1. Achtergrondinformatie

Samen tegen

 

België ondertekende het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) op 11 september 2012 en ratificeerde het op 14 maart 2016. Het verdrag is van kracht vanaf 1 juli 2016.

De doelstellingen van dit Verdrag zijn:

 1. vrouwen beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen;
 2. bijdragen aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en wezenlijke gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, mede door de eigen kracht van vrouwen te versterken;
 3. een allesomvattend kader opzetten met beleid en maatregelen ter bescherming en ondersteuning van alle slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld; 
 4. internationale samenwerking bevorderen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te bannen;
 5. ondersteuning en bijstand bieden aan organisaties en rechtshandhavende instanties om effectief samen te werken ten behoeve van het aannemen van een integrale aanpak om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te bannen.

Naar preventie toe legt het Verdrag de nadruk op het voeren van sensibiliseringscampagnes, onderwijs, het trainen van professionals die in contactkomen met slachtoffers of daders, het opzetten van preventieve interventie- en behandelprogramma’s, de uitwisseling van goede praktijken, het samenwerken met de verschillende actoren, het betrekken van de private sector en de media, enz.

Betreffende bescherming en ondersteuning voorziet het verdrag eveneens in een reeks maatregelen en voorzieningen zoals het aanbieden van adequate informatie voor slachtoffers over de beschikbare vormen van ondersteuning en wettelijke maatregelen, het aanbieden van bijstand bij individuele/collectieve klachten, het beschermen en ondersteunen van kinderen die getuigen zijn, het stimuleren van het melden van feiten, het stimuleren van het melden van feiten door beroepsbeoefenaars, enz.

Deze intentie rond het Verdrag van Istanbul werd ook opgenomen in het Regeerakkoord van 30 september 2020.

GREVIO, het onafhankelijk orgaan van deskundigen dat belast is met het toezicht op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul door de partijen, heeft in haar evaluatieverslag in 2020 enkele conclusies en aanbevelingen gedaan ten aanzien van de Belgische Staat, bijvoorbeeld betreffende het lage aantal klachten, partnerschappen tussen gespecialiseerde hulpdiensten in het kader van slachtofferopvang, een interinstitutionele samenwerking, opleiding en bijscholing van professionals, enz.

Door de vorige regering werd in de strijd tegen de COVID-pandemie een Taskforce “kwetsbare groepen” opgericht met een specifiek budget bestemd om maatregelen te kunnen nemen voor de meest kwetsbare groepen in het kader van de pandemie.  In het kader van de projectoproep van deze Task Force heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een projectvoorstel ingediend betreffende een impulsbeleid ten aanzien van de steden en gemeenten voor intrafamiliaal geweld.  Dat werd in december 2020 gevalideerd met een budget van 1.500.000 euro.

U vindt via deze link het koninklijk besluit betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.

U vindt via deze link het ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten inzake de toekenning, de aanwending en de controlemechanismen van de subsidie in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.

 

1
1. Achtergrondinformatie

2. Doelstellingen van het impulsproject inzake intrafamiliaal geweld

De doelstellingen van het project zijn:

 • Ondersteuning van de expertise in de steden en gemeenten die met intrafamiliaal geweld worden geconfronteerd;
 • Aanmoedigen van de betrokken steden en gemeenten om hun ervaring en deskundigheid met andere steden en gemeenten te delen. Met andere woorden, er wordt meer specifiek gestreefd naar de ontwikkeling van een supralokale samenwerking;
 • Innoverende proefprojecten ontwikkelen.
1
2. Doelstellingen van het impulsbeleid inzake de bestrijding van intrafamiliaal geweld

3. Financiële modaliteiten

Er is voor het project een totaal budget voorzien van 1.500.000 euro uit het Fonds Kwetsbare Groepen.

De FOD Binnenlandse Zaken zal overeenkomsten afsluiten met de 'coördinerende' gemeenten van de vijftien geselecteerde projecten. Aan elk project zal een forfaitair bedrag van 100.000 euro worden toegekend.

De toegekende subsidie om het project uit te rollen is geldig voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

De subsidie zal worden uitbetaald onder vorm van een voorschot van 40%  van het totaal bedrag aan de coördinerende gemeente,  bij aanvang van de overeenkomst.  Het saldo zal gestort worden na  grondige  controle van de door de coördinerende gemeente ingediende verantwoordingsstukken.

