In onderstaand plan wordt stap per stap uitgelegd hoe twee of meerdere politiezones kunnen samensmelten.

0

1 - Aanvraag

Regelgeving Acties Aandachtspunten
/

De individuele gemeente- of politieraden geven de toestemming tot samensmelting van hun respectieve politiezones.

Optioneel

Art. 91/2 WGP

De gemeente- en/of politieraden van de betrokken politiezones dienen gezamenlijk een aanvraag in tot samensmelting van hun vorige politiezones bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Het voegen van een protocolakkoord (wat doet de nieuwe zone?; wat doet de oude zone?, financieel- en boekhoudkundig luik, etc.) is een aan te bevelen mogelijkheid.

Artikel 9 WGP blijft onverminderd van toepassing: de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen moeten worden gerespecteerd. Het aantal vastgestelde zones mag bovendien niet overschreden worden.

 

1
1 - Aanvraag

2 - Ambtsgebied

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art. 91/2 en 257quinquies/5, 1° WGP

De Koning bepaalt op voordracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone door aanpassing van het KB van 28 april 2000 houdende indeling van het grondgebied van de provincie in politiezones (uitzondering: Limburg KB 27 december 2000).

Dit is een voorwaarde tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad is het startpunt om de structuren van de nieuwe politiezone op te richten.

 

1
2 - Ambtsgebied

3 - Bestuursorganen

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art.257quinquies/4 WGP

De bestuursorganen van de vorige politiezones en de nieuwe politiezone zullen gelijktijdig functioneren.

De prerogatieven van de uitdovende organen van de vorige politiezones worden beperkt tot de handelingen die voortvloeien uit het dagelijkse beheer, dringende zaken of lopende zaken.

De beslissingen van de uittredende organen die niet kaderen binnen
deze grenzen zullen de organen van de nieuwe politiezone niet binden.

Art. 91/3 en 91/4 WGP

De verkiezing van de leden van de politieraad dient te gebeuren tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad van
elke gemeente van de nieuwe politiezone, die volgt op de bekendmaking van het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied. Het mandaat vangt aan op de eerste werkdag van de maand volgend op de verkiezing of vijftien dagen nadat hun verkiezing definitief is geworden (indien bezwaar aangetekend).

Afwijkende regel omwille van de oprichting van een nieuwe politiezone tijdens de lopende gemeentelijke legislatuur.

Art. 23, 91/6 en 91/7 WGP. Het mandaat van lid van het politiecollege vangt aan op de datum van bekendmaking van het Koninklijk Besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone.

Afwijkende regel omwille van de oprichting van een nieuwe politiezone tijdens de lopende gemeentelijke legislatuur.

Het aantal stemmen toegekend aan elke burgemeester binnen het politiecollege van de nieuwe politiezone wordt bepaald op basis van de begroting van het lokaal politiekorps bedoeld in artikel 39 WGP of op basis van de politietoelage bedoeld in artikel 40 WGP, die zijn gemeente inbracht in de vorige politiezone waartoe zij behoorde.

 

1
3 - Bestuursorganen

4 - Personeelsformatie

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art.257quinquies/5, 2° WGP

De politieraad bepaalt het personeelskader van de nieuwe politiezone.

Dit is een voorwaarde tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

Het is aanbevolen dat de gouverneur in het kader van het administratief toezicht (al dan niet) zijn goedkeuring hierover uitspreekt.

Art.257quinquies/1 WGP, 257quinquies/3 WGP

De personeelsleden van de vorige politiezones worden overgeheveld naar de nieuwe politiezone.

De overdracht van het personeelslid naar de nieuwe politiezone is niet vrijwillig, maar vloeit voort uit de samensmelting. Om deze reden is het personeelslid niet verplicht de aanwezigheidstermijn, voorzien in het kader van de mobiliteit, te vervullen alvorens een andere bediening binnen de politiediensten aan te vragen.

Om tevens te vermijden dat de belangen van het betrokken personeelslid zouden worden geschaad, wordt de overdracht naar de nieuwe politiezone niet beschouwd als een verandering van werkgever voor de toepassing van de statutaire bepalingen.

De wijziging van werkgever zal van rechtswege geschieden zonder verdere pleegvormen.

Voor het contractueel personeel zal de overdracht naar de nieuwe politiezone resulteren in de ondertekening van een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst, voor zover er ook sprake is van een wijziging van de plaats van het werk.

Art. 128 WGP

De minister kan, na overleg in de verenigde betrokken overlegcomités, eenmaal een specifieke mobiliteit "IN" organiseren.

In de periode die niet verder kan gaan dan twaalf maanden na publicatie van het KB tot bepaling van het territoriale ambtsgebied van de nieuwe politiezone en beperkt tot de personeelsleden van de betrokken politiezones.

Deze aanvraag moet rechtstreeks gericht worden naar de diensten van de federale politie (Directie van het Personeel), die zal instaan voor de behandeling.

 

1
4 - Personeelsformatie

5 - Mandaat-korpschef(s)

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art.257quinquies/ 2 en 79bis §2 Exoduswet

De politieraad verklaart het mandaat van korpschef van de nieuwe politiezone vacant en stelt de selectiecommissie samen.

De uittredende mandaathouders kunnen geen verworven rechten laten gelden voor de aanwijzing.

De korpschefs van de vorige politiezones hebben de keuze tussen het tijdelijk behoudt van de geldelijke rechtspositie gelinkt aan de mandaatfunctie die wordt geschrapt of deze verbonden aan de nieuwe functie waarin hij wordt aangesteld. Hij heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de selectieprocedure in de nieuwe politiezone.

Het mandaat kan slechts aanvangen ten vroegste op de datum van de effectieve instelling van de lokale politie, maar de laureaat kan wel een voortrekkersrol spelen in de verdere voorbereidende werkzaamheden of eventuele voorafgaande nauwere samenwerking.

In het geval van aanwijzing van de korpschef in de nieuwe politiezone na de instelling van de lokale politie, moet het politiecollege een plaatsvervangende korpschef aanstellen, overeenkomstig art. 46 WGP.

Art. 29 – 32bis WGP

De specifieke ambten zoals bijzondere rekenplichtige en secretaris, die in het kader van de werking van de lokale politie werden toegekend, zullen een einde nemen.

De politieraad wijst een nieuwe bijzondere rekenplichtige aan op voorstel van het politiecollege, rekening houdend met de voorrangsregeling (cascadesysteem) in artikel 30 WGP.

De politieraad en het politiecollege duiden een nieuwe secretaris aan, rekening houdend met het artikel 29 WGP.

Het betreft een discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid. Het is geen verplichting dat éénzelfde persoon als secretaris wordt aangesteld binnen beide organen, maar het is wel aanbevolen.

De uittredende ambthouders kunnen geen rechten laten gelden voor de aanwijzing of de aanduiding.

Eenmaal dat de functie wordt beëindigd, vervalt de rechtsgrond om een vergoeding (toelage) verder uit te keren.

 

1
5 - Mandaat-korpschef(s)

6 - Financiën

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art. 91/9 en 257quinquies/5, 3° WGP

De politieraad bepaalt het bedrag van de gemeentedotaties op de begroting van de nieuwe politiezone.

Dit is een voorwaarde tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

Het is aanbevolen dat de gouverneur in het kader van het administratief toezicht (al dan niet) zijn goedkeuring hierover uitspreekt.

Het bedrag van de gemeentelijke dotaties op de begroting van de nieuwe politiezone, goedgekeurd door de politieraad, is minstens gelijk aan het bedrag dat elke gemeente inbracht in de vorige politiezone waartoe zij behoorde.

De gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe politiezone mag de eerste twee jaren van de instelling niet verminderen in vergelijking met de bijdrage aan de vorige politiezone om te vermijden dat een brutale desinvestering plaatsvindt. Het komt er op aan de continuïteit in de gemeentelijke financiering van de lokale politie te waarborgen, ondanks de structurele wijziging.

Art.91/10 WGP De federale toelagen die worden toegekend aan de nieuwe politiezone zijn gelijk aan de som van de federale toelagen die individueel zouden worden toegekend aan de vorige politiezones. De dotaties, die voorheen werden toegekend aan de vorige politiezones, zullen integraagl worden doorgestort aan de nieuwe politiezone die ze groepeert.

Art.257quinquies 5/, 4° en /9 WGP

De eindrekening van de vorige politiezones is opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige op de laatste dag van het trimester (31 december), voorafgaand aan de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone (1 januari) en werd goedgekeurd door de politie/gemeenteraad van de vorige politiezone(s) en werd voorgelegd ter goedkeuring aan de politieraad van de nieuwe politiezone.

Dit is een voorwaarde tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

Het is aanbevolen dat de gouverneur in het kader van het administratief toezicht (al dan niet) zijn goedkeuring hierover uitspreekt.

De nieuwe politiezone neemt van rechtswege de activa en passiva over van de vorige politiezones die zij opvolgt.

Om boekhoudkundige redenen is het normaliter niet mogelijk deze voorwaarde tijdig te realiseren (en de figuur van de terugwerkende kracht is geen optie). De federale overheid verwacht een engagement om de eindrekening(en) op te stellen en goed te keuren binnen een termijn van 3/6 maanden na de instelling van de lokale politie. Om de volwaardige operationele start van de politiezone niet in het gedrang te brengen, bestaat de uitkomst aldus in het toestaan van een afwijking.

Art. 41bis WGP

De Koning kan via de federale dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren een vergoeding toekennen op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe politieraad kan hiervoor een aanvraag indienen, waarna het bedrag wordt bepaald op grond van vastgestelde parameters, mits er geen bezwaren zijn. Elk dossier wordt individueel beoordeeld.

De vergoeding komt tegemoet aan de eerste financiële noden van een nieuwe politiezone, zoals bijvoorbeeld de afstemming van de ICThuishouding.

 

1
6 - Financiën

7 - KBO-nummer

Regelgeving Acties Aandachtspunten
/

Ondernemingsnummer in de Kruispuntbank

De toekenning hiervan behoort niet tot de bevoegdheid van de federale overheid.

 

1
7 - KBO-nummer

8 - Instelling lokale politie

Regegeving Acties Aandachtspunten

Art. 257quinquies/5 en /6 WGP

De Koning stelt de lokale politie van de nieuwe politiezone in op de eerste dag van een trimester.

Op initiatief van de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken, na het aanleveren van de nuttige besluitvorming door de bestuurlijke overheid.

De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone stelt een einde aan het bestaan van de vorige politiezones en stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de politieraadsleden van de vorige politiezones. De mandaten en specifieke ambten die in het kader van de werking van de lokale politie werden toegekend, zijn hetzelfde lot beschoren.

 

1
8 - Instelling lokale politie

9 - Goederen

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art.257quinquies /7 WGP

Alle roerende goederen, zowel behorend tot het openbaar als tot het privaat domein, met inbegrip van de goederen die deel uitmaken van de individuele uitrusting van de leden van het operationeel kader van de vorige politiezones, worden van rechtswege overgedragen aan de nieuwe politiezone.

De overdracht wordt uitgevoerd en is zonder verdere formaliteiten tegenwerpelijk aan derden op de datum van de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en de verplichtingen eigen aan deze goederen, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering vóór de instelling van de lokale politie in de nieuwe politiezone opeisbaar waren. Deze verplichtingen blijven ten laste van de gemeente(n) die daartoe was/waren gehouden.

De nieuwe politiezone treedt in de rechten en plichten van de vorige politiezones betreffende de roerende goederen die haar werden overgedragen, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Art.248quater en

257quinquies /8 WGP

De onroerende goederen die eigendom zijn van de vorige politiezones worden overgedragen aan de nieuwe politiezone, op de datum van de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

De nieuwe politiezone neemt de rechten, plichten en lasten over betreffende de onroerende goederenbwaarvan de eigendom haar werd overgedragen.

De bedragen die de vorige politiezones genoten of verschuldigd waren, bij toepassing van het correctiemechanisme worden betaald aan of door de nieuwe politiezone die hen opvolgt. Daar geen abstractie kan worden gemaakt van de aanvaardings- of weigeringsbeslissingen betreffende deze gebouwen (waarvan bepaalde werden verkocht) toebehorend aan de Staat bij de inplaatsstelling van de lokale politie, die bepalend waren voor de vaststelling van de verschuldigde of ontvangen bedragen, blijft het bedrag van het correctiemechanisme behouden ten voordele of ten laste van de nieuwe politiezone.

De nieuwe politiezone neemt de rechten, plichten en lasten over van de vorige politiezones, die voortvloeien uit de huurovereenkomsten betreffende de onroerende goederen waarin personeelsleden van het lokaal politiekorps zijn gehuisvest.

 

1
9 - Goederen

10 - Overheidsopdrachten

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art.257quinquies

 /10 WGP

Onverminderd de voorzichtige periode wordt elke procedure betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund ten gunste van het politiekorps van de vorige politiezone, voortgezet door de nieuwe politiezone, te rekenen vanaf de datum van haar instelling.

Dit is eveneens van toepassing voor de uitvoering van de overheidsopdrachten toegekend vóór diezelfde datum.

 

1
10 - Overheidsopdrachten

11 - Zonaal Veiligheidsplan

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art. 91/8 WGP

Het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie binnen de vier maanden na de instelling van de lokale politie.

De geldigheidsduur wordt beperkt tot de termijn voorzien voor de lopende zonale veiligheidsplannen binnen de vorige politiezones.

 

1
11 - Zonaal Veiligheidsplan

12 - Benaming politiezone

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art. 141 WGP

De Koning wijzigt het KB van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones.

Op initiatief van de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken.

Iedere politiezone wordt geïdentificeerd door een code bestaande uit vier cijfers. De code is de officiële identificatie van de politiezone en moet aangebracht worden op de processen-verbaal, alle nietanonieme voertuigen en mag vermeld worden op ander materiaal.

De code wordt aangeleverd door de diensten van de federale politie.

ZPZ 17 en PLP 14

De politieraad van de nieuwe politiezone kan een specifieke naam aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Deze lokale benaming zal gebruikt worden op een subsidiaire en/of complementaire manier bovenop de officiële codificatie die werd bepaald bij koninklijk besluit (zie hierboven).

De naam moet betekenisvol zijn voor de bevolking en mag maximaal 24 lettertekens bevatten.

 

1
12 - Benaming politiezone

13 - Basisoverleg-comité

Regelgeving Acties Aandachtspunten

Art. 139 WGP

De Koning wijzigt het KB van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten.

Op initiatief van de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken.

De toekenning van een identificatiecode voor het basisoverlegcomité van de nieuwe politiezone “BOC Pol”.

 

1
13 - Basisoverleg-comité

Meer informatie

Had je graag meer informatie gehad omtrent het stappenplan?

Neem gerust contact op met ons door een mail te sturen naar [email protected]

1
Meer informatie