De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, heeft op 6 februari 2017 bij ministerieel besluit de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2016 vastgesteld (B.S.13 februari 2017).

0

Correctie toe op de federale basistoelage

Waarom past men a posteriori een correctie toe op de federale basistoelage?

Ter herinnering: de bedragen van de federale basistoelage sensu stricto en van het onderdeel verbonden aan de terugbetaling voor het jaar 2016 van de solidariteit ingehouden bij bepaalde politiezones, worden verkregen via de consolidering van de bedragen toegekend aan de politiezones in 2002 aan de hand van de laatste jaarlijkse indexering die beschikbaar is op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting (december 2014). De geïndexeerde bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters voor de jaren 2014 tot 2015 (+0,71%) en van 2015 tot 2016 (+1,00%).

Overeenkomstig de omzendbrief PLP 54 van 15 december 2015, hebben de politiezones voor het jaar 2016 voorschotten ontvangen op de federale basistoelage ten belope van 97 van een twaalfde van het voormelde vooropgestelde bedrag. De resterende 3% werd behouden als reserve om een eventuele te hoge inschatting van de gezondheidsindex te dragen.

Aan het einde van het financiële dienstjaar, en na vergelijking van de vooropgestelde indexering met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex, blijkt echter dat de evolutie van de gezondheidsindex te laag werd ingeschat. Er moet een bedrag van 12.298.011,04 EUR worden betaald aan de politiezones als aanvulling op het bedrag dat tot nu al werd geïnd.
 

1
Correctie toe op de federale basistoelage

Wanneer zullen de betalingen gebeuren?  

De 3% die als reserve werd ingehouden op het vooropgestelde bedrag van de federale basistoelage 2016, werd op 2 januari 2017 door de Directie financiën van de Federale politie betaald aan de politiezones.

Het saldo van de federale basistoelage 2016 zal het voorwerp uitmaken van een latere uitbetaling, onmiddellijk na de voltooiing van de reglementaire procedure (voorzien : eind 2017).  

1
Wanneer zullen de betalingen gebeuren?  

Gevolgen voor de begroting 2017

Het resterende bedrag van de federale basistoelage 2016 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2017 via de inschrijving van inkomsten van een bedrag gelijk aan het te weinig geïnde bedrag door de politiezone. Dit moet worden ingeschreven onder het begrotingsartikel 330/465-48/2016.

U kan de bedragen per politiezGevolgen voor de begroting 2017one terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.

1
Gevolgen voor de begroting 2017

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB