Oproep aan burgemeesters en gouverneurs

Na het grote succes bij de laatste afname, komt de 10de Veiligheidsmonitor er aan! De Veiligheidsmonitor, de grootschalige enquête omtrent veiligheid, slachtofferschap en politiewerking, levert waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken, evalueren en bijsturen.

De Veiligheidsmonitor 2021 zal volgens dezelfde modaliteiten als in 2018 verlopen, met naast een lokale ook een federale component. Het objectief is resultaten op federaal, arrondissementeel/provinciaal en lokaal niveau (gemeenten, politiezones) te bekomen. Hierdoor is er zowel op federaal als lokaal niveau de mogelijkheid tot vergelijking in het kader van de integrale veiligheidsaanpak.

Zoals in 2018 voorziet de Geïntegreerde Politie in de financiering van de federale steekproef. De FEDPOL/DRI/BIPOL voorzien voor de politiezones en gemeenten in de aanlevering van de schriftelijke vragenlijst voor verzending via post, een online geprogrammeerde vragenlijst met dataopslag op een gemeenschappelijke server, de steekproeftrekking en de statistische verwerking van de resultaten. Deze services zijn niet betalend.

De kostprijs voor het druk- en verzendwerk, alsook de scanning van de ingevulde, schriftelijke vragenlijsten hangt af van het aantal deelnemende gemeenten/politiezones en zal rond de 2000 euro bedragen. Voor het bekomen van valide resultaten voor de gevraagde entiteit (bijvoorbeeld gemeente, politiezone, arrondissement, ...) zijn namelijk minimum 1400 verzendingen nodig voor ongeveer 350 ingevulde vragenlijsten. Hoe groter het aantal ingevulde vragenlijsten, hoe betrouwbaarder de resultaten en hoe diepgaander er vervolgens kan geanalyseerd worden (bv. antwoorden opsplitsen naar leeftijdscategorieën, enz.).

Gemeenten kunnen in principe rekenen op financiële ondersteuning vanuit de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Gemeenten met een Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) hebben de mogelijkheid om de kosten van deelname in te brengen via hun SVPP.

Gouverneurs hebben de mogelijkheid om extra enquêtes te bestellen indien ze meer getailleerde resultaten wensen voor hun grondgebied. Het niveau provincie/arrondissement schept vanzelfsprekend ook mogelijkheid tot samenwerking en harmonisatie/afstemming van de lokale vragen van politiezones en gemeenten.

1
Oproep aan burgemeesters en gouverneurs

In praktijk

De verzending van de vragenlijsten is gepland in het najaar van 2021, de resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Inschrijven kan tot 30 april 2021.

Bij het inschrijven is het doorgeven van het emailadres van de contactpersoon erg belangrijk. De aangeduide persoon zal namelijk toegang krijgen tot de Teamsgroep “Veiligheidsmonitor 2021”.

Via dit kanaal zal de stand van zaken van het proces worden gecommuniceerd alsook bijkomende gegevens worden opgevraagd zoals bijvoorbeeld het aantal gewenste enquêtes per zone/gemeente. In overleg met de politiezone kan de actuele vragenlijst aangevuld worden met drie lokale vragen naar keuze.

1
In praktijk

Meer info

Bijkomende vragen kunnen gericht worden aan [email protected]

1
Meer info