Deze raad is doelbewust samengesteld met individuen, instellingen en organisaties uit de publieke sector, de private sector en de academische wereld.

De focus ligt in de eerste plaats op de adviesverlening betreffende de actuele en toekomstige rol van de private veiligheidssector.  

Het is echter niet de bedoeling om enkel puntgewijs elementen uit de wet private veiligheid of specifieke uitvoeringsbesluiten te bespreken - hiervoor bestaan andere overlegmogelijkheden.

Wel biedt deze raad de mogelijkheid om vanuit een breder kader te discussiëren over kwesties die, vanuit een integrale veiligheidsbenadering, betrekking hebben op die private veiligheidssector, en daarnaast op alle veiligheidsberoepen en organisaties die als doel hebben om te zorgen voor een veilige samenleving.

De private veiligheidssector speelt mee een rol voor het veilig houden van de samenleving. Ik wil in dat kader graag de rol benadrukken die de bewakingssector opnam tijdens de nog steeds lopende sanitaire crisis.

Naast de publieke ordediensten moeten immers ook personeel van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten in vaak moeilijke omstandigheden instaan voor de naleving van de coronamaatregelen. Ze stonden - en staan - vaak rechtstreeks in de figuurlijke vuurlinie om de burger te begeleiden om op de veiligste manier door deze onaangename periode te komen. Bij deze wil ik hen hier enorm voor bedanken.

Dit voorbeeld toont aan dat er in een integraal veiligheidsbeleid een rol ligt voor zowel de publieke als de private sector. Allebei met hun eigen expertise en capaciteiten, en idealiter in een versterkend, maar afgebakend partnerschap.

Het is essentieel dat de private partners hun bevoegdheden en toegewezen verantwoordelijkheden blijven uitoefenen met ondersteuning van een duidelijk reglementair kader. In dit kader moeten we de fundamentele rechten van de burger en de leidraden van het gevoerde veiligheidsbeleid kunnen garanderen. Zo moet er bijzondere aandacht zijn voor de grenzen die ingegeven zijn door integriteit van het privéleven, bescherming van persoonsgegevens, focus en proportionaliteit van de technologieën en de middelen en methodes die we inzetten.

Ik wil samen met mijn administratie optreden als bruggenbouwer. Ik wil samenwerking stimuleren tussen de overheid en ondernemingen, kenniscentra, verenigingsleven en burgers, tussen alle veiligheidsactoren en op alle bestuursniveaus – rekening houdend met de technologische en/of maatschappelijke veranderingen.

De onderwerpen waarover de raad adviseert kunnen dus onder de private veiligheid vallen, maar het kunnen ook zaken zijn die zowel het private, als het publieke veiligheidsdomein raken.

De raad biedt daarnaast ondersteuning om op efficiënte wijze te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld nieuwe inzichten, lessen uit best-practices en technologische vernieuwing.

De wereld verandert, ons land verandert, de maatschappij verandert. Ik hoop van harte dat de adviesraad ook een overlegorgaan kan zijn dat inspeelt op vragen, noodzaken en acties naar aanleiding van die maatschappelijke veranderingen. Hoe we daar samen mee omgaan is een dynamische en bijzonder belangrijke oefening.

De Adviesraad vormt een gelegenheid om niet enkel de juiste vragen te formuleren, maar ook bij te dragen aan de juiste antwoorden.

0