I - Algemeen

Voor elke opdrachtgever/klant (handelaar, onderneming, zelfstandige, vereniging, burger...): Wat zijn mijn verplichtingen en verantwoordelijkheden wanneer ik een beroep doe op een bewakingsonderneming ?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan, in functie van zijn veiligheidsbehoeften, een beroep doen op de diensten van een bewakingsonderneming.

Ziehier de belangrijkste regels die elke opdrachtgever/klant moet respecteren:

A. Een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming

Wanneer u bewakingsactiviteiten (bijvoorbeeld toezicht op en controle van personen) laat uitoefenen voor uw onderneming, handelszaak, opslagplaats, panden... moet u een beroep doen op een onderneming vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Indien er een beroep wordt gedaan op een niet-vergunde onderneming kunnen administratieves sancties opgelegd worden.

Een lijst van alle vergunde bewakingsondernemingen kan via deze link geraadpleegd worden.

U kunt aan de bewakingsonderneming vragen om u een kopie van haar ministeriële vergunning te bezorgen. U kunt in de prijsofferte of op de website van de onderneming ook controleren of die wel degelijk vermeldt dat ze een vergunning van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen heeft.

U kunt ook zelf een interne bewakingsdienst oprichten (u vindt de vergunningsprocedure via deze link).

B. Een schriftelijke standaardbewakingsovereenkomst ondertekenen

Voorafgaand aan de eerste uitoefening van bewakingsactiviteiten dient een schriftelijke overeenkomst met de bewakingsonderneming te worden afgesloten. De minister van Binnenlandse Zaken kan de bepalingen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen vaststellen. Momenteel werden dergelijke bepalingen evenwel nog niet uitgewerkt. De opdrachtgever moet dus de vorm kiezen.

C. Veiligheids- en controlemaatregelen toepassen

De Koning kan aan de opdrachtgever/klant van de dienstverlening van een bewakingsonderneming maatregelen opleggen teneinde een maximale veiligheid te garanderen en het toezicht op de naleving van de wet en uitvoeringsbesluiten mogelijk te maken. Momenteel werden dergelijke bepalingen evenwel nog niet uitgewerkt.

D. Meewerken aan controles

Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een controle moet u er uw medewerking aan verlenen. Zo dient u de inspecteurs en andere met de controle belaste personen op elk moment toegang tot uw onderneming of de plaatsen waar de bewakingsactiviteiten uitgeoefend worden te geven. U dient hierbij alle daartoe noodzakelijke stukken te bezorgen. U dient ook uw identiteitsdocumenten voor te leggen indien de met de controle belaste personen dit vragen.

Hieronder vindt u het model van de legitimatiekaart van een  inspecteur van de FOD Binnenlandse Zaken.

legitimatiekaart

 

E. De regels van de identiteitscontrole volgen 

Indien deze maatregel noodzakelijk blijkt te zijn kunnen de bewakingsagenten zich, uitsluitend op uw verzoek, identiteitsdocumenten laten voorleggen aan de toegang van plaatsen die NIET toegankelijk zijn voor het publiek, dit wil zeggen plaatsen waartoe enkel de beheerder en de personen die er werken toegang hebben, en dit ofwel omdat men normaal gezien niet geacht wordt er toegang toe te hebben, ofwel omdat men geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft om deze plaatsen te bezoeken.

F. Regels toepassen : bediening technische middelen

Technische middelen, bijvoorbeeld mobiele camerasystemen, speurhonden, commandowagens en drones, die door een bewakingsonderneming ter beschikking worden gesteld om de veiligheid te verzekeren, mogen enkel worden bediend indien de opdrachtgever (dit wil zeggen u) in staat is om de betrokken technische middelen te gebruiken. De opdrachtgever oefent trouwens toezicht uit op de bediening/het gebruik van deze technische middelen.

G. Regels toepassen : bekijken van beelden

Als opdrachtgever kunt u vragen dat de bewakingsonderneming toezicht uitoefent op de roerende of onroerende goederen die zich bevinden op een site die aan u toebehoort of die u uitbaat, en dit met behulp van bewakingscamera's die op deze site geplaatst zijn.

De plaatsing en het gebruik van deze camera's en het bekijken van de beelden moeten overeenkomstig de voorschriften van de camerawet (wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's) verlopen. Dit is met name het geval wanneer bepaalde camera's op de openbare weg gericht zijn en de beelden van deze camera's in real time bekeken worden door een bewakingsagent (wat toegestaan is), ten gunste van de verwerkingsverantwoordelijke die tevens de opdrachtgever van de activiteit is.

Indien u een gewoonlijke dansgelegenheid, café, bar... uitbaat, of indien u een evenement  of een occasionele dansgelegenheid organiseert: zie de respectieve punten II, III en IV.

Links naar Vigilegis : artikelen 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) – 51 (bewakingsovereenkomst afsluiten) – 90 (mogelijkheid veiligheidsmaatregelen opleggen) – 106 (identiteitscontrole) – 115, 3°, a) (bekijken van beelden van een private site gericht op de openbare weg) – 115, 6° (bediening bepaalde technische middelen op openbare weg) – 135 (bediening bepaalde technische middelen) – 116 (openbare orde) – 214 (verplichting medewerking tot controle). 

---

Links naar FAQ Bewaking : /

 

1
I - Algemeen

II - Specifiek - gewoonlijke dansgelegenheid

In de hoedanigheid van uitbater van een gewoonlijke dansgelegenheid (bijvoorbeeld dancing, discotheek.., café, bar of kansspelinrichting: Wat zijn mijn bijkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden wanneer ik een beroep doe op een bewakingsonderneming?

Ziehier de regels die moeten worden gerespecteerd wanneer u de uitbater of  zaakvoerder bent van een café, bar, kansspelinrichting of gewoonlijke dansgelegenheid (=  plaats die gewoonlijk, onder andere, als dansgelegenheid gebruikt wordt, dit wil zeggen een gelegenheid waarvan uit de materiële organisatie van de plaats, de bekomen toestemmingen of vergunningen, het maatschappelijk doel of de handelsactiviteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ze uitbaat, de organisatie van het evenement, de publicatie of de aankondiging ervan blijkt dat ze door de zaakvoerder of uitbater hoofdzakelijk bestemd is om te dansen);

A. Een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming (zie punt I.)

B. Een schriftelijke standaardbewakingsovereenkomst ondertekenen (zie punt I. +)

Hiervoor moet de standaardovereenkomst voor het uitgaansmilieu gebruikt worden die als bijlage is toegevoegd aan het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

C. Veiligheids- en controlemaatregelen toepassen (zie punt I. +)

In dit geval blijven de bepalingen in het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking van toepassing, bijvoorbeeld het gebruik van een bewakingsregister of het afficheren van de verzekering aan de toegang van uw etablissement en op uw website.

Krachtens zijn algemene bevoegdheden in het kader van het behoud van de orde en de veiligheid kan de burgemeester van uw gemeente bepaalde veiligheidsmaatregelen eisen.

D. Meewerken aan controles (zie punt I.)

E. De regels van de identiteitscontrole volgen (zie punt I. +)

Indien dat nodig blijkt te zijn kunnen de bewakingsagenten zich, uitsluitend op uw verzoek, identiteitsdocumenten van personen laten voorleggen:

  • Bij de toegang tot speelzalen van kansspelinrichtingen van de klassen I en II, in zoverre de bewakingsagent is aangesteld door de exploitant van de kansspelinrichting voor taken van toegangscontrole in de zin van artikel 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;
  • Bij de toegang van plaatsen die NIET toegankelijk zijn voor het publiek,  dit wil zeggen plaatsen waartoe enkel de beheerder en de personen die er werken toegang hebben, en dit ofwel omdat men normaal gezien niet geacht wordt er toegang toe te hebben, ofwel omdat men geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft om deze plaatsen te bezoeken (herinnering)
  • Een portier van een nachtclub, een café... kan dus geen identiteitsdocumenten vragen aan de toegang van uw etablissement.

