FOOT

De Voetbalcel maakt deel uit van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Wat is haar missie?

0

1 - Coördineren van het veiligheidsbeleid inzake voetbal

Het veiligheidsbeleid inzake voetbal wordt op integrale en geïntegreerde wijze uitgevoerd. Integraal omdat ze betrekking heeft tot zowel preventie als repressie; en geïntegreerd omdat de Voetbalcel nauw samenwerkt met verschillende partners op alle bevoegdheidsniveaus (lokale en federale politie, KBVB, lokale overheden, supportersverenigingen) in een dynamiek van systematische uitwisseling van informatie.

Die gesprekspartners vormen allen schakels in een keten en hun gezamenlijk werk maakt het mogelijk om het veiligheidsbeleid in en rond de Belgische stadions te concretiseren, zowel op het niveau van de beleidslijn die werd vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken als op het niveau van de politionele aanpak die wordt toegepast op het terrein. Coördinatie, communicatie en samenwerking zijn de kernideeën van deze aanpak. De prioriteiten zijn om de veiligheid van de burger en het goede verloop van de wedstrijden te garanderen, en om de kosten ten laste van de gemeenschap te beperken.

1
1 - Coördineren van het veiligheidsbeleid inzake voetbal

2 - Toezien op de naleving van het wettelijk kader

De toepassing van het wettelijk kader inzake voetbal ten aanzien van de supporters en de organisatoren van de wedstrijden is een absolute prioriteit voor de Voetbalcel. Op die manier kunnen de wedstrijden in alle veiligheid en op een feestelijke en positieve manier plaatsvinden. Deze twee luiken van ons bevoegdheidsgebied worden geconcretiseerd door twee afzonderlijke entiteiten binnen de Voetbalcel zelf.

Het eerste luik wordt verzekerd door de Cel Supporters. Die Cel houdt zich bezig met de administratieve procedures die werden ingesteld op basis van de processen-verbaal van de politie opgesteld ten aanzien van de supporters die de voetbalwet overtreden.

De positieve en feestelijke sfeer is evenwel niet alleen afhankelijk van de toeschouwers. De Voetbalcel moet er op toezien dat ook de organisatoren van voetbalwedstrijden (de clubs) de veiligheid kunnen garanderen en kunnen instaan voor het algemeen welzijn van de toeschouwers in hun stadions. De Cel Organisatoren is bevoegd met het toezicht hierop.

1
2 - Toezien op de naleving van het wettelijk kader

3 - Actief ondersteunen van preventieprojecten

Via de Cel Preventie speelt de Voetbalcel ook een belangrijke rol inzake sensibilisering voor en preventie van de problemen in en rond de voetbalterreinen zoals racisme, homofobie of elke andere vorm van discriminatie. Zij spant zich ook in om boodschappen te verspreiden en te verdedigen waarin de positieve waarden van het voetbal, zoals respect en diversiteit, worden herhaald.

1
3 - Actief ondersteunen van preventieprojecten

4 - Ter beschikking stellen van expertise op lokaal, nationaal en internationaal niveau

In de loop der tijd heeft de Voetbalcel zowel in België als in het buitenland expertise verworven. Zij kan worden beschouwd als het centrale punt van nationale expertise inzake voetbalveiligheid.

Op lokaal en nationaal niveau wordt regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de Voetbalcel door burgers, organisatoren van voetbalwedstrijden of partners van de veiligheid. Zij antwoordt overigens altijd gunstig op aanvragen tot controle van de infrastructuren van gelijk welke klasse. De Voetbalcel is tevens proactief betrokken bij het bouwen of renoveren van de stadions om te garanderen dat de van kracht zijnde veiligheidsnormen worden nageleefd.

Op internationaal niveau vertegenwoordigt de Voetbalcel België geregeld in colloquia of  internationale werkgroepen. In het kader van de werkzaamheden van de permanente commissie van de Raad van Europa inzake het geweld in de sport, speelt zij een sleutelrol in de uitwerking van de aanbevelingen met betrekking tot het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. De Voetbalcel strekt ertoe de "3S"-pijlers voor de veiligheid bij sportevenementen zo ruim mogelijk te implementeren: Safety, Security en Service.

Safety : Passieve fysieke bescherming van de toeschouwers. Het concept van "safety" moet worden opgevat als een verzameling van maatregelen die ertoe strekken de mensen te beschermen tegen elke vorm van gevaar, risico's of ongevallen die hun fysieke integriteit, hun gezondheid of hun welzijn kunnen schaden. De reglementeringen met betrekking tot de infrastructuren van de stadions, de opvangcapaciteit ervan, de evacuatieplannen in geval van nood, het onthalen van personen met beperkte mobiliteit of het verstrekken van alcohol in de stadions kunnen in deze categorie geplaatst worden.

Security : Preventie en actieve beheersing van geweld.  Het concept "security" verwijst naar alle maatregelen die ertoe strekken de openbare orde te handhaven, inbreuken te voorkomen en te beteugelen en, over het algemeen, het hoofd te bieden aan elk wangedrag of elke "criminele" activiteit naar aanleiding van sportmanifestaties.

De maatregelen vermeld onder dit concept zijn dus verbonden aan de politionele samenwerking en de opleiding van het personeel dat belast is met de ordehandhaving, de classificatie van de supporters naargelang de risico's die zij kunnen vertegenwoordigen voor de ordehandhaving of de sancties waarin voorzien moet worden voor de plegers van overtredingen of verstoring van de openbare orde (maatregelen van uitsluiting uit de stadions of reisbeperking bijvoorbeeld).

Service: Gastvrijheid. Betreft alle voorzieningen die aan de toeschouwers worden geboden, alsook al hetgeen dat betrekking heeft op hun comfort in de stadions.

1
4 - Ter beschikking stellen van expertise op lokaal, nationaal en internationaal niveau