Elementen om rekening mee te houden bij de opmaakvan de begroting 2017

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in augustus 2017.

  • Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

De overgangsperiode tot 31 december 2019 om de wedde van de maand december in te schrijven in de begroting van het eigen dienstjaar (zoals voorzien in de omzendbrief PLP 54), is nog steeds van kracht.

  • Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief.

Dotaties: indexatie van de federale basistoelage 2016

Hoewel de indexatie van de federale basistoelage slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2016 definitief vastligt, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan dat de geraamde indexatie van 2016 waarschijnlijk positief zal zijn.

  • Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief.

Dotaties: vermindering van de voorschotten federale basisdotatie 2017

Om te vermijden dat er, omwille van een te hoge raming van de indexatie, nog te grote voorschotten worden uitbetaald aan de politiezones die het daaropvolgende jaar zouden moeten worden gerecupereerd bij de politiezones, wordt een reserve (van 2%) afgehouden van het voorlopige bedrag van de federale basisdotatie 2016.  Het geheel van deze reserve of het saldo ervan zal ten laatste op 31 van het daaropvolgende jaar (N+1) worden uitbetaald aan de politiezones.

  • Meer informatie op pagina 19 van de omzendbrief.

Federale dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven

Deze dotatie vervangt de federale dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren.

Meer informatie op pagina 22 van de omzendbrief.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 55

0
Elementen om rekening

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Schutblad voor de begroting 2017 (bestand.xlsx)
Samenvattend begrotingsbestand 2017 (inputmodule) (bestand.xlsx)

1
Vereiste documenten