reseau

De ontwikkeling van deze campagne gebeurt in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie.

Om de campagne te doen slagen is het echter noodzakelijk dat er een samenwerking ontstaat met verschillende sleutelpartners. Om het doel van een hernieuwd dialoog en verbinding te realiseren moeten belangrijke stakeholders betrokken worden. In de aanloop van de campagne zijn er reeds enkele partnerschappen gevormd.

Vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen

Vanzelfsprekend zijn de vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen belangrijke partners in de campagne. Bijgevolg zijn de brandweerfederaties, gemeenschapswachtcoördinatoren, veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalstewards, de 112 en vertegenwoordigers van de private veiligheid onmisbaar.

Burgers

De burger wordt onder andere betrokken via vertegenwoordigers van burgerorganisaties zoals de Belgian supporters (overkoepelende supportersfederatie voetbal), de Royal Football Association, vertegenwoordigers van de jeugdraden in België en ouderenorganisaties.

Initiatieven van burgerparticipatie vallen bijgevolg ook onder deze pijler gezien de burger eveneens een sleutelpartner is.

Meer informatie over initiatieven van burgerparticipatie zal binnenkort worden gepubliceerd!

BIN-Kenniscentrum

Het BIN-Kenniscentrum treedt op als verbindingsfactor tussen de Buurtinformatienetwerken en de overheid. Ze spelen maximaal in op preventie samen met de AD Veiligheid & Preventie, FOD Binnenlandse Zaken en verspreiden preventietips via hun kanalen.

Meer informatie over het BIN Kenniscentrum kan u hier vinden.

De Algemene Inspectie van de politie (AIG)

De Algemene Inspectie, als van de politiediensten onafhankelijk controleorgaan dat ressorteert onder de uitvoerende macht, waakt over het functioneren van de federale politie en de lokale politie evenals van hun componenten, en dit met respect voor de democratie en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden.

Zij hebben verschillende opdrachten die noodzakelijk zijn om het wederzijdse respect tussen politie en burger te optimaliseren.

Meer informatie over het AIG kan u hier vinden.

Nieuwe sleutelpartners zijn steeds welkom om aan te sluiten. Alleen samen kunnen we inzetten op verbinding en een positieve dialoog.    

 

0