Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

0

Fiscaal voordeel

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5% genieten, namelijk de "Aftrek voor investering". Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Voorbeeld:
Erik is zelfstandige (handelaar). In 2018 investeert hij € 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.
€ 15.000 x 20,5% = € 3.075 investeringsaftrek.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2018.

1
Fiscaal voordeel

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek

* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

  • materieel dat de toegang tot beroepslokalen door misdadigers verhindert of vertraagt of hun vlucht na het plegen van een strafbaar feit vertraagt;
  • materieel dat de diefstal van goederen uit de beroepslokalen voorkomt of detecteert;
  • materieel dat de diefstal van giraal of chartaal geld of waardepapieren vertraagt of voorkomt;
  • materieel dat de inbraak of geweldsuitoefening in de beroepslokalen detecteert, verifieert of registreert.
1
Materialen die recht geven op een fiscale aftrek

Modaliteiten

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U moet dus: in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2019), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2018 vermelden en een formulier invullen "Investeringsaftrek".
De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.
U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

  • de facturen van de investeringen.
  • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
  • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.

voor alarmsystemen en volgsystemen,

  • het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.

voor de camerasystemen,

  • het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven via het online aangiftesysteem www.aangiftecamera.be.
1
Modaliteiten

Voorbeeld attesten

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem en/of camerasysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

1
Voorbeeld attesten

Nuttige informatie

1
Nuttige informatie