A - Het type alarmsysteem

Welk type alarmsysteem kan ik laten installeren, door wie en wat is het precieze doel van de wet van 2 oktober 2017?

Indien u zich in uw woning of op uw werkplaats (bijvoorbeeld bibliothecaris, apotheker...) bedreigt voelt, kunt u ervoor kiezen om een alarm voor personen te installeren. Dit alarm zal in geval van geweld of rechtstreekse dreiging geactiveerd worden.

Elk alarmsysteem dat tot doel heeft alarmsituaties na misdrijven tegen personen (wanneer er gebruik wordt gemaakt van geweld, dreiging of dwang, bijvoorbeeld  agressie, homejacking, hold-up) vast te stellen en een alarmsignaal te activeren kan enkel ontworpen, geïnstalleerd, onder spanning gezet, onderhouden en hersteld worden door:

 • een privé-persoon, voor eigen rekening;
 • een onderneming voor alarmsystemen die een vergunning van de Minister van Binnenlandse Zaken heeft ontvangen (vroeger beveiligingsonderneming genoemd). 

Aan het alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen aan personen.

De privé-persoon die het alarmsysteem gebruikt, moet erover waken dat zijn alarmsysteem jaarlijks onderhouden wordt. Hij kan dit zelf doen, maar indien hij dit niet zelf doet, moet hij een beroep doen op een vergunde onderneming voor alarmsystemen.

Indien het onderhoud door een vergunde onderneming wordt uitgevoerd geeft die een attest af.

Het jaarlijks onderhoud blijft dus bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting om een contract waarin een jaarlijks onderhoud voorzien wordt met een onderneming voor alarmsystemen af te sluiten.

Consulteer de lijst van vergunde Ondernemingen voor alarmsystemen en vergunde Alarmcentrales

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) – 6 (activiteiten van onderneming voor alarmsystemen) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

 

1
A - Het type alarmsysteem

B - Het alarmsysteem registreren

Moet ik mijn (mobiel of niet mobiel) alarmsysteem dat misdrijven tegen personen verhindert aangeven bij de overheden ?

Elke privé-persoon die een alarmsysteem dat misdrijven tegen personen verhindert (of een alarmsysteem voor personen) gebruikt, moet zijn alarmsysteem via het contactpunt van de alarmsystemen laten registreren. Het gaat om  het ALINE-systeem (ALarm INformation Exchange).

Deze aangifte moet via de website van police-on-web uitgevoerd worden.

De gebruiker van een alarmsysteem dat niet verbonden is met een alarmcentrale moet zijn alarmsysteem zelf registreren bij het contactpunt van de alarmsystemen, door zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken.

De gebruiker die zijn alarmsysteem met een alarmcentrale verbonden heeft, moet niets doen. De alarmcentrale registreert het systeem voor zijn klanten bij het elektronisch contactpunt van de alarmsystemen.

De in te vullen gegevens zijn :

 • Naam (handelsnaam) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Naam, adres, GSM-nummer en mailadres van de gebruiker.
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem geïnstalleerd is (aanpalende woning, handelszaak...).
 • Aard van het risico van de plaats (juwelierszaak, apotheek...).
 • Aard van het alarmsysteem: alarm voor de goederen - mobiel alarmsysteem voor personen – alarm voor personen ;
 • Gebruikersnummer en communicatienummer van het alarm (indien de alarmcentrale het alarmsysteem aangeeft).

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

1
B - Het alarmsysteem registreren

C - Het afgaan van het alarmsysteem

Wat is de reglementaire procedure wanneer ik mijn alarm in geval van dreiging, agressie of een poging daartoe activeer?

De wet van 2 oktober 2017 preciseert het volgende:

"Alvorens meldingen op basis van signalen afkomstig van een alarmsysteem, aan de noodcentrales 101/112 te richten, moet de alarmmelder het alarm verifiëren teneinde vast te stellen of er zich daadwerkelijk een gebeurtenis heeft voorgedaan die voor dringende hulp de tussenkomst vereist van de nooddiensten of de politiediensten."

