A - Te volgen regels

Welke regels moeten voor dit type systeem gevolgd worden ?

Naast de alarmsystemen voor goederen of personen (of alarmsystemen die als « SECURITY » geregistreerd zijn) kunt u beschikken over verschillende systemen die andere noodsituaties, branden, gaslekken, explosies (dit wil zeggen alarmsystemen die als « SAFETY » geregistreerd zijn) vaststellen en die eveneens een alarmsignaal verzenden. 

Deze « SAFETY »-alarmsystemen kunnen door u of door ondernemingen die geen vergunning moeten hebben om als alarmsysteemonderneming op te treden ontworpen, geïnstalleerd, onder spanning gezet, onderhouden of hersteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om een elektricien, een algemene ondernemer of elke derde persoon.

Men moet er echter over waken dat aan het alarmsysteem geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen aan personen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

1
A - Te volgen regels

B - Het afgaan van het alarmsysteem

Wat is de reglementaire procedure wanneer ik mijn« SAFETY »-alarm activeer of wanneer het alarm zichzelf inschakelt ?

De wet van 2 oktober 2017 preciseert het volgende:

"Alvorens meldingen op basis van signalen afkomstig van een alarmsysteem, aan de noodcentrales 101/112 te richten, moet de alarmmelder het alarm verifiëren teneinde vast te stellen of er zich daadwerkelijk een gebeurtenis heeft voorgedaan die voor dringende hulp de tussenkomst vereist van de nooddiensten of de politiediensten."

Er moet gepreciseerd worden waaruit dit alarmsignaal, dat verzonden wordt door een « SAFETY »-alarmsysteem dat tot doel heeft branden, gaslekken, explosies of noodsituaties vast te stellen, bestaat.

Het gaat om een stil signaal of een geluidssignaal dat automatisch geactiveerd wordt, wanneer het alarmsysteem een brand, een gaslek of een explosie detecteert, of manueel geactiveerd wordt, wanneer een persoon een brand, een gaslek, een explosie of een noodsituatie detecteert. Dit signaal kan waargenomen of ontvangen worden door personen die zich al dan niet in het onroerend goed waaruit het signaal afkomstig is bevinden.

De alarmcentrale moet een verificatie van het alarm uitvoeren en de door de Koning bepaalde procedures voor de communicatie met de noodcentrales volgen.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

 

1
B - Het afgaan van het alarmsysteem

C - De rol van een alarmcentrale

Wat is de rol van een alarmcentrale (bewakingsonderneming) ?

Een alarmcentrale (met uitzondering van de centra 112) is een bewakingsonderneming die van de minister van Binnenlandse Zaken een vergunning gekregen heeft om de volgende diensten aan derden aan te bieden en te verlenen:

  1. signalen afkomstig van alarmsystemen ontvangen en verwerken, ;
  2. goederen, uitgerust met volgsystemen, lokaliseren teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen,
  3. oproepen van personen in nood ontvangen en verwerken of
  4. afstandscontrole van toegangen en uitgangen verzekeren.

De alarmcentrale moet een verificatie van het alarm uitvoeren en de door de Koning bepaalde procedures voor de communicatie met de noodcentrales volgen.

Zodra de verificatie is uitgevoerd (bijvoorbeeld door een bewakingsagent naar de plaats van het alarm te sturen, of door middel van een technische verificatie van de elementen die een niet toegestane aanwezigheid gedetecteerd hebben) verwittigt de alarmcentrale, indien dat nodig is, de nood- of hulpdiensten. Zo wordt de alarmcentrale de alarmmelder.

De minister van Binnenlandse Zaken verstrekt aan de alarmcentrales de informatie om rechtstreekse meldingen aan de noodcentrales te kunnen uitvoeren, zonder naar de noodnummers 101 of 112 te moeten bellen.

Consulteer de lijst van vergunde Ondernemingen voor alarmsystemen en vergunde Alarmcentrales

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

1
C - De rol van een alarmcentrale