Aanwijzing leden nationale selectiecommissie voor hogere officieren

Overeenkomstig artikel VII.II.25 RPPol bestaat de nationale selectiecommissie voor hogere officieren, die wordt opgeroepen om op te treden in het kader van de toekenning van de loonschalen O7 en O8, uit de volgende leden :

 1. de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, als voorzitter ;
 2. de directeur-generaal die de algemene directie van de bestuurlijke politie leidt ;
 3. de directeur-generaal die de algemene directie van de gerechtelijke politie leidt ;
 4. twee korpschefs van de lokale politie met ten minste loonschaal O7 ;
 5. twee leden die geen personeelsleden van de politiediensten zijn. Deze laatsten moeten op zijn minst houder zijn van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse of Franse gemeenschap en moeten een beroepservaring van ten minste tien jaar aantonen, die relevant is voor de opdracht van de selectiecommissie ;
 6. een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, voorgesteld door de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.
  De inspecteur-generaal (1), de heer Thierry GILLIS, de directeur-generaal die de algemene directie van de bestuurlijke politie leidt (2), de heer André DESENFANTS, evenals de directeur-generaal die de algemene directie van de gerechtelijke politie leidt (3), de heer Claude FONTAINE, zijn van rechtswege lid.
  De voorzitter en de leden van de selectiecommissie hebben bovendien elk een plaatsvervanger die ten minste loonschaal O7 moet genieten.
  Bij ministerieel besluit van 22 december 2017 en overeenkomstig artikel VII.II.26 RPPol, heeft de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de hierna genoemde leden van de nationale selectiecommissie voor hogere officieren aangewezen :
 7. De heer Eric UYTTERSPROT, plaatsvervangend voorzitter, op de lijst voorgesteld door de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie ;
 8. De heer Jean-Claude GUNST, plaatsvervangend lid voor de directeur-generaal die de algemene directie van de bestuurlijke politie leidt ;
 9. De heer Patrick VANDE CAVEY, plaatsvervangend lid voor de directeur-generaal die de algemene directie van de gerechtelijke politie leidt ;
 10. De heer Dirk VAN NUFFEL en de heer Marc GARIN, beiden effectieve leden, en de heer Philip PIRARD en de heer Christian BEAUPERE, beiden plaatsvervangende leden, op de lijst voorgesteld door de vaste commissie van de lokale politie, die ten minste vier hoofdcommissarissen van politie met ten minste loonschaal O7 moet bevatten ;
 11. De heer Philip WILLEKENS en mevrouw Anne LAEVENS, beiden effectieve leden, en de heer Jan KERREMANS en de heer Benoît BREYNE, beiden plaatsvervangende leden, op de lijst voorgesteld door de AD Veiligheid en Preventie ;
 12. De heer Jean-Hughes BREMS, secretaris, en mevrouw Ann VAN WAEYENBERGHE, plaatsvervangend secretaris.
   
0