Bevraging naar uw veiligheidsgevoel

Op dinsdag 20 maart lanceerde de Federale Politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de lokale politiezones en lokale overheden een veiligheidsbevraging op nationaal niveau. Het is geleden van 2008 dat deze bevraging nog op zo een grote schaal gebeurde. Bijna 500 000 personen van 15 jaar en ouder kregen vanaf dinsdag een brief in de bus waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd om hun buurt te scoren op vlak van veiligheid, hoe (on)veilig zij zich voelen en hoe zij de werking van de politie ervaren. De vragenlijsten worden gespreid verstuurd tot half april.

De bedoeling van de enquête is om de ervaring van de bevolking te kennen in verband met veiligheid en politie, zodat het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk kan beantwoorden aan datgene wat er leeft. Wij rekenenen daarom op een maximale deelname aan deze vragenlijst: hoe meer personen er deelnemen, hoe betrouwbaarder de informatie is om mee aan de slag te gaan. De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de (lokale) beleidsplannen.

1
Bevraging naar uw veiligheidsgevoel

Waarom deelnemen

 1. Het is heel eenvoudig
  De enquête invullen kan zowel op papier als online (via een speciale toegangscode) en duurt niet lang, gemiddeld 15 minuten.
   
 2. Het is volledig anoniem
  Iedereen die een brief ontvangt werd op volledig toevallige wijze geselecteerd. De anonimiteit van de antwoorden wordt zowel online als op papier gegarandeerd. Wanneer u ervoor kiest om de vragenlijst online in te vullen, vindt u in de brief een toegangscode en het adres van de website.
  Wanneer u de vragenlijst op papier verkiest, stuurt u de vragenlijst gratis terug zonder enige verwijzing naar uw adres en persoonlijke gegevens.

   
 3. Het is de gelegenheid om uw steentje bij te dragen
  U heeft de mogelijkheid om politiediensten te helpen met het in beeld brengen van veiligheidsissues: welke problemen ervaart u in uw buurt? Voelt u zich onveilig omwille van bepaalde redenen? Hoe ervaart u de werking van de politie?
   
 4. Het biedt de kans om je als slachtoffer te laten horen
  Het zou kunnen dat je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, maar omwille van bepaalde redenen geen aangifte hebt gedaan. Ook misdrijven waarvan de politie niet op de hoogte is, zijn zeer belangrijk. Zie de Veiligheidsmonitor als de geschikte kans om deze persoonlijke ervaringen of meningen op een anonieme manier te delen.
   
 5. Uw deelname is een meerwaarde
  Elke ervaring die u deelt helpt ons om een beter veiligheidsbeleid te ontwikkelen: enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op de zaken die voor u van belang zijn.
1
Waarom deelnemen

Veelgestelde vragen

 1. Wat is de Veiligheidsmonitor?
 2. Wie is de organisator van deze bevraging?
 3. Wie neemt deel of kan deelnemen?
 4. Hoe verloopt de enquête?
 5. Waarom wordt deze bevraging georganiseerd?
 6. Wanneer gaat de bevraging door?
 7. Wat met de faciliteitengemeenten?
 8. "Ik neem niet deel aan deze enquête"
 9. "Ik ken er niets van"
 10. "Welk belang zou ik erbij hebben om deel te nemen, wat is het nut ervan voor mij?"
 11. "Hoe bent u bij mij terechtgekomen?"
 12. "Wat gebeurt er met mijn antwoorden?"
 13. "En de publicatie van de resultaten?"
 1. Wat is de Veiligheidsmonitor?
  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevolkingsbevraging. Het doel van deze enquête is voornamelijk om de mening van de bevolking kennen over verschillende thema's inzake veiligheid. Sinds 1997 wordt de bevraging om de twee jaar (telefonisch) georganiseerd, sinds 2011 verloopt ze via internet en post.
  Deze enquête bevraagt de burger over:
  • de kwaliteit van de acties van de politiediensten.
  • het slachtofferschap;
  • de preventie;
  • de buurtproblemen;
  • zijn onveiligheidsgevoel.
 2. Wie is de organisator van deze bevraging?
  • Federale politie
  • FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid & Preventie)
  • de lokale besturen (lokale politiezones en gemeenten)
 3. Wie neemt deel of kan deelnemen?
  • Bijna 500.000 inwoners van België, ouder dan 15 jaar (willekeurig getrokken uit het Rijksregister en onder strikte voorwaarden van de Privacycommissie).
  • Geregistreerd panel:
     - 165 politiezones (van de 188)
     - 240 gemeenten (van de 589)
  • Per zone/gemeente zijn er minimaal 1400 formulieren verzonden.
 4. Hoe verloopt de enquête?
  • Een enveloppe wordt verzonden naar de burgers (uit het willekeurig getrokken steekproef) per post met de vragenlijst en brief met uitleg;
  • Deelname kan online (via toegangstoken op de brief) of terugzenden via gratis gefrankeerde enveloppe.
  • Antwoorden of tokens kunnen niet gelinkt worden aan respondent = volledig anoniem en gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld.
 5. Waarom wordt deze bevraging georganiseerd?
  • Een effectief veiligheidsbeleid is gebaseerd op de beveiligingsbehoeften van de bevolking. In dit opzicht dekken politiestatistieken slechts gedeeltelijk alle strafrechtelijke overtredingen en kunnen daarom niet als de enige betrouwbare indicator van "echte" criminaliteit worden beschouwd. Vandaar de noodzaak om andere methoden te gebruiken om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de "echte" criminaliteit in België, maar ook om een maatstaf te krijgen voor het gevoel van veiligheid van de bevolking en de waarschijnlijkheid op slachtofferschap (waarschijnlijkheid van een slachtoffer van een misdaad zijn).
  • De Veiligheidsmonitor is een waardevol instrument dat helpt bij het bepalen van het nationaal en lokaal veiligheidsbeleid. Het helpt om risicopopulaties te identificeren, preventieprogramma's effectiever te maken,...
  • Het biedt ook goede strategische indicatoren die, in termen van veiligheidsbeleid, de effecten van genomen initiatieven meten en meer specifiek bijdragen tot de voorbereiding, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie van de Kadernota van Integrale Veiligheid, het nationale veiligheidsplan en hun lokale onderverdelingen (strategische veiligheids- en preventieplannen en zonale veiligheidsplannen).
 6. Wanneer gaat de bevraging door?
  • START: midden maart
  • EINDE: eind april
  • RESULTATEN: begin 2019
 7. Wat met faciliteitengemeenten?
  • Inwoners van een faciliteitengemeente kunnen vragenlijsten opvragen in een andere landstaal. Deze worden per post verzonden naar de aanvrager.
 8. Ik neem niet deel aan deze enquête
  • Uw deelname is erg belangrijk voor ons. De overheden willen bij de beslissingsvorming rekening houden met de mening van de verschillende bevolkingsgroepen. Dus zowel ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, mensen met een positieve of negatieve ervaring,... Wij willen voornamelijk een idee hebben van het veiligheids- of onveiligheidsgevoel bij de Belgische bevolking.
 9. "Ik ken er niets van"
  • Uw mening interesseert ons, er is geen bijzondere kennis vereist. Het merendeel van de tijd kunt u kiezen uit een reeks mogelijke antwoorden. De vragen zijn eenvoudig en zeer duidelijk geformuleerd. Zelfs indien u niet vertrouwd bent met dit onderwerp, is er steeds een antwoordmogelijkheid.
 10. "Welk belang zou ik erbij hebben om deel te nemen, wat is het nut ervan voor mij?"
  • Het doel van deze studie is om de behoeften en wensen van de bevolking inzake veiligheid en politie te evalueren. De leidinggevenden kunnen alleen maar rekening houden met deze behoeften en wensen als ze gekend zijn.
 11. "Hoe bent u bij mij terechtgekomen?"
  • Wij hebben een willekeurige steekproef gedaan bij het Rijksregister. Het is dus puur toeval dat wij contact met u hebben opgenomen. Er zullen 466.163 Belgische inwoners gecontacteerd worden.
 12. "Wat gebeurt er met mijn antwoorden?"
  • Wij garanderen dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. De antwoorden van iedereen die deelneemt aan de studie zullen worden verzameld in één enkel bestand. Op basis hiervan berekenen wij percentages en stellen wij tabellen op. Voor de opdrachtgever is het dus onmogelijk om te weten wie wat heeft geantwoord. Het doel van deze studie is om de kaart van de algemene onveiligheids-/veiligheidsfenomenen op te stellen teneinde nuttige informatie te bekomen om het beleid inzake veiligheid en politie te verbeteren. Het is dus niet de bedoeling om bijzondere gevallen te onderzoeken.
 13. "En de publicatie van de resultaten?"
  • De antwoorden zullen volkomen vertrouwelijk worden behandeld. Als de volledige analyse voltooid is en de overheden de toestemming geven om de resultaten te publiceren, zullen deze in de pers verschijnen. Ze zullen ook beschikbaar zijn op de website van de federale politie (www.stat.policefederale.be) onder de vorm van samengevoegde tabellen.
  • Voorziene publicatie: begin 2019.
  1
  Veelgestelde vragen