De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 werden op 29 april 2019 bij ministerieel besluit vastgesteld (B.S. 6 mei 2019).

Waarom past men a posteriori een correctie toe op de federale basistoelage?

Ter herinnering: de bedragen voor 2018 van de federale basistoelage sensu stricto en van het onderdeel verbonden aan het herstel van de solidariteit ingehouden bij bepaalde politiezones worden verkregen via de consolidering van de bedragen toegekend aan de politiezones in 2002 aan de hand van de laatste jaarlijkse indexering die beschikbaar is op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting (december 2016). De geïndexeerde bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters voor de jaren 2016 tot 2017 (+1,40%) en 2017 tot 2018 (+1,40%).

Overeenkomstig de omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 hebben de politiezones voor het jaar 2018 voorschotten ontvangen ten belope van 98% van een twaalfde van het theoretisch bedrag van de federale basistoelage 2017. Het verschil tussen de uitbetaalde voorschotten in 2018 en het geraamde bedrag van de federale basistoelage voor 2018 werd ingehouden om een eventuele te hoge inschatting van de gezondheidsindex te dragen.

Aan het einde van het financiële dienstjaar, en na vergelijking van de vooropgestelde indexering met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex, blijkt echter dat de evolutie van de gezondheidsindex te laag werd ingeschat. Er moet een bedrag van 9.420.104,60 EUR worden betaald aan de politiezones als aanvulling op het bedrag dat reeds door hen werd geïnd.

Wanneer zullen de betalingen gebeuren?

Het verschil tussen de uitbetaalde voorschotten en het geraamde bedrag van de federale basistoelage 2018, werd al aan de politiezones uitbetaald door de Directie financiën van de Federale politie.

Het saldo van de federale basistoelage 2018 zal later worden uitbetaald, meer bepaald onmiddellijk na de voltooiing van de reglementaire procedure (voorzien 4de trimester 2019).

Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2019?

Het resterende bedrag van de federale basistoelage 2018 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2019 via de inschrijving van inkomsten van een bedrag gelijk aan het te weinig geïnde bedrag door de politiezone. Dit moet worden ingeschreven onder het begrotingsartikel 330/465-48/2018.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.

0