De programmawet van 25 december 2016 (art. 61 tot 66 (B.S. 29/12/2016)) wijzigt de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid. Deze heet voortaan «Wet betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid».

Deze wijziging ligt in de lijn van een algemene streven naar de vereenvoudiging van de procedures verbonden aan de werking van de fondsen. Het gaat ook om het verhogen van de leesbaarheid van de wet.

0

Jaarlijks te verdelen bedrag

De berekeningswijze van het jaarlijks te verdelen bedrag, dat bestaat uit een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid, wordt aangepast om rekening te houden met de beslissingen van de Ministerraad, en meer bepaald met de begrotingsnotificaties 2016-2017.

Dit betekent dat de uitvoerende macht vanaf 2018 de mogelijkheid heeft om het jaarlijks te verdelen bedrag te verminderen met maximaal het bedrag van de meeropbrengsten ten opzichte van de federale ontvangsten verkeersveiligheid van het jaar 2016.

Voor 2017 wordt het jaarlijks te verdelen bedrag berekend zoals voorzien in de wet van 2005. Dit blijft dus onveranderd.

De nieuwe tekst bepaalt de verdeling van het jaarlijkse bedrag als volgt:

  • FOD Justitie: 5%;
  • FOD Mobiliteit en Vervoer: 300.000 euro;
  • Gemeenschappelijke projecten van de geïntegreerde politie: 13.000.000 euro;
  • Vaste commissie van de lokale politie (VCLP): 500.000 euro.

Het resterende deel wordt toegekend aan de politiezones en aan de federale politie. Dit is bestemd voor de uitvoering van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid, met inbegrip van het verkeersveiligheidsbeleid.

De bedragen worden ingeschreven als limitatieve kredieten in de algemene uitgavenbegroting. Door deze vereenvoudiging zullen de bedragen sneller worden toegekend. In het begrotingsjaar X betreft het de ontvangsten van het jaar X-1. Uitzondering hierop vormt de tweede schijf die wordt toegekend aan de politiezones en aan de federale politie (zie verder). In het begrotingsjaar X wordt voor de tweede schijf namelijk het saldo van het jaar X-4 toegekend.

1
Jaarlijks te verdelen bedrag

Verdeling van het bedrag voor de politiezones en de federale politie

Eerste schijf: jaarlijks geïndexeerde bedragen toegekend aan elke politiezone en aan de federale politie die zij hebben ontvangen in 2007.

De verdelingsmodaliteiten blijven identiek aan de huidige situatie. Deze bedragen worden voortaan rechtstreeks ingeschreven in sectie 17 van de algemene uitgavenbegroting.

Het deel dat wordt toegekend aan de politiezones wordt bekend gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken. De vereffening van dit bedrag gebeurt na de eerste begrotingscontrole van het desbetreffende jaar, uiterlijk op 30 juli.

Tweede schijf: eventuele meerontvangsten ten opzichte van de eerste schijf.

Een vast bedrag van 5% wordt toegekend aan de federale politie. Het overige deel is bestemd voor de politiezones en wordt verdeeld op basis van criteria van herverdeling die identiek zijn aan de vorige tekst. De 5% die wordt voorbehouden aan de federale politie stemt, overeen met hetgeen zij reeds feitelijk ontvangt. Het deel van het saldo dat wordt toegekend aan de politiezones blijft dus onveranderd.

Deze bedragen worden ingeschreven in sectie 17 in het vierde begrotingsjaar dat volgt op het jaar van de ontvangst van deze bedragen. De aan de politiezones toegekende bedragen worden bekend gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken. De vereffening gebeurt uiterlijk op 31 maart van het lopende begrotingsjaar.

De wijzigingen gaan in vanaf het jaar 2017, maar gezien de link met de ontvangsten van het jaar 2016, hebben de nieuwe bepalingen retroactief uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

1
Verdeling van het bedrag voor de politiezones en de federale politie

Lees de programmewet

Consulteer de tekst van de programmawet op Besafe.be.

1
Lees de programmewet