Federale basisdotatie 2020 – correctie indexatie

Het ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020, werd op 22 januari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De federale basisdotatie bestaat uit 3 componenten:

  1. De federale basisdotatie sensu stricto
  2. Het geleidelijk herstel van de solidariteit aan de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm
  3. De financiering van de toelage “Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

De correctie van de indexatie heeft betrekking op de eerste twee componenten van de federale basisdotatie:

De bedragen van deze componenten voor 2020 werden in eerste instantie verkregen door het bedrag van de dotatie van 2002 te consolideren aan de hand van de laatst vastgestelde indexering op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting, zijnde de gezondheidsindex van december 2018. Het geïndexeerde bedrag werd vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters voor de jaren 2018 tot 2019 (+1,7%) en 2019 tot 2020 (+1,6%). Op deze manier bekomt men het geraamd bedrag voor beide componenten.

Het geraamde bedrag van de federale basisdotatie 2020 is vastgesteld in het koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2020 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2021.

In de loop van 2020 ontvingen de politiezones al voorschotten op de federale basisdotatie voor het jaar 2020, ten belope van 98% van een twaalfde van het geraamde bedrag van de federale basisdotatie 2019. Het verschil tussen de in 2020 uitbetaalde voorschotten en het geraamde bedrag van de federale basisdotatie voor 2020, werd ingehouden als reserve om een eventuele te hoge inschatting van de gezondheidsindex te dragen.

Na bekendmaking van de definitieve gezondheidsindex van december 2020, dient de raming van de indexering vervolgens te worden vergeleken met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex.

Bij deze vergelijking bleek dat de evolutie van de gezondheidsindex te hoog werd ingeschat. Het definitieve bedrag van de federale basisdotatie is dus lager dan het geraamde bedrag. Bijgevolg dient een negatieve correctie te worden uitgevoerd, dit voor een totaalbedrag van 13.939.855,69 EUR.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de reserve die werd ingehouden bij de uitbetaling van de voorschotten.

Aangezien deze reserve groter is dan het bedrag van de negatieve correctie, is er na de correctie nog een bedrag verschuldigd aan de politiezones. Dit saldo komt overeen met het verschil tussen het definitieve bedrag van de federale basisdotatie 2020 en de in 2020 uitbetaalde voorschotten.

Het saldo werd op 21 januari 2021 uitbetaald aan de politiezones.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.

0