I - De context van de campagne

Het dossier ‘veiligheid huisartsen’ past in het kader van de preventie van het geweld tegen zorgverstrekkers dat de beschikbaarheid van de hulpverlenende functie in het gedrang brengt en bestreden moet worden, zowel preventief als repressief.

Volgens een recente enquête die in 2017 in België afgenomen werd en waaraan meer dan 3.700 artsen deelgenomen hebben: 84,4% van de artsen is tijdens zijn loopbaan minstens één keer het slachtoffer geweest van een of andere vorm van geweld uitgeoefend door een patiënt.

Gelet op deze vaststelling kan dit beroep beschouwd worden als een risicoberoep, zowel tijdens de activiteiten in het dokterskabinet als tijdens de verplichte verplaatsingen tijdens de wachtdiensten, of nog, tijdens huisbezoeken.

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016 en het Nationaal Veiligheidsplan besteden specifiek aandacht aan het geweld tegen veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers.

1
I - De context van de campagne

II - Het platform "veiligheid van de huisartsen" van de AD Veiligheid en Preventie

Begin 2016 heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in dit kader een denkgroep samengesteld, bestaande uit onder meer de federaties van huisartsenkringen, de Orde der Artsen en de groep PRAAG (Patrick Roelandt Anti-Agressie Groep).

De opdracht van deze werkgroep bestaat erin de prioriteiten inzake preventie af te bakenen en snel "best practices" te kunnen creëren op basis van de lokale specifieke kenmerken en noden.

Het doel van deze denkoefening bestaat erin het respect van de burger voor de zorgverstrekker te bevorderen door bewustwording.

Dit platform ligt aan de basis van verschillende initiatieven: de publicatie van een brochure met veiligheidstips voor de huisarts, het opstellen van een samenwerkingsprotocol tussen de huisartsenkringen en de lokale politie en momenteel de sensibiliseringscampagne voor de burger.

1
II - Het platform "veiligheid van de huisartsen" van de AD Veiligheid en Preventie

III - De campagne voor de veiligheid van de huisartsen

De doelstellingen van de campagne

  • De burger informeren over en sensibiliseren voor de begrippen "veiligheid" en "respect", inherent aan de activiteit van de huisarts.
  • De vertrouwensband tussen artsen en patiënten versterken.
  • Het aantal agressiegevallen tegen huisartsen verminderen.
  • Het veiligheidsgevoel bij de huisartsen vergroten.
  • Het beroep van arts en de centrale rol van de gezinsarts valoriseren.

De doelgroep

  • De burgers, het gaat hier om de burgers en patiënten die de gezinsarts of hun huisarts raadplegen. De boodschap richt zich tot elke burger.
  • De artsen als slachtoffers, het gaat om de huisartsen die alleen werken, in een kleine groep of in een wachtpost, aangezien deze functie vaak agressie veroorzaakt

De ontwikkelde communicatiemiddelen

De AD Veiligheid en Preventie heeft beslist om te investeren in de realisatie van verschillende communicatiemiddelen om de burgers breed te informeren en te sensibiliseren en hen aan te moedigen om hun gedrag te veranderen:

  1. Affiches in formaat A2, die beschikbaar zijn in de drie talen en een dialoog tussen de patiënt en zijn arts illustreren, ten behoeve van de dokterskabinetten. 14.000 huisartsen zullen een affiche ontvangen om op te hangen in hun dokterskabinet of in de wachtpost.
  2. Een korte filmanimatie en banners gebaseerd op hetzelfde concept, te verspreiden op de verspreidingskanalen van de partners en op de sociale media.

Met het oog op een snelle verspreiding van onze boodschappen naar een zeer groot aantal personen is deze communicatiecampagne gericht op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter.

1
III - De campagne voor de veiligheid van de huisartsen

IV - Samenwerking tussen huisartsenkringen en de lokale politie

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft in september 2018 een brief gestuurd naar alle verantwoordelijken van de erkende huisartsenkringen en naar de korpschefs van de politie.

In deze brief worden ze uitgenodigd om de samenwerking tussen de politiezones en de huisartsenkringen actief te bevorderen, met name door zich op een samenwerkingsprotocol te baseren.

Aangezien die vorm van samenwerking de huisartsenpraktijk in bepaalde politiezones van het Rijk al beveiligt, lijkt het ons verantwoord om de uitbreiding van dit soort van samenwerking naar andere politiezones te faciliteren.

Concreet worden de politiezones verzocht in contact te treden met de huisartsenkringen om vertrouwensbanden tot stand te brengen of te versterken en op te treden als ondersteunende instantie in de preventie van het geweld tegen hen.

1
IV - Samenwerking tussen huisartsenkringen en de lokale politie