Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2022

 

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in januari 2022.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief

  • Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

Ter herinnering: de overgangsperiode voor de inschrijving van de wedde van december in de begroting van het desbetreffende dienstjaar, liep af op 31 december 2019, zoals bepaald in de omzendbrief PLP 54. Dit wil zeggen dat voor alle personeelsleden de weddemaanden van januari 2022 tot en met december 2022 moeten worden ingeschreven in de begroting 2022.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief

  • Berekeningsmodule personeelskosten 2022

Vanaf november 2022 zijn er twee nieuwgheden in de module :

    • de maaltijdcheques zullen automatish worden toegekend aan elk operationnel lid of lid van het administratief of logistiek kader ;
    • voor de oparationele leden die de schaal M4 meer dan tien jaar geleden bekomen hebben, moet de schaal M5New in voorkomend geval ingevoerd worden in de M-kolm “M5NEW-202211”.

Meer informatie op pagina’s 13 en 14 van de omzendbrief

  • Dotaties: indexatie van de federale basisdotatie 2021

Hoewel de indexatie van de federale basistoelage slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2021 definitief vastligt, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan de geraamde indexatie waarschijnlijk licht positief zal zijn voor het jaar 2021.

Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief

  • Dotaties en subsidies 2022

 - Federale basisdotatie 2022 – tweede component:

In het kader van de begrotingsdiscussies voor het jaar 2022, het structurele herstel van 0,25/12de dat jaarlijks wordt toegekend aan de politiezones die een positief saldo vertoonde in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm, niet werd weerhouden.  De bedragen zoals opgenomen in bijlage 6 zijn de bedragen zonder verhoging met 0,25/12de voor het tweede component.

Meer informatie op pagina’s 18 en 19 van de omzendbrief + bijlage 6

- Dotatie sectoraal akkoord 2022:

Het globale krediet van deze dotatie voor het jaar 2022 is bekend. Zodra de indivuele bedragen bekend zijn, zullen ze aan de politiezones worden meegedeeld.

Meer informatie op pagina 22 van de omzendbrief

- Subsidie NAVAP 2022:

Het Koninklijk besluit van 14 augustus 2021 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationnel kader van de lokale politie voor het jaar 2021 heeft voor het jaar 2021 de toekenning van subsidies voorzien voor alle personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen opnemen en die voldoen ann de voorwaarden van artikel XII.XIII.1 van de PJPol.

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie wort voor het jaar 2022 verlengd. Aan de politiezones wordt echter gevraagd om de inschrijvingen tot de eerste drie trimesters te beperken. Er zullen later preciseringen worden verschaft met betrekking tot het vierde trimester.

Meer informatie op pagina 21 van de omzendbrief

-Bijkomende federale toelage “verkeersveiligheid” :

Het bedrag van de eerste schijf ingeschreven op de begroting mag niet hoger zijn dan het bedrag van 2021. Zodra de cijfers voor het jaar 2022 gekend zijn, dient het eerder ingeschreven bedrag te worden aangepast via een begrotingswijziging.

Meer informatie op pagina’s 12 en 13 van de omzendbrief

  • Federale dotaties 2022 per politiezone

In bijlage 6 van de omzendbrief kan u de bedragen per politiezone terugvinden. De bedragen van de dotaties 2022 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring bij koninklijk besluit.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 61

1
Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2022

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Inputmodule jaarrekening 2022

 

1
Inputmodule jaarrekening 2022