F. Zich aan het gebruik van bewakingscamera's houden

Artikel 126 van de wet bepaalt het volgende: “Bewakingsagenten kunnen hun functie bij de toegang of de uitgang van de plaatsen in het uitgaansmilieu (dit wil zeggen cafés, bars, kansspelinrichtingen en gewoonlijke dansgelegenheden) , met uitzondering van occasionele dansgelegenheden, slechts uitoefenen voor zover zijzelf middels camerabeelden identificeerbaar zijn en de handelingen die ze stellen op een herkenbare wijze plaatsvinden in het gezichtsveld van bewakingscamera's waarvan de beelden worden geregistreerd en bewaard."

De uitbaters of de zaakvoerders (hier eveneens de organisator,   bijvoorbeeld indien een feest door een andere persoon dan de uitbater of de zaakvoerder in het café georganiseerd wordt) zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de bewakingscamera's en de registratie van de beelden.  Ze bewaren op de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd gedurende één maand alle beelden afkomstig van camera's opgesteld op de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd en houden ze ter beschikking van de leden van de politiediensten en de beëdigde inspecteurs die de beelden ter plaatse kosteloos moeten kunnen bekijken en kopiëren. Deze controleurs kunnen de informaticadragers of digitale dragers of de geregistreerde beelden in ruil voor een ontvangstbewijs in beslag nemen.

G. Openbare weg : verbod

Er mag geen enkele vorm van privé-bewaking worden uitgeoefend of toegestaan voor het uitgaansmilieu op de openbare weg.  In dit laatste geval zullen enkel de politiediensten er de veiligheid kunnen verzekeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking , bewaking uitgaansmilieu) – 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) – 51 (bewakingsovereenkomst afsluiten) – 90 (mogelijkheid veiligheidsmaatregelen opleggen) – 106 (identiteitscontrole) – 115 (activiteiten weglaten op de openbare weg) – 214 (verplichting medewerking tot controle) – 222 à 224 (kopie of inbeslagname van digitale dragers of beeldopnames).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

 

1
II - Specifiek - gewoonlijke dansgelegenheid

III - Specifiek - occasionele dansgelegenheid

In de hoedanigheid van organisator van een occasionele dansgelegenheid: Wat zijn mijn bijkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden wanneer ik een beroep doe op een bewakingsonderneming?

Ziehier de regels die gerespecteerd moeten worden wanneer u een occasionele dansgelegenheid organiseert (= plaats die sporadisch, onder andere, als dansgelegenheid gebruikt wordt, dit wil zeggen een gelegenheid waarvan uit de materiële organisatie van de plaats, de bekomen toestemmingen of vergunningen, het maatschappelijk doel of de handelsactiviteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ze uitbaat, de organisatie van het evenement, de publicatie of de aankondiging ervan blijkt dat ze door de zaakvoerder of uitbater hoofdzakelijk bestemd is om te dansen):

A. Een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming (zie punt I.)

B. Een schriftelijke standaardbewakingsovereenkomst ondertekenen (zie punt I.+)

Hiervoor moet de standaardovereenkomst voor het uitgaansmilieu gebruikt worden die als bijlage is toegevoegd aan het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

C. Veiligheids- en controlemaatregelen toepassen (zie punt I.+)

In dit geval blijven de bepalingen in het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking van toepassing, bijvoorbeeld het gebruik van een bewakingslijst of het afficheren van de verzekering aan de toegang van de occasionele dansgelegenheid (feestzaal, sporthal...).

Krachtens zijn algemene bevoegdheden in het kader van het behoud van de orde en de veiligheid kan de burgemeester van de gemeente waar de occasionele dansgelegenheid georganiseerd bepaalde veiligheidsmaatregelen eisen.

D. Meewerken aan controles (zie punt I.)

E. De regels van de identiteitscontrole volgen (zie punt I. +)

Een bewakingsagent op een feest kan geen identiteitsdocumenten vragen aan de toegang van de occasionele dansgelegenheid.

F. Zich aan het gebruik van bewakingscamera’s houden (zie punt II.+)

Indien de organisator een occasionele dansgelegenheid, bijvoorbeeld een feest, organiseert in een bar of een café waarvan hij niet de eigenaar is, is hij desalniettemin, net zoals de uitbater of de zaakvoerder van de plaats die ter beschikking wordt gesteld, verantwoordelijk voor de goede werking van de bewakingscamera's en de registratie van de beelden.