Bijgevolg moet gepreciseerd worden waaruit dit alarmsignaal dat door een alarmsysteem voor personen verzonden wordt, bestaat.  

Het gaat om een signaal dat manueel geactiveerd wordt en verzonden wordt :

 • door een vast alarmsysteem voor personen.
 • of door een mobiel alarmsysteem voor personen.

In het kader van een vast of mobiel alarmsysteem voor personen kan het bijvoorbeeld om de manuele activering van een stil signaal dat naar een alarmcentrale verzonden wordt gaan.

De volgende regels die betrekking hebben op de melding van het alarm aan de bevoegde diensten, die met toepassing van de oude wet werden afgekondigd, blijven van toepassing totdat nieuwe bepalingen worden uitgewerkt:

 • Deze alarmsystemen mogen enkel, met het oog op de verzending van een alarmsignaal, geactiveerd worden om alarmsituaties na misdrijven tegen personen vast te stellen.
 • Een alarmmelding aan de overheden geschiedt uitsluitend door een  alarmcentrale (of een interne alarmdienst) en enkel aan het rechtstreeks noodnummer.
 • Een alarm mag slechts gemeld worden indien de alarmmelder de elementen die erop wijzen dat het alarmsignaal het gevolg is van de uitoefening van geweld of dwang, een dreiging of een poging daartoe volgens een door de minister goedgekeurde methode geverifieerd heeft.

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) – 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

 

1
C - Het afgaan van het alarmsysteem

D - De verplichtingen van een alarmsysteemonderneming

Wat zijn de verplichtingen van een onderneming voor alarmsystemen ten opzichte van haar klanten?

Wanneer een overeenkomst afgesloten wordt moeten de ondernemingen voor alarmsystemen en de ondernemingen die een alarmcentrale beheren hun klant op de hoogte brengen van de toepasselijke reglementaire bepalingen in het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

De code (soms « fabriekscode », « installateurscode », of « ingenieurscode » genoemd) die toegang verleent tot de inlichtingen en de programmering van het alarmsysteem, wordt ten laatste tijdens de oplevering van de elektronische installatie, zonder enige bijkomende kost of voorwaarde, aan de eigenaar van het genoemde systeem bezorgd.

Links naar Vigilegis : koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

 

1
D - De verplichtingen van een alarmsysteemonderneming

E - De rol van een alarmcentrale

Wat is de rol van een alarmcentrale (bewakingsonderneming ?

Een alarmcentrale (met uitzondering van de centra 112) is een bewakingsonderneming die van de minister van Binnenlandse Zaken een vergunning gekregen heeft om de volgende diensten aan derden aan te bieden en te verlenen:

 1. signalen afkomstig van alarmsystemen ontvangen en verwerken, ;
 2. goederen, uitgerust met volgsystemen, lokaliseren teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen,
 3. oproepen van personen in nood ontvangen en verwerken of
 4. afstandscontrole van toegangen en uitgangen verzekeren.

Naast de aangifte van uw alarmsysteem moet de alarmcentrale een verificatie van het alarm uitvoeren en de door de Koning bepaalde procedures voor de communicatie met de noodcentrales volgen.

Zodra de verificatie is uitgevoerd verwittigt de alarmcentrale, indien dat nodig is, de nood- of hulpdiensten. Zo wordt de alarmcentrale de alarmmelder.

De minister van Binnenlandse Zaken verstrekt aan de alarmcentrales de informatie om rechtstreekse meldingen aan de noodcentrales te kunnen uitvoeren, zonder naar de noodnummers 101 of 112 te moeten bellen.

Consulteer de lijst van vergunde Ondernemingen voor alarmsystemen en vergunde Alarmcentrales

Links naar Vigilegis : artikelen 2, 21° (definitie alarmsysteem) – 2, 23° (definitie alarmcentrale) - 152 (alarmmeldingen) - 156 (verbod op telefonische of deur-aan-deur verkoop) + koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

 

1
E - De rol van een alarmcentrale