Er mag maximum 30% van de subsidie besteed worden aan personeelskosten.  Het overige bedrag van de subsidie zal besteed moeten worden aan de werkingsmiddelen voor het project. 

1
3. Financiële modaliteiten

4. Indiening van kandidaturen

Op straffe van onontvankelijkheid zullen de kandidaturen op uiterlijk 28 februari 2022, om 12u 's middags in elektronische versie naar het volgende adres moeten worden gestuurd: [email protected]

Alle volgende documenten moeten worden ingediend:

De kandidaturen zullen het voorwerp uitmaken van een ontvangsmelding. 

1
4. Indiening van kandidaturen

5. Behandeling van kandidaturen

Uit alle ingediende projecten die ontvankelijk worden verklaard, zullen de vijftien projecten die het best scoren op de inhoudelijke criteria geselecteerd worden.

De projecten zullen geselecteerd worden via de volgende verdeelsleutel: acht projecten uit Vlaanderen, vijf uit Wallonië en twee uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze verdeelsleutel wordt bekomen door de berekening van het gewestelijke aandeel in het aantal huishoudens ten opzichte van het nationale totaal.

De administratie zal eerst onderzoeken of de projectvoorstellen ontvankelijk zijn aan de hand van volgende ontvankelijkheidscriteria:

 1. het projectvoorstel is tijdig ingediend; 
 2. het ingediende dossier is volledig ingevuld volgens het model  vastgelegd door de Minister;
 3. enkel gemeenten kunnen  een projectvoorstel indienen;
 4. er is een samenwerking tussen minstens twee gemeenten; als meerdere gemeenten samenwerken kunnen ze het projectvoorstel indienen met alle gemeenten van één politiezone;
 5. per cluster van gemeenten kan slechts één projectvoorstel worden ingediend.  De samenwerkende gemeenten duiden een coördinerende gemeente aan die het project indient en duiden een contactpersoon binnen die coördinerende gemeente aan;
 6. het project dient minstens een bereik te hebben van vijftienduizend huishoudens;
 7. de gemeente heeft een lokale veiligheidsdiagnostiek opgemaakt voor het fenomeen intrafamiliaal geweld;
 8. een lokaal netwerk intrafamiliaal geweld wordt opgericht waarin de uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten plaatsvindt.  Een multidisciplinaire aanpak van de problematiek wordt hierbij vooropgesteld;
 9. een budgetvoorstel is opgenomen in de projectaanvraag, waarbij de co-financiering door de betrokken gemeenten is voorzien;
 10. de gemeente verklaart dat het met de subsidie gesteunde project niet wordt gefinancierd door andere financieringsstromen;
 11. een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten is opgenomen in het projectvoorstel.

De ontvankelijke projectvoorstellen zullen worden onderworpen aan een inhoudelijke analyse.

Een externe stuurgroep staat in voor de inhoudelijke analyse en selectie van de ingediende projecten, en bestaat uit volgende vertegenwoordigers:

 • FOD Justitie (DSB);
 • FOD Volksgezondheid;
 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen;
 • Lokale politie;
 • Vaste Commissie voor de lokale politie;
 • Openbaar Ministerie;
 • Hulpverlening inzake intrafamiliaal geweld.

De inhoudelijke analyse zal gebeuren op basis van volgende criteria:  

1° Lanceren van innovatieve oplossingen of goede praktijken voor:

 • een laagdrempelige manier voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld om hulp te zoeken of om aangifte te doen; en/of
 • een laagdrempelige manier voor daders van intrafamiliaal geweld om hulp te zoeken; en/of
 • het sensibiliseren van getuigen van intrafamiliaal geweld; en/of
 • het sensibiliseren en/of opleiden van professionals die in contact komen met slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

2° Opzetten of verbinden van lokale multidisciplinaire overlegstructuren voor een preventieve aanpak of bestrijding van intrafamiliaal geweld met lokale hulpverleningsactoren.  Betrekken van en samenwerking met de reeds aanwezige terreinwerkers en samenwerking met partners  zoals politie, bedrijven, bestaande eerstelijnsstructuren in de gezondheidszorg;

3° