Overkoepelende thema's

De Staten-Generaal van de Politie (SEGPol) brengt verschillende belanghebbenden samen om werk te maken van de politie van de toekomst. Tot en met 2022 zullen verschillende thematische activiteiten, in de vorm van onder meer workshops, studiedagen en seminaries, worden georganiseerd door de sleutelpartners. Op de eigenlijke Staten-Generaal, die eind 2022/begin 2023 zal plaatsvinden, zal de output van de tussentijdse activiteiten aan bod komen. Tijdens het startevent gaven te sprekers aan dat er in het kader van de SEGPol dient te worden gereflecteerd over onder meer volgende thema’s:

Vertrouwen tussen burger en politie

De werking van de politie staat of valt met het vertrouwen van de burger. Het versterken van de verbinding van de politie met de samenleving is cruciaal. Nabijheidspolitie en burgerparticipatie zijn geen holle slogans maar noodzakelijke onderdelen van een politieorganisatie dat dicht bij de burger staat.

Technologie en innovatie

Technologische innovatie dondert exponentieel verder. Dit houdt zowel opportuniteiten als uitdagingen in voor de politiewerking. Enerzijds kan dit bijdragen tot een effectievere en meer wendbare organisatie, anderzijds kunnen ook criminelen deze opportuniteiten aanwenden om hun criminele doeleinden na te streven.  

Quadruple helix

Veiligheid is een kerntaak van de overheid en in onze democratische samenleving is een specifieke rol weggelegd voor de politie. Dit mag echter strategische allianties met andere actoren niet in de weg staan. Overheden, burgers, academici en industrieën kunnen hun krachten bundelen ten dienste van de uitbouw van een veilige, weerbare en inclusieve samenleving.

Internationalisering

Zoals de boutade het stelt: de wereld is een dorp geworden. Dit geldt eveneens voor de politie die steeds meer wordt geconfronteerd met grensoverschrijdende uitdagingen zoals cybercriminaliteit terreur en georganiseerde criminaliteit. De werklast van de politie wordt hierdoor ook steeds hoger en complexer door het toenemende internationale karakter van criminaliteit.

Informatiedeling

Vandaag de dag wordt de politieorganisatie geconfronteerd met een vloedgolf van online en offline informatie, afkomstig uit allerhande bronnen. Informatie op de juiste manier beheren, analyseren en uitwisselen, is essentieel.

Geweld tegen politie

Onze politiemensen moeten zich gesterkt voelen met de kennis dat er een nultolerantie is op het vlak van geweld tegen hen en hun collega’s. Zo kunnen ze met een gerust hart zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van de burger. Hierbij moet ook wel rekening gehouden worden met de oorzaken van het geweld tegen politie. Een integrale en geïntegreerde aanpak is nodig om het fenomeen aan te pakken.

Diversiteit en HR

Het klassieke rekruteringsmodel is niet meer aangepast aan de noden van de politie. Het one size fits all-rekruteringsmodel is niet meer geschikt om specifieke profielen aan te trekken. De samenleving wordt ook steeds diverser en politie kan alleen maar zijn werk optimaal uitvoeren indien het politiekorps een spiegeling is van de maatschappij. Eveneens moet de politieorganisatie moet de uitdaging aangaan om zijn mensen optimaal te begeleiden en te coachen, met een bijzonder aandacht voor een evenwicht tussen het privé en professionele leven.

New way of protesting

Er zijn nieuwe vormen van protesten die gekenmerkt worden door het gebrek aan een leider of aanspreekpunt en waarvan de deelnemers worden gemobiliseerd via sociale media. Dat maakt het voor de politie vaak moeilijk om alle risico’s in te schatten. Daarnaast sluiten vaak groepen hierbij aan die geen link hebben met de manifestatie, met als enige intentie geweld te plegen en schade aan te richten. Deze new way of protesting vraagt een new way of policing.

Financiering en schaalgrootte politie

Twintig jaar na de politiehervorming is het tijd om de financiering van de lokale politie de schaalgrootte van de politiezones grondig onder de loep te nemen. Er is nood aan een objectief en transparant financieringsmodel, dat stoelt op een hervorming en integratie van de bestaande federale politiedotaties en -subsidies.

0

Activiteiten

Ronde tafels (CPS & CPL)

Het Centrum voor Politiestudies (CPS) en het Circle of Police Leadership (CPL) zullen enkele van de bovenstaande thema's bestuderen aan de hand van rondetafelgesprekken. Hierbij zal worden gewerkt met vijf  focusgroepen van elk 8 tot 10 deelnemers, wat zorgt voor 40 tot 50 deelnemers in totaal. Twee centrale sprekers zullen de centrale vragen per thema toelichten. De deelnemers roteren eveneens en nemen deel aan meerdere rondetafelgesprekken zodat de pertinente inzichten en conclusies van elke ronde tafel kunnen worden meegenomen. 

8 december 2021 te Sint-Niklaas - Recherche 

 • Recherche in een multidisciplinaire omgeving
 • Recherche op het terrein in 2030?
 • Mens in de recherche
 • ...

Eind januari 2022 - Mens en Organisatie

 • Politie als aantrekkelijke werkgever
 • Politie als flexibele werkgever
 • Integriteitsbeleid
 • ...

22 februari 2022 te Brugge - Technologie en Innovatie 

 • Politiewerk in 2030
 • Welke technologie in dat werk?
 • Welke processen om dit te ondersteunen?
 • ...

16 maart 2022 te Leuven - Internationale politiesamenwerking

 • Structuur
 • Strategie
 • Ordehandhaving
 • ...

22 maart 2022 te Anderlecht - Politie en bevolking

 • Dwang/Geweld
 • Polarisatie/sociaal weefsel/fake news
 • Diversiteit
 • ...

April 2022 te Antwerpen - FINLOG & Organisatie

 • Politiek en democratie
 • Ethiek in de organisatie
 • Dotatie en toegevoegde waarde voor burger
 • ...

Ronde tafels (CEP & CPL)

Het Centre d'Etudes sur la Police (CEP), samen met het Circle of Police Leadership (CPL), organiseren eveneens diverse activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten, die plaatsvinden tussen maart en oktober 2022, zullen de volgende thema’s worden behandeld:

Maatschappelijke ontwikkelingen en crisissituaties

 • Diversiteit en discriminatie
 • Kracht en geweld
 • Nieuwe en opnieuw samengestelde ruimten voor politieoptreden

De uitdagingen van technische modernisering, maar ook..

 • Oude" en "nieuwe" politie banen
 • Aanwerving/selectie, of de uitdagingen van het ouder worden
 • Beloften en uitdagingen van de 4e industrialisatie (politiële digitalisering)

Studiedagen (CPS)

Het CPS organiseert daarnaast ook enkele studiedagen die gelinkt zijn aan de thema’s van de SEGPol:

15 oktober - Opleiding van de politie
26 november - Financiering van de politie

Deze pagina zal worden aangevuld met de concrete programma's en meer informatie over hoe u zich kan inschrijven.

0