Deze regel is echter niet van toepassing indien de occasionele dansgelegenheid een feestzaal, een sporthal, een voetbalbar of een circustent is of zich in de open lucht bevindt.

G. Openbare weg : verbod (zie punt II. +)

Een occasionele dansgelegenheid die op de openbare weg georganiseerd wordt, kan niet bewaakt worden door een bewakingsonderneming of door personen die verbonden zijn met de organisatie die de dansgelegenheid organiseert. Er mag geen enkele vorm van privé-bewaking worden uitgeoefend of toegestaan voor het uitgaansmilieu op de openbare weg. In dit laatste geval zullen enkel de politiediensten er de veiligheid kunnen verzekeren.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking, bewaking uitgaansmilieu) – 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) – 51 (bewakingsovereenkomst afsluiten) – 90 (mogelijkheid veiligheidsmaatregelen opleggen) – 106 (identiteitscontrole) – 115 (activiteiten weglaten op de openbare weg) – 214 (verplichting medewerking tot controle) – 222 à 224 (kopie of inbeslagname van digitale dragers of beeldopnames).

---

Links naar FAQ Bewaking : /  

 

1
III - Specifiek - occasionele dansgelegenheid

IV - Specifiek - organisator van een evenement

In de hoedanigheid van organisator van een evenement: Wat zijn mijn bijkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden wanneer ik een beroep doe op een bewakingsonderneming?

De evenementenbewaking betreft elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van gebeurtenissen van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard, met uitzondering van occasionele dansgelegenheden en met inbegrip van festivals, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is. Het gaat bijvoorbeeld om het toezicht op aanwezigen, het kanaliseren van het publiek, toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen, toezicht bij uitgangen, bewaken van podia, controle van toegangen naar VIP-plaatsen, “backstage”-controle en bewaking van installaties.

Ziehier de regels die moeten worden gerespecteerd:

A. Een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming (zie punt I.)

B. Een schriftelijke standaardbewakingsovereenkomst ondertekenen (zie punt I.)

C. Veiligheids- en controlemaatregelen toepassen (zie punt I.+)

Krachtens zijn algemene bevoegdheden in het kader van het behoud van de orde en de veiligheid kan de burgemeester van de gemeente waar het evenement georganiseerd wordt bepaalde veiligheidsmaatregelen eisen.

D. Meewerken aan controles (zie punt I.)

E. De regels van de identiteitscontrole volgen(zie punt I. +)

Een bewakingsagent die een evenement bewaakt, kan aan de toegang van het evenement geen identiteitsdocumenten vragen. Hij kan dit echter wel doen aan de toegang van een plaats of een gedeelte van een plaats die NIET toegankelijk is voor het publiek (bv.: controle van het recht op toegang tot plaatsen die verboden zijn voor het publiek, controle van de toegang tot plaatsen waar gevaarlijke stoffen of producten opgeslagen zijn of tot plaatsen van waaruit het evenement georganiseerd of opgevolgd wordt).

F. Openbare weg

De evenementenbewaking op de openbare weg kan enkel uitgeoefend worden indien: 

  • de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord;
  • een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt, bepaalt;
  • het begin en de einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden aangeduid worden op de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde wijze:

Een signaalbord met het pictogram en de vermelding ‘Begin van de bewaakte zone’ wordt aan de verschillende toegangen geplaatst :

pictogramme

Een signaalbord met het pictogram en de vermelding ‘Einde van de bewaakte zone’ wordt aan de verschillende uitgangen geplaatst :

pictogramme

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° (definities dansgelegenheid, gewoonlijke dansgelegenheid, occasionele dansgelegenheid, uitgaansmilieu, evenement) –  3, 8° et 9° (evenementenbewaking, bewaking uitgaansmilieu) – 16 (verbod diensten aanbieden of uitoefenen zonder vergunning) – 17 (verbod gebruik maken van een niet-vergunde onderneming) – 51 (bewakingsovereenkomst afsluiten) – 90 (mogelijkheid veiligheidsmaatregelen opleggen) – 106 (identiteitscontrole) – 115 (activiteiten weglaten op de openbare weg) – 214 (verplichting medewerking tot controle).

---

Links naar FAQ Bewaking : /

 

1
IV - Specifiek - organisator van een evenement