Het Actieplan Radicalisme bestrijdt het radicalisme en het extremisme in onze maatschappij. Dit wordt via een geïntegreerde samenwerking tussen verschillende openbare diensten gedaan. Het actieplan beoogt een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak en heeft dus op meerdere niveaus betrekking.

0

Nationale Taskforce

Op het federaal niveau is er de nationale Taskforce, het beleidsorgaan en politiek orgaan. Deze taskforce komt elke maand samen en bestaat uit leden van het OCAD, de Staatsveiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Justitie- Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen, de Cel voor financiële informatieverwerking, de FOD Binnenlandse Zaken, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Crisiscentrum, een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten.

1
Nationale Taskforce

Werkgroepen

De Nationale Taskforce bepaalt welke werkgroepen moeten worden opgericht.

  • De permanente werkgroepen buigen zich over de radicalisering op het internet, in de gevangenissen, op de radio en op de televisie, evenals over de preventie.
  • De thematische werkgroepen houden zich bezig met fenomenen als het salafisme, het rechts extremisme, het links extremisme en de tendensen in Klein-Azië en in de noordelijke Kaukasus.
  • De ad hoc werkgroepen Predikers, Moskeeën en Asiel en Migratie concentreren zich op de radicaliseringsproblematiek op elk van deze gebieden.
  • De werkgroep Foreign Terrorist Fighters werd door de omzendbrief van 21 augustus 2015 gecreëerd.
1
Werkgroepen

Local Taskforces

De Local Taskforces (LTF) zijn operationele en strategische overlegplatformen die met name voor de politie- en inlichtingendiensten bestemd zijn en in een afgebakende geografische zone geïnstalleerd zijn.

  • Ze zijn op het niveau van de arrondissementen gesitueerd. De operationele LTF's zijn op het (supra)lokaal niveau verankerd. Ze volgen de radicaliserende individuen en groepen op het lokaal niveau op en stellen maatregelen voor om de impact van deze individuen en groepen te verminderen.
  • Ze wisselen informatie, inlichtingen en analyses uit, zorgen ervoor dat die overeenstemmen en onderhouden structurele en/of punctuele contacten met de lokale overheden en hun diensten.
  • Ze kunnen voorstellen om inlichtingen in de Joint Information Box in te voeren, of om inlichtingen te verwijderen.
  • Ze ondersteunen de niet-gespecialiseerde eerstelijnsintervenanten van de politie die met de tekens van een eventuele radicalisering geconfronteerd worden. Ze kunnen preventieve maatregelen voorstellen, evenals maatregelen die tot doel hebben het proces tegen te gaan, en ze kunnen die maatregelen laten toepassen.
1
Local Taskforces

LIVC R

De lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme « LIVC R » zijn lokale gemeentelijke overlegplatformen. Ze waken over de coherentie van de preventie-, repressie- en opvolgingsacties.

De oprichting van deze cellen is sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 verplicht. Alle Belgische gemeenten moeten voortaan een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten.

1
LIVC R

Informatieverwerking

De informatie wordt in twee databanken opgeslagen.

  • De Joint Information Box is een elektronisch werkdocument dat informatie over de radicaliserende jongeren die moeten worden opgevolgd bevat. De verschillende diensten beslissen gezamenlijk of de gegevens van een persoon in de databank ingevoerd worden of verwijderd worden.
  • De Foreign Terrorist Fighters databank is een dynamische databank die individuele fiches voor elke foreign terrorist fighter bevat. Alle diensten kunnen deze databank raadplegen en er informatie aan toevoegen.
1
Informatieverwerking