Deze ministeriële omzendbrief vloeit voort uit de artikelen 35 tot 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP). Deze omzendbrief werkt de procedure voor het indienen van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025, (ZVP) (die conform de wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van voornoemde wet zesjaarlijks worden opgemaakt en op 1 januari 2020 in werking treden) en het goedkeuren ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit.

Deze omzendbrief vervangt en heft de omzendbrief PLP 50 van 17 september 2013 op.

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is gericht op het plannen van de politie-activiteit voor een periode van 6 jaar (2020-2025)

Zoals het artikel 36 van de WGP bepaalt, omvat het zonaal veiligheidsplan:

  1. De prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;
  2. De capaciteit van de Lokale Politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;
  3. De bijdrage van de Lokale Politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in art. 61 van de WGP;
  4. De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeenkomstig artikel 40, derde lid, overeengekomen dotatie overschrijdt.

Het ZVP beoogt de planning en de uitvoering van het lokale politionele beleid , met de burgemeester(s) en procureur des Konings in het bijzonder. De Lokale Politie is gericht op het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen door de criminaliteit te bestrijden en het veiligheidsgevoel van de bevolking te verbeteren. Dit doet ze vanuit de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg, waarvan de pijlers het cultureel kader voor de geïntegreerde politie uitmaken.

Voor vragen of opmerkingen over de toepassing van deze omzendbrief kan u steeds contact opnemen op de volgende adressen: [email protected] en [email protected].

0