5 elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2015

De hele inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 53

  • Vermindering met 2% van bepaalde federale dotaties toegekend aan de politiezones voor het jaar 2015

Deze vermindering heeft betrekking op de federale basissubsidie, de federale aanvullende subsidie, de sociale bijdrage I en de federale dotatie verbonden aan de aanwending van de wet «Salduz».

De gecorrigeerde bedragen, die vermeld worden in de bijlage van de budgettaire omzendbrief, werden verkregen door een vermindering met 2% op de geïndexeerde bedragen van de federale dotaties 2014.

  • Aanvullende federale subsidie gefinancierd door de «plannen» inzake verkeersveiligheid

De procedure betreffende de toekenning van de vorige saldo’s is momenteel aan de gang.  

Zodra het koninklijk besluit goedgekeurd is, zal een bijkomende mededeling verstuurd worden.

  • Wedde van de maand december 2014

Er werd besloten om voor 2015 de principes vastgelegd in de budgettaire omzendbrief PLP 51 opnieuw toe te passen.

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State werd een juridische analyse gevraagd om tot de meest adequate oplossing te komen, zowel voor de lokale overheden als voor de federale overheid, waarbij de interpretatie van de Raad van State gerespecteerd moet worden.     

  • Eénmalige indexsprong 

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex van het Federaal Planbureau (4 november 2014), zou de volgende overschrijding van de spilindex zich moeten voordoen in mei 2015. Deze overschrijding zal evenwel geen invloed hebben op de wedden van de personeelsleden van het openbaar ambt, rekening houdend met de beslissing van de regering om de periode van loonmatiging met twee jaar te verlengen teneinde de competitiviteit van ons land te herstellen.

  • Basisbijdrage voor de pensioenen

Op voorstel van het beheerscomité van de RSZPPO zou een daling van de basisbijdrage voor de pensioenen met 1,50% toegekend moeten worden voor het jaar 2015 aan de administraties van de ex-pool 5 (lokale politiezones).

Dit voorstel, dat ruimschoots verspreid werd door de RSZPPO, moet echter bekrachtigd worden in een koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 13, eerste lid, 2), en 22, §3, van de wet van 24 oktober 2011.

0

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Schutblad voor de begroting 2015 (bestand.xlsx)
Samenvattend begrotingsbestand 2015 (inputmodule)(bestand.xlsx)

1
Documents nécessaires pour l'élaboration du budget