Actieplan Radicalisme « Plan R »

Het Actieplan Radicalisme bestrijdt het radicalisme en het extremisme in onze maatschappij. Dit wordt via een geïntegreerde samenwerking tussen verschillende openbare diensten gedaan. Het actieplan beoogt een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak en heeft dus op meerdere niveaus betrekking.

Slotconferentie van het « Radix Team » project

Naar aanleiding van het einde van het project “Radix Team” die eind 2021 afloopt, organiseren wij een slotconferentie op 17 december 2021 van 9 uur tot 16.30 uur via videoconferentie.

Forum LIVC-R

Het Forum LIVC-R van de FOD Binnenlandse Zaken is een informatief platform voor de uitwisseling van informatie over de Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme.

Cartografie van de LIVC-R

De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten.

Radix Team : de evolutie van het Mobile Team

Tussen 2016 en 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, met de steun van de Europese Commissie, een "Mobile Team" in het hele land ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

BOUNCE - veerkracht tools

BOUNCE is een training voor jongeren die tot doel heeft hun sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en weerbaarheid te versterken. 

Family Support

Families zijn een belangrijke beschermende factor in de aanpak van radicalisering. Vaak zijn familieleden de eersten die signalen van geradicaliseerde jongeren opvangen.

Gids van de lokale initiatieven en tools die bestemd zijn voor de actoren op het terrein

In oktober 2018 heeft het Mobile Team een gids inzake lokale tools en initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden gepubliceerd.