Sinds 30 maart 2015 gaat het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) over tot een inhouding op de voorschotten die maandelijks door de federale staat aan de politiezones worden gestort. Die inhouding komt overeen met het teveel geïnde bedrag door de politiezones m.b.t. de federale basistoelage 2014 in het licht van de werkelijke stijging van de gezondheidsindex die werd vastgesteld in december 2014.

0

Correctie toe op de federale basistoelage

Waarom past men een correctie toe op de federale basistoelage? 

Ter herinnering: de bedragen van de federale basistoelage stricto sensu en van het onderdeel verbonden aan de terugbetaling van de solidariteit ingehouden bij bepaalde politiezones voor het jaar 2014, worden verkregen via de consolidering van de bedragen toegekend in 2002 aan de politiezones bij de laatste jaarlijkse indexering die beschikbaar is op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting (december 2012). De geïndexeerde bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters opgesteld door de begrotingsomzendbrief voor de evolutie van 2012 tot 2013 (+2,0%) en van 2013 tot 2014 (+1,3%).

Na afloop van het financiële dienstjaar 2014 wordt de vooropgestelde indexering vervolgens vergeleken met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex gedurende de twee jaar waarvoor in de aanvankelijke berekening alleen rekening werd gehouden met de eventueel te verwachten schommelingen. Tijdens die vergelijking kon een te hoge schatting van de vooropgestelde indexering worden vastgesteld voor de jaren 2012-2014 (1,00% i.p.v. 3,33%), die nu moet worden gecorrigeerd.

1
Correctie toe op de federale basistoelage

Recuperatie van het teveel geïnde bedrag

Hoe gebeurt de recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones?

Zoals vermeld in de inleiding gebeurt het terugkrijgen van het teveel geïnde bedrag door de politiezones door een vermindering, voor de negen volgende maanden, van de voorschotten op de federale basistoelage 2015, ten bedrage van één negende van het verschuldigde bedrag door de politiezones.

Bijgaand vindt u de bedragen per politiezone.

1
recuperatie van het teveel geïnde bedrag

Gevolgen voor de begroting 2015

Welke zijn de gevolgen voor de begroting 2015?

De correctie van de federale basistoelage 2014 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2015 via de inschrijving van een oninbare schuld van een bedrag gelijk aan het overschot geïnd door de politiezone.
 

1
Gevolgen voor de begroting 2015