturen, website, facebookpagina...).

II. Personeel dat opgeleid en gescreend is en over een identificatiekaart beschikt

 • Respect voor de verschillende wettelijke voorwaarden met betrekking tot de opleidingen, de psychotechnische onderzoeken, de afwezigheid van een correctionele of strafrechtelijke veroordeling, de afwezigheid van een band met het crimineel milieu (door middel van het onderzoek inzake de veiligheidsvoorwaarden)
 • Bezit van een door de FOD Binnenlandse Zaken afgegeven identificatiekaart voor het leidinggevend personeel, het uitvoerend personeel en de handelsvertegenwoordigers.
 • Wat de bevoegdheden die de bewakingsagenten, in functie van de activiteit die ze uitoefenen, kunnen uitoefenen betreft nodigen wij u uit om de pagina met betrekking tot de competenties en de verplichtingen van een bewakingsagent te raadplegen.

III. Vertrouwelijkheid, plicht tot samenwerking en toepasselijke verboden

 • Vertrouwelijkheid – de circulatie van gevoelige gegevens vermijden.

Het is verboden om gegevens met betrekking tot hun opdrachtgever, de personeelsleden of de bezoekers aan andere personen dan de opdrachtgever door te geven of om de persoonsgegevens van deze persoon in de onderneming te verwerken.

 • Plicht om met de overheden samen te werken : uitzondering op de vertrouwelijkheid

Ze moeten onmiddellijk een antwoord geven op elke vraag om informatie met betrekking tot hun activiteiten die afkomstig is van de gerechtelijke overheden en de bestuursoverheden of de ambtenaren en agenten die belast zijn met de controle van de toepassing van de wet.

 • Verbod om in het kader van een arbeidsconflict tussenbeide te komen

Voor zover er geen contact is tussen de bewakingsagenten en de personen die vakbondsactiviteiten uitoefenen, kunnen bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend. Het doel is te vermijden dat de bewakingsagenten bijvoorbeeld gebruikt worden om een stakingspost aan de ingang van een fabriek, een handelszaak... te breken. Zonder zich op welke manier dan ook met het arbeidsconflict te bemoeien kan de agent de opdrachten die voor het arbeidsconflict werden uitgevoerd verder uitvoeren.

 • Verbod om toezicht te houden op opinies of om een databank te creëren

Het gaat zowel om politieke, filosofische, religieuze of syndicale opinies of het feit dat men lid is van een ziekenfonds, als om het uitdrukken van deze opinies of dit lidmaatschap en het creëren of het voeden van databanken met dit doel.

IV. Transparantie en garanties in het kader van een onderaanneming

2 cumulatieve voorwaarden om u de beste dienstverlening te garanderen :

 1. de onderneming waaraan de activiteit wordt uitbesteed moet eveneens een vergunning voor de uitoefening van de activiteit hebben en een overeenkomst moet worden opgesteld tussen de twee ondernemingen;
 2. in de schriftelijke overeenkomst die u met de hoofdonderneming afsluit, moet ook de naam van de onderneming waaraan de activiteit wordt uitbesteed vermeld worden, en de periode, de tijdstippen en de plaatsen waar ze de activiteiten zal uitvoeren.

De hoofdaannemer zal in ieder geval alle voorzorgsmaatregelen moeten nemen en de noodzakelijke controles moeten uitvoeren, zodat de onderaannemer de wetten respecteert en dat wat met de opdrachtgever overeengekomen werd, correct uitvoert.

V. Veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn aan uw noden

De bestuurders van de bewakingsondernemingen moeten steeds de noodzaken op het gebied van veiligheid evalueren, zonder dat dit excessief is met betrekking tot het privé-leven van de burgers. De in te zetten middelen en bevoegdheden mogen ook niet verder gaan dan wat overeengekomen is met u en de uitbaters die actief zijn in de bewaakte plaats.

Een voorbeeld: in het kader van de uitoefening van de controle van personen zal de bewakingsagent de kleren niet oppervlakkig betasten, indien u dit niet vraagt wanneer de overeenkomst met de ondernemingsleider wordt afgesloten, indien u het daar niet mee eens bent of van mening bent dat dit niet noodzakelijk is (terwijl deze bevoegdheid wettelijk gezien kan worden uitgeoefend).

Het logisch gevolg is dat u, in de hoedanigheid van klant, niet rechtstreeks kunt eisen dat de bewakingsagent dit soort controle (oppervlakkige betasting van een persoon die een plaats betreedt, in het voorbeeld waar het hier om gaat) of enige andere handeling uitvoert. U kunt dit ook niet rechtstreeks aan hem vragen. U moet uw wensen aan een ondernemingsleider doorgeven, en niet rechtstreeks aan het uitvoerend personeel. Om een en ander werkzaam te houden kan dit, na afspraak, gebeuren via de plaatselijke leidinggevende (postchef of ploegbaas).

Links naar Vigilegis : artikelen 16 tot 57 (vergunningsvoorwaarden en verplichtingen voor bewakingsonderneming) : vooral 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) - 21 (vermelden de vergunde activiteiten) - 29 (mogelijkheid tot intrekking van vergunning) - 33 (gedurende de gehele vergunningsperiode aan de vergunningsvoorwaarden voldoen) - 36 (voldoen aan sociale en fiscale verplichtingen, niet doorgehaald of geschrapt in de KBO, zich niet in staat van faillissement bevinden) - 37 (niet veroordeeld geweest) - 38 (een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten) - 40 (afwezigheid van rechterlijk uitoefeningsverbod en afwezigheid van de verbintenissen of schulden van een gefailleerdevennootschap van de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers,…) - 43 (melding van de vergunning verplicht  op alle stukken, al dan niet in elektronische vorm, website,…) – 44 (uitvoerend personeel onder het uitsluitend gezag van het leidinggevende) – 45 (voorzorgsmaatregelen en verrichten de nodige controles door de leidinggevende) – 46 (verbod enige gegevens te verwerken) – 48 (beantwoorden elke vraag om inlichtingen van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden) – 50 (verbod tussenkomst in een politiek of een arbeidsconflict, verboden toezicht te houden op overtuigingen en gegevensbestanden aan te leggen) -  53 (specialiteitsbeginsel) – 54 (activiteit melden) en 55 (regels voor onder-aanneming) – 61 en 62 (persoonsvoorwaarden) – 76, 82 en 86 (identificatiekaart : houding, preventief schorsen, voorlopig vernieuwen) -  96 (veiligheidsmaatregelen toereikend en ter zake dienend) - 208 tot 233 (controle).                  

---

Links naar FAQ Bewaking :

A.1. Welke bevoegdheden heeft een bewakingsagent?

A.2. Moet de burgemeester zijn toelating geven opdat bewakingsagenten een oppervlakkige betasting van de kledij mogen uitvoeren aan de toegang?

A.3.Wat houdt de uitzondering die de uitvoering van bewakingsactiviteiten in het geval van een politiek of arbeidsconflict toelaat, concreet in?

B.1. Hoe kan ik een bewakingsagent herkennen?

C.1.Wie mag in de private veiligheidssector werken?

 

0