Programma

 

13h00 : Opening

door Christophe Mincke (Operationeel directeur criminologie - NICC)

13h10 : Stedelijk protest in digitale tijden. Verschijningsvormen en mogelijke    verklaringen

par Elisabeth Enhus (Professeur Em. Département de criminologie, VUB)

13h30 : Beheer van de incidenten van 24 maart 2021 in La Louvière - Opvolging van de stadsbendes

door Christian Henry (procureur des Konings in Bergen)

13h50 : Presentatie van het project « Jongerenopvolgingskamer » in Antwerpen

door Isabelle Verguts (substituut procureur des Koning bij het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen) en Nina Delbecke (criminologe bij het parket van Antwerpen)

14h10 : Evaluatie van de stadsbendes in de politiezone Brussel-HOOFDSTAD Elsene - Aanwezigheid van stadsbendes tijdens rellen ?

door Pierre Reumont (1ste commissaris; hoofd van de afdeling criminaliteit - stedelijk geweld - Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene 5339)

14h30 : Project « New Way of Protesting (NWOP) »

door Koen Van Overtveldt (Directeur-Coördinator Brussel – Federale Politie)

14h50 : Pauze

 

15h00: De aanpak door de stad Luik van de stadsrellen van 13 maart 2021

door Vincent Rodes (Hoofdcommissaris - Lokale Politie Luik, Directie Operaties – Dienst Algemene Inlichtingen)

15h20: Outreachende Sociale Preventie - een integrale benadering

door Illias Marraha (Diensthoofd - Dienst Sociale Preventie-Stad Mechelen)

15h40 : De aanpak van stedelijke incidenten door Molenbeek

door Christian Naeye (Preventieambtenaar-Gemeente Sint-Jans-Molenbeek)

16h00 : Agressie tegen hulpverleners. Alternatieve gerechtelijke maatregel voor daders

door Arne Dormaels (Directeur VIAS Institute)

16h20 : Vragen en antwoorden

 

17h00 : Conclusie

door Meneer Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee ;

door Mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

0

Conclusie en Aanbevelingen

In 2021 werd ons land meermaals geconfronteerd met het fenomeen van de stadsrellen. Dit fenomeen kan niet worden genegeerd omdat het de openbare orde en de openbare veiligheid treft, welke de pijlers van onze maatschappij zijn. Wij moeten derhalve onze burgers garanderen dat wij maximale inspanningen leveren om dit fenomeen aan te pakken.  Die vaststelling lag ten grondslag aan de organisatie van de conferentie. 

Het gaat om een geheel van factoren die kunnen leiden tot stadsrellen, wat maakt dat het een zeer complex fenomeen is, waardoor een duidelijke conceptualisering en een holistische aanpak vereist is.

We moeten dus een integrale en geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak ontwikkelen, om een specifieke strategie uit te werken om het fenomeen in al zijn complexiteit te benaderen, de orde te herstellen en ervoor te zorgen dat de burger opnieuw vertrouwen krijgt in de autoriteiten.

In dat opzicht is de expertise van de betrokken actoren, die gebaseerd is op de goede kennis van het terrein en het mogelijk maakt aangepaste projecten te ontwikkelen, cruciaal om een impact te kunnen hebben op het fenomeen. Maar we hebben ook andere tools binnen handbereik, zoals de uitwisselingen tussen steden, de samenwerking tussen de gemeentelijke actoren en de politie, de ontwikkeling van preventieprojecten om relaties op te bouwen tussen overheidsinstanties en burgers, om de frustraties te verminderen en de jongeren opnieuw een plaats te geven, en meer algemeen, te werken aan de banden tussen de maatschappij en de politie. 

Het fenomeen van de stadsrellen kan bovendien niet worden aangepakt zonder rekening te houden met de aanzienlijke invloed van de sociale media, ongeacht of deze worden ingezet met het doel het doelpubliek te bereiken en te mobiliseren of om bepaalde inhoud te verspreiden. We moeten daar snel op kunnen reageren, maar we moeten ook optreden met als doel de relschoppers verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan, te vermijden dat de feiten zich opstapelen, maar ook, meer vanuit een preventieve invalshoek, om hen perspectieven te bieden.

Ten slotte moeten we in de zoektocht naar oplossingen blijk geven van innovatie en creativiteit. Bepaalde pistes kunnen gevonden worden bij de bestaande projecten, die tijdens deze conferentie werden gepresenteerd. Om inspiratie op te doen, moeten we ook inlichtingen inwinnen over de praktijken die in het buitenland zijn ontwikkeld voor de aanpak van het fenomeen. Vanuit dat oogpunt zal in de herfst van 2021 een tweede webinar worden georganiseerd, die dit keer zal worden toegespitst op de internationale benaderingen van stadsrellen.

 

0