De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017 werden op 5 februari 2018 bij ministerieel besluit vastgesteld (B.S.13 februari 2018).

0

Waarom past men a posteriori een correctie toe

Ter herinnering: de bedragen voor 2017 van de federale basistoelage sensu stricto en van het onderdeel verbonden aan het herstel van de solidariteit ingehouden bij bepaalde politiezones worden verkregen via de consolidering van de bedragen toegekend aan de politiezones in 2002 aan de hand van de laatste jaarlijkse indexering die beschikbaar is op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting (december 2015). De geïndexeerde bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters voor de jaren 2015 tot 2016 (+1,00%) en van 2016 tot 2017 (+1,40%).

Overeenkomstig de omzendbrief PLP 55 van 8 december 2015 hebben de politiezones voor het jaar 2017 voorschotten ontvangen ten belope van 98% van een twaalfde van het theoretisch bedrag van de federale basistoelage 2016. Het verschil tussen de uitbetaalde voorschotten in 2017 en het geraamde bedrag van de federale basistoelage voor 2017 werd ingehouden om een eventuele te hoge inschatting van de gezondheidsindex te dragen.

Aan het einde van het financiële dienstjaar, en na vergelijking van de vooropgestelde indexering met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex, blijkt echter dat de evolutie van de gezondheidsindex te laag werd ingeschat. Er moet een bedrag van 9.318.328,21 EUR worden betaald aan de politiezones als aanvulling op het bedrag dat reeds door hen werd geïnd.

1
Waarom past men a posteriori een correctie toe op de federale basistoelage

Wanneer zullen de betalingen gebeuren

Het verschil tussen de uitbetaalde voorschotten en het geraamde bedrag van de federale basistoelage 2017, werd al aan de politiezones uitbetaald door de Directie financiën van de Federale politie.

Het saldo van de federale basistoelage 2017 zal later worden uitbetaald, meer bepaald onmiddellijk na de voltooiing van de reglementaire procedure (voorzien 2e semester 2018).

1
Wanneer zullen de betalingen gebeuren

Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2018

Het resterende bedrag van de federale basistoelage 2017 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2018 via de inschrijving van inkomsten van een bedrag gelijk aan het te weinig geïnde bedrag door de politiezone. Dit moet worden ingeschreven onder het begrotingsartikel 330/465-48/2017.

1
Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2018

Bedragen per politiezone

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.

1
Bedragen per politiezone