Het project

Families zijn een belangrijke beschermende factor in de aanpak van radicalisering. Vaak zijn familieleden de eersten die signalen van geradicaliseerde jongeren opvangen. Families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering van een kind of verwant weten vaak niet hoe om te gaan met deze problematiek en naar wie zich te richten voor hulp. Niet alleen families maar ook de sociale sector en actoren van de veiligheidsketen hebben zich vertrouwd moeten maken met de opkomst van het fenomeen van gewelddadige radicalisering. De nood aan coördinatie en het delen van expertise blijft groot, ondanks reeds ondernomen acties voor versterking van de capaciteit en expertise van de betrokken actoren.

Het project "Family Support" streeft ernaar de praktijken inzake ondersteuning aan de families op te lijsten en te analyseren, de capaciteiten en bevoegdheden van zowel publieke terreinactoren als die afkomstig van het maatschappelijk middenveld te versterken en ervaring en kennis uit te wisselen tussen de betrokken actoren.

1
Het project

Activiteiten

Concreet, omvat het project "Family support" de volgende activiteiten:

  • Oprichting van een nationaal netwerk Family Support samengesteld uit actoren van de veiligheidsketen en organisaties betrokken bij de ondersteuning van families. Het doel van dit netwerk is te komen tot deling van informatie, kennis en praktijken tussen actoren van verschillende beleidsniveaus en structuren.
  • Oprichting van een expertenplatform Family Support, voor het bieden van consultancy op maat aan leden van het netwerk Family Support alsook aan publieke actoren en de burgersamenleving.
  • Organisatie van vormingen bestemd voor eerstelijnswerkers die in direct contact staan met families of individuen geconfronteerd met gewelddadige radicalisering.
  • Opstelling van een Gids die een diepgaande analyse omvat van de bestaande praktijken waaruit aanbevelingen worden geformuleerd voor een betere ondersteuning van families in België.
  • Organisatie van een Conferentie om alle gerealiseerde resultaten van het project Family Support te kunnen voorstellen.
1
Activiteiten

Mapping

Wie doet wat? 

De vraag naar (een beschrijving van) de praktijken, projecten en initiatieven omtrent de ondersteuning en begeleiding van families die worden geconfronteerd met gewelddadige radicalisering is groot.  In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en met de steun van de Europese Commissie werd daarom een mapping uitgewerkt op basis van een exploratief en beschrijvend onderzoek. Deze mapping geeft voor alle regio's van het land een antwoord op "Wie doet wat?" inzake de steun aan families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering.

Consulteer de mapping

Vervolg project "Family Support"

In een tweede fase van het project,  zal een kwalitatieve analyse worden uitgevoerd van de geïdentificeerde praktijken. Dit moet kritisch onderzoek mogelijk maken naar de relaties tussen de verschillende actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden met families van geradicaliseerde individuen.

1
Mapping