De correctie van de indexatie en de definitieve bedragen van de federale basisdotatie 2019 werden vastgesteld bij ministerieel besluit van 13 januari 2020 (B.S. 17 januari 2020).

De federale basisdotatie bestaat uit 3 componenten:

  1. De federale basisdotatie sensu stricto
  2. Het geleidelijk herstel van de solidariteit aan de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm
  3. De financiering van de toelage “Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

De correctie van de indexatie heeft betrekking op de eerste twee componenten van de federale basisdotatie. De bedragen van deze componenten voor 2019 werden in eerste instantie verkregen door het bedrag van de federale dotatie van 2002 te consolideren aan de hand van de laatst vastgestelde indexering op het moment van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting, zijnde de gezondheidsindex van december 2017. Het geïndexeerde bedrag werd vervolgens vermenigvuldigd met de inflatieparameters voor de jaren 2017 tot 2018 (+1,60%) en 2018 tot 2019 (+1,50%). Op deze manier bekomt men het geraamd bedrag.

Overeenkomstig het KB van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2019, hebben de politiezones voor het jaar 2019 voorschotten ontvangen ten belope van 98% van een twaalfde van het geraamde bedrag van de federale basistoelage 2018. Het verschil tussen de in 2019 uitbetaalde voorschotten en het geraamde bedrag van de federale basisdotatie voor 2019 werd ingehouden als reserve om een eventuele te hoge inschatting van de gezondheidsindex te dragen.

Aan het einde van het financiële dienstjaar dient de vooropgestelde indexering te worden vergeleken met de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex. Hieruit blijkt dat de evolutie van de gezondheidsindex te hoog werd ingeschat. Het definitieve bedrag van de federale basisdotatie is dus lager dan het geraamde bedrag. Er moet met andere woorden een negatieve correctie worden uitgevoerd, dit voor een totaalbedrag van -1.849.188,50 EUR.

Aangezien dit bedrag kleiner is dan de ingehouden reserve, is er na de uitvoering van de correctie nog een bedrag verschuldigd aan de politiezones. Dit resterende bedrag komt overeen met het verschil tussen het definitieve bedrag van de federale basisdotatie 2019 en de in 2019 uitbetaalde voorschotten.

Dit saldo werd op 17 januari 2020 uitbetaald aan de politiezones.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.

0