foot

De Voetbalwet voorziet in een aantal verplichtingen voor zowel de supporters als de organisatoren.

0

De supporters: een feestelijke sfeer in en rond de stadions

De Voetbalwet is zonder uitzondering van toepassing op elke persoon vanaf 14 jaar bij wedstrijden van 1ste tot 3de nationale klasse. De stadionverboden zijn eveneens van toepassing op de wedstrijden van vierde nationale klasse (bevordering).

Wanneer een persoon een overtreding begaat die vastgesteld wordt in een proces-verbaal van de politie kan een administratieve geldboete van 250 € tot 5.000 € en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar worden opgelegd. De beslissing, die binnen de zes maanden na de feiten moet worden genomen, wordt met redenen omkleed. De eventuele sanctie staat natuurlijk in verhouding tot de ernst van de gepleegde feiten. Het gaat om een op maat gesneden sanctiemechanisme dat snel en efficiënt is.

Dit zijn enkele voorbeelden van gedragingen die een overtreding vormen:

 • Vrijwillig voorwerpen in en/of in de directe omgeving van een voetbalstadion gooien.
 • Een stadionverbod overtreden.
 • Debevelen van het veiligheidspersoneel (veiligheidsverantwoordelijke, stewards, leden van de politie- of hulpdiensten) niet naleven.
 • Iemand bewust helpen bij het overtreden van een stadionverbod.
 • Bepaalde zones van het stadion betreden of pogen te betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Voor het publiek verboden zones betreden, zoals het speelveld en alle ruimtes bedoeld om de toeschouwers te scheiden (afrastering).
 • In het stadion, aan de buitenkant van het stadion of op het volledige nationale grondgebied aanzetten tot haat en woede of tot slagen en verwondingen ten opzichte van één of meerdere personen.
 • In het stadion in het bezit zijn van pyrotechnische voorwerpen (rookontwikkelaars, rotjes, vuurwerk) of deze voorwerpen gebruiken in het stadion.

Een snelle procedure en efficiënte sancties...

Wanneer de Voetbalcel een administratieve procedure op basis van een proces-verbaal van de politie opstart, brengt de Voetbalcel de overtreder daarvan op de hoogte door middel van een brief met de vastgestelde overtredingen van de voetbalwet en kent hem een termijn van een maand toe om zijn verweermiddelen uiteen te zetten en/of een mondelinge verdediging in onze kantoren aan te vragen. Deze mondelinge verdediging, die door een medewerker van de Voetbalcel wordt uitgevoerd, heeft tot doel de uitleg van de overtreder of zijn raadsman met betrekking tot de feiten die hem ten laste worden gelegd op papier te zetten.

Wanneer deze termijn verstreken is, of nadat zijn verweermiddelen in ontvangst werden genomen en/of de overtreder verhoord werd, kan een adviseur van de federale overheid een beslissing nemen, en dit ten laatste zes maanden na de feiten. In het kader van deze gemotiveerde beslissing wordt er met alle elementen van het dossier rekening gehouden (zowel de vaststellingen van het proces-verbaal van de politie als de mondelinge of schriftelijke uitleg).

In geval van sanctie wordt de overtreder geïnformeerd over de beroepsmiddelen bij de bevoegde rechtbank en over de datum van het begin en het einde van het opgelegd stadionverbod. In geval van beroep dat binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing via de post wordt ingediend bij de rechtbank wordt de sanctie, in afwachting van het vonnis, opgeschort. Dit vonnis is dwingend, met uitzondering van het beroep in cassatie. Over het algemeen wordt slechts voor 5 à 10% van het totaal aantal administratieve procedures een beroep ingediend.

Voor de minderjarigen die jonger zijn dan 14 jaar heeft de procedure enkele bijzondere kenmerken, aangezien hun ouders of voogden eveneens geïnformeerd worden over de ten laste gelegde feiten. De jongere moet worden uitgenodigd om zich mondeling te komen verdedigen. Hierbij wordt hij bijgestaan door een advocaat. Aan de minderjarigen kan enkel een stadionverbod worden opgelegd.

Indien een met redenen omklede vraag wordt ingediend, kent de Voetbalcel over het algemeen faciliteiten voor de betaling van de geldboetes toe, maar er wordt geen enkele opschorting van betaling toegestaan. Bovendien is het gemiddelde inningspercentage van de geldboetes zeer hoog, namelijk 97%. Aangezien het om administratieve procedures gaat worden de opgelegde sancties niet in het strafregister vermeld.

De "filosofie" van de voetbalwet

De voetbalprocedures moeten niet beschouwd worden als een louter repressief instrument maar als een middel om van voetbalwedstrijden opnieuw een aangenaam familiefeest te maken, zodat niemand voor zijn eigen veiligheid hoeft te vrezen.

De wet voorziet een nultolerantiebeleid voor de supporters dat op uniforme wijze wordt toegepast en geconcretiseerd wordt door een systematische verbalisering van het gedrag dat als schadelijk voor de veiligheid wordt beschouwd en/of snel tot een escalatie van spanningen kan leiden. In de context van een wedstrijd kan de geringste provocatie tot grotere incidenten leiden. Voor massa-evenementen, zoals een wedstrijd, zijn de regels voor het samenleven en het respect van wezenlijk belang voor het goede verloop van het voetbalevenement.

De strikte toepassing van de Voetbalwet heeft voor de herrieschoppers een einde gemaakt aan de straffeloosheid. Door de invoering van een snelle en efficiënte administratieve procedure kunnen de politiediensten incidenten tijdens voetbalwedstrijden aanpakken en de individuen die zich naar aanleiding van dergelijke wedstrijden schuldig maken aan geweld snel verwijderen.

Voetbalgerelateerd geweld, een evoluerend fenomeen

Het fenomeen voetbalgerelateerd geweld is een problematiek die voortdurend evolueert. De strijd tegen hooliganisme, gekenmerkt door georganiseerd en gepland geweld door rivaliserende groepen, blijft voor de Voetbalcel een volwaardig doel. Aangezien het fenomeen inderdaad nog steeds aanwezig is maar toch afneemt, richt de prioriteit zich voortaan op alle individuele gedragingen of gedragingen in groep die de gezelligheid in de stadions schaden.

Op middellange termijn heeft de Voetbalcel als ambitie om de reglementering bij te werken op basis van een periodieke analyse van de fenomenen van voetbalgerelateerd geweld, alsook op basis van de nationale en buitenlandse goede praktijken. In 2007 al heeft zij het toepassingsgebied van de voetbalwet op het volledige grondgebied van het koninkrijk uitgebreid om het fenomeen van de georganiseerde confrontaties en freefights buiten de stadions te beteugelen.

Naast het louter repressieve luik, zet de voetbalcel ook in op een responsabilisering van de supporters en een zelfregeling van de groepen. Zij prijst een politionele aanpak aan die is gericht op de gastvrijheid en de interactie met de supporters en die meer op het risico gericht is dan op de massa in zijn geheel.

1
De supporters: een feestelijke sfeer in en rond de stadions

De organisatoren: de clubs responsabiliseren voor de veiligheid van de toeschouwers

In het kader van de toepassing van de voetbalwetgeving op de organisatoren wordt met name gecontroleerd of de voetbalstadions beantwoorden aan de geldende reglementeringen (de voetbalwet en de verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de infrastructuur, de kaartverkoop, stewarding, bewakingscamera's), op zijn minst voor de wedstrijden in 1ste en 2de nationale klasse.

De medewerkers van de Cel Organisatoren voeren deze controles minstens één keer per voetbalseizoen uit naar aanleiding van wedstrijden of ten minste om de twee jaar tijdens bezoeken overdag in aanwezigheid van een ingenieur-expert van de Voetbalcel. De clubs die onlangs naar tweede klasse gepromoveerd werden genieten systematisch een informele controle in het begin van het seizoen of voorafgaand aan het begin van de competitie indien zij dit aanvragen.

Na afloop van de controles kunnen processen-verbaal worden opgesteld voor de organisatoren van voetbalwedstrijden. In geval van overtreding kan een administratieve geldboete van 500 € à 250.000 €  worden opgelegd aan de club. Net zoals voor de procedure ten aanzien van de supporters, impliceert de procedure die werd ingesteld ten aanzien van een organisator een recht op verweer (mondeling of schriftelijk), alsook een hoger beroep voor de politierechtbank indien de genomen beslissing wordt betwist.

Dit zijn enkele voorbeelden van inbreuken die regelmatig worden vastgesteld tijdens controles

 • De stewards staan niet opgesteld voor de evacuatiedeuren naar het veld
 • De evacuatiewegen in de tribune worden belemmerd door toeschouwers
 • Er zijn talrijke mogelijke projectielen in het stadion
 • De keukens van het stadion zijn niet brandbestendig
 • De bewakingscamera's maken het niet mogelijk om een toeschouwer formeel te identificeren.
 • De toegangsbewijzen zijn niet beveiligd tegen namaak.

De aanpak die wordt aanbevolen door de controleurs strekt ertoe de organisatoren te responsabiliseren voor de gevolgen van een niet-conformiteit van de normen inzake stabiliteit, evacuatie en brandpreventie op de veiligheid van de toeschouwers. Deze aanpak gebeurt op strenge wijze inzake de veiligheidsregels, maar evenwel in een constructieve dynamiek met alle betrokken partners. Op verzoek van de clubs worden aan de club over het algemeen termijnen toegekend om het hen mogelijk te maken de vastgestelde inbreuken te regulariseren. De voetbalcel gaat uit van het principe dat het bedrag van een geldboete mogelijk niet wordt geïnvesteerd ten gunste van de veiligheid.

De Afwijkingscommissie

In een situatie waarin de inbreuk bijzonder moeilijk geregulariseerd kan worden, kan de organisator aanvragen voorleggen bij de Afwijkingscommissie van de Voetbalcel. Deze multidisciplinaire expertengroep vergadert ten minste driemaandelijks om uitspraak te doen over de aanvragen die werden ingediend door de clubs en zich er collegiaal van te vergewissen dat de alternatieve maatregelen de veiligheid van de in het stadion aanwezige personen te vrijwaren. Deze afwijking moet ten slotte worden goedgekeurd en ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

1
De organisatoren: de clubs responsabiliseren voor de veiligheid van de toeschouwers