Vragen en antwoorden

Stewards

 1. Wanneer en hoe mag een steward tussenkomen?

Een voetbalsteward is een beveiligingsmedewerker en toezichthouder voor, tijdens en na voetbalwedstrijden.

De belangrijkste taak van een voetbalsteward is het toezien op de algemene veiligheid van mensen en op eventueel wangedrag van voetbalsupporters in en rond het stadion waar voetbalwedstrijden van een betaalde voetbalorganisatie plaatsvinden.

Voetbal is het enige sportevenement waarvoor de inzet van stewards in de handhaving van de orde wettelijk geregeld is.

Door juist en adequate manier van optreden door voetbalstewards kunnen veel problemen worden voorkomen. Opstootjes en ongeregeldheden kunnen in de kiem gesmoord worden. Bij ongeregeldheden staat de voetbalsteward in de eerste lijn zodat hij direct handelend kan op treden.

Door hun aanwezigheid op het terrein ontraden de stewards gewelddadige gedragingen tussen de supporters. Hun interventieopdracht beperkt zich tot preventieve taken. Ze moeten supporters die te zeer de rust verstoren tot de orde roepen. Bij niet-naleving van het reglement van inwendige orde zullen ze de ordeverstoorders verzoeken het stadion te verlaten zonder evenwel geweld of welk dwangmiddel dan ook te gebruiken. Ze kunnen geen aanhoudingen verrichten, maar uiteraard wel, zoals elke andere particulier, een persoon die zij op heterdaad betrappen op het plegen van een misdaad of wanbedrijf staande houden teneinde hem onverwijld ter beschikking te stellen van de politiediensten (art. 1, 3° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, Belgisch Staatsblad, 14 augustus 1990).

In geval van incident komen zij niet tussen en beperken zij zich tot het vereenvoudigen van een snelle en doeltreffende interventie van de politiediensten door ontrading of door zich tussen de gewelddadige supporters te plaatsen.

Volgens de voetbalwet staan stewards onder andere in voor:

 • Onthaal en begeleiding van de toeschouwers naar hun plaatsen;

De voetbalsteward is gastheer en verzekert een klantsupportergericht onthaal en informatie, waarbij hij elk element dat door de supporter als provocatief kan worden begrepen vermijdt.

De toeschouwer wordt geleid naar het blok, het compartiment en tot aan de plaats die overeenstemt met zijn ticket. De steward verzekert het verbod van toegang tot zones niet toegankelijk voor het publiek. Waar nodig vergezelt hij de spelleiders (scheidsrechter en lijnrechters) en de spelers.

 • Verstrekken van informatie aan de toeschouwers en de ordediensten;

De steward moet ten allen tijde informatie kunnen verstrekken aan de toeschouwers m.b.t. de organisatie, de infrastructuur, de hulpdiensten.

Anderzijds, via zijn observatie van het publiek - bij voorrang van de risicogroepen -, informeert hij altijd de politiediensten en/of de hulpdiensten, evenals de veiligheidsafgevaardigde, in geval van incident of gevaarssituatie, of indien hij bepaalde tekenen van spanning of stress waarneemt in de massa.

Elk gebrek vastgesteld m.b.t. de infrastructuur van het stadion deelt hij mee aan de veiligheidsafgevaardigde, via de hoofdsteward.

 • Controle op infrastructuur;

Zowel voor als na elke match voeren de stewards een inspectie uit van de installaties en besteden zij daarbij bijzondere aandacht aan de installaties waar de harde kernen plaatsnemen.

Zij moeten de veiligheidsafgevaardigde informeren over elk vastgesteld gebrek m.b.t. de infrastructuur van het stadion, zodat daaraan zo snel mogelijk kan worden verholpen.

 • Vrijhouden van toegangs- en evacuatiewegen;

De stewards moeten waken over de goede doorstroming van de massa van toeschouwers en over het vrijhouden van de toegangs- en evacuatiewegen.

Daarenboven waken ze over een vlotte toegang naar en op de parkings, gesitueerd op de terreinen van de organisator.

 • Het nemen van maatregelen in de afwachting van de komst van hulp- en veiligheidsdiensten;

Een voetbalsteward moet bijstand kunnen leveren. In geval van ongeval of incident moet de steward, als vertegenwoordiger van de organisator, in staat zijn snel tussen te komen.

Dit kan onder meer door:

 • De eerste zorgen toe te dienen, in samenwerking met de medische hulpdienst;
 • Een begin van brand te doven;
 • Deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, onder meer door het uitvoeren van toegangscontroles.

Complementair met de controles door de suppoosten naar het bezit van een ticket, controleren de stewards de geldigheid van de tickets, zorgen zij ervoor dat de supporters zich naar de plaatsen begeven die met hun ticket overeenstemt en zien zij erop toe, in coördinatie met het optreden van de politiediensten, dat geen verboden voorwerpen zoals alcoholische dranken, wapens, stokken enz. worden naar binnen gebracht. De aanschaf van een ticket door een persoon impliceert dat deze zich onderwerpt aan de contractuele voorwaarden die door de organisator worden opgelegd en vastgelegd in zijn reglement van inwendige orde, waarvan de betrokkene voorafgaandelijk kennis kan nemen.

Het betreft hier een controle uitgeoefend op vrijwillige basis, die niet mag worden verward met de veiligheidsfouillering, zoals omschreven door artikel 28 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, Belgisch Staatsblad, 22 december 1992.

Weigering van controle leidt tot een toegangsverbod op basis van contractbreuk.

 • Gebruik van geweld

De steward treedt op binnen het stadion en eventueel op de privéparkings die bij het stadion behoren.

Hij beschikt over geen enkele politiebevoegdheid en kan dus, onder meer, geen geweld gebruiken, geen dwang aanwenden, noch veiligheidsfouilleringen verrichten. Hij kan daarentegen wel de controles uitvoeren nodig voor het toezicht op de naleving van het reglement van inwendige orde van het stadion.

Er is hieromtrent een strikt wettelijk kader opgebouwd met name Omzendbrief OOP 22 betreffende het algemeen statuut van de voetbalstewards.

Sinds de wet van 3 juni 2018 is onder meer het potentiele werkgebied van stewards uitgebreid.

Er gelden wel een aantal specifieke voorwaarden. In het geval van een voetbalevenement georganiseerd in een stadion, kunnen de stewards zoals voorzien in deze wet, worden ingezet als voetbalstewards waarbij hun bevoegdheden identiek zijn:

 • een oppervlakkige controle van kledij;
 • de begeleiding van toeschouwers
 • bediening van evacuatiepoorten;
 • controle van de infrastructuur;

Bij voetbalevenement buiten een voetbalstadion, kunnen stewards worden ingezet (en de daarbij gaande stewardvest dragen) om bepaalde taken inzake veiligheid uit te voeren.

Het gaat hier uitsluitend over:

 • het controleren van de toegangsbewijzen en
 • het loutere onthaal van de toeschouwers zonder dat hierbij controle van kledij en bagage gebeurt.
 • Bewakingsactiviteiten zoals gedefinieerd in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kunnen dus niet door stewards buiten een voetbalstadion worden uitgevoerd.
 • Ook verstrekken de stewards aan het publiek alle nuttige informatie met betrekking tot de organisatie, de infrastructuur en de hulpdiensten.
 • Ze delen aan de hulp- en politiediensten elke informatie mee betreffende de toeschouwers die de orde kunnen verstoren.
 • De bevoegdheden van de stewards zijn buiten het stadion dus veel beperkter dan in een stadion.

De stewards dienen wel nog steeds onder het gezag te staan van een door de organisator, zijnde een voetbalclub of -bond, gemandateerde en opgeleide veiligheidsverantwoordelijke.

 

 1. Mag een steward uw ID vragen?

Een steward mag wettelijk gezien geen e-ID controleren. Een toegangsticket is vaak een één op één ticket. De stewards hebben wel de mogelijkheid aan de supporter te vragen aan te tonen dat hij de persoon is aan wie het ticket toebehoort. Het kenbaar maken van je persoon hoeft niet via e-ID kan ook aan de hand van een rijbewijs of iets anders.

 

 1. Moet ik de bevelen van een steward opvolgen?

Iedereen die een ticket aankoopt/krijgt en hierdoor zich dus toegang verschaft tot het stadion verklaart zich akkoord met het Reglement van Inwendige Orde van de voetbalclub.

Artikel 6 van het reglement van inwendige orde geeft aan welke handelingen door de stewards kunnen gesteld worden met name:

Artikel 6 houdt het volgende in:

 • Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
 • Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.
 • De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.
 • De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd
 • De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Artikel 14 geeft nog een extra bescherming met betrekking tot de uitvoering van artikel 6, meer bepaald:

 • De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.
 • De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.
 1. Mag een steward een fouille uitvoeren?

De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen,… kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 quater va het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 

 1. Waar kan een burger een klacht indienen tegen een voetbalsteward?

De KBVB heeft een meldpunt ‘Come together’’ opgesteld waar eender wie in ongeacht welke entiteit een klacht kan indienen met betrekking tot voetbal, discriminatie, racisme, matchfixing,…. Dus ook een klacht tegen stewards e.a.

Meldpunt | Royal Belgian FA (rbfa.be): Ben je slachtoffer/getuige (geweest) van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of competitievervalsing? Aarzel dan niet om het ons onmiddellijk te melden. We behandelen jouw melding discreet en vertrouwelijk. De KBVB gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

 

 

 

 

0