radicalisering

Sinds mei 2016 zet de FOD Binnenlandse Zaken, met ondersteuning van de Europese Commissie, zijn Mobile Team in het hele land in om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering. Het mobiel team is met 81 bezoeken op het terrein naar tal van gemeenten gegaan om er met de lokale actoren samen te werken aan verschillende onderwerpen. Het team heeft een aanbod van initiatieven waarin reeds expertise in bestaat, maar staat daarnaast ook open voor andere vragen waarmee steden en gemeenten te kampen hebben in hun acties inzake de preventie van gewelddadige radicalisering.

0

Aanbod aan steden en gemeenten

  • De oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) : uitwisselen van ideeën rond de oprichting van de LIVC-R, voorbeeld van LIVC-R op gemeentelijk niveau en op zonaal niveau, creëren van overleg tussen de verschillende actoren die actief kunnen zijn in deze LIVC-R, begeleiding bij de oprichting, cartografie van de LIVC-R's op het Belgisch grondgebied,...
  • Het aanbieden van sensibiliseringsopleidingen betreffende de radicaliseringsprocessen. Deze dag is uit algemeen preventief oogpunt in bepaalde gevallen bedoeld voor gemeentebedienden.  Op die manier heeft elkeen een arsenaal aan kennis om dagelijks te reflecteren en desgevallend te reageren.  In andere gevallen worden deze dagen georganiseerd na de oprichting van een LIVC-R voor alle personen die hierin kunnen zetelen. 
  • Hulp bij de projectontwikkeling door informatiedoorstroming, in contact treden met sleutelpersonen of gemeenten met goede praktijken ter zake,… .
1
Aanbod aan steden en gemeenten

Gids inzake lokale tools en initiatieven ter preventie van het proces van radicalisering die kan leiden tot geweld

Algemene omschrijving gids

Het streven naar het opstellen van een gids met de lokale initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden, kadert in het Europees project «Mobile team» van de FOD Binnenlandse Zaken.  In België zijn immers heel wat interessante initiatieven ontwikkeld.  Deze gids omvat een bundeling van al deze initiatieven die het Mobile Team heeft kunnen oplijsten. Het doel van de gids is om als inspiratiebron te dienen voor alle lokale actoren in de strijd tegen gewelddadige radicalisering.

Colloquium op 15 oktober 2018

Dit colloquium is gewijd aan de voorstelling van de gids met lokale initiatieven en tools voor de preventie van de processen van gewelddadige radicalisering, en zal afgesloten worden met een uiteenzetting van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, dhr. Jan JAMBON.

Op het programma staan onder andere de voorstelling van verschillende lokale initiatieven (waaronder het project “Diversiteit op het gebied van overtuigingen en filosofieën” in Anderlecht, een educatief project met betrekking tot de media in Dison en het project "ABC" in Aalst ) en een uiteenzetting over de nieuwe omzendbrief LIVC-R. Alle details zijn terug te vinden in deze flyer.

Alle deelnemers van het colloquium krijgen in primeur een exemplaar van de gids, met meer dan 75 Belgische lokale initiatieven. 

1
Gids inzake lokale tools en initiatieven ter preventie van het proces van radicalisering die kan leiden tot geweld

Contact

1
Contact