In oktober 2016 gaat de Directie van de Financiën van de federale politie over tot een (eenmalige) inhouding op de voorschotten die maandelijks door de federale staat aan de politiezones worden gestort. Die inhouding komt overeen met het teveel geïnde bedrag door de politiezones m.b.t. de federale basistoelage 2015 in het licht van de werkelijke stijging van de gezondheidsindex die werd vastgesteld in december 2015. 

0

Toe op de federale basistoelage

Waarom past men een correctie toe op de federale basistoelage?

Ter herinnering: de bedragen van de federale basistoelage stricto sensu en van het onderdeel verbonden aan de terugbetaling van de solidariteit ingehouden bij bepaalde politiezones voor het jaar 2015, worden verkregen via de consolidering van de bedragen toegekend in 2002 aan de politiezones bij de laatste jaarlijkse indexering die beschikbaar is op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting (december 2013). De geïndexeerde bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters opgesteld door de begrotingsomzendbrief voor de evolutie van 2013 tot 2014 (+1,3%) en van 2014 tot 2015 (+1,3%).

Na afloop van het financiële dienstjaar 2015 wordt de vooropgestelde indexering vervolgens vergeleken met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex gedurende de twee jaar waarvoor in de aanvankelijke berekening alleen rekening werd gehouden met de eventueel te verwachten schommelingen. Tijdens die vergelijking kon een te hoge schatting van de vooropgestelde indexering worden vastgesteld voor de jaren 2013-2015 (1,80% i.p.v. 2,60%), die nu moet worden gecorrigeerd.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014, bevestigd door de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, werd het bedrag van de federale basistoelage verminderd met 2% voor het jaar 2015. Deze op het verwachte bedrag van de federale basistoelage toegepaste vermindering moet eveneens toegepast worden op de correctie van de latere indexering.
 

1
Toe op de federale basistoelage

Recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones

Hoe gebeurt de recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones?

Zoals vermeld in de inleiding gebeurt het terugkrijgen van het teveel geïnde bedrag door de politiezones door een (eenmalige) vermindering van het voorschot op de federale basistoelage 2016 dat in de maand oktober aan de politiezones wordt uitbetaald. 

Bijgaand vindt u de bedragen per politiezone.

1
Recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones

Gevolgen voor de begroting 2016

Welke zijn de gevolgen voor de begroting 2016?

De correctie van de federale basistoelage 2015 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2016 via de inschrijving van een oninbare schuld van een bedrag gelijk aan het overschot geïnd door de politiezone.

1
Gevolgen voor de begroting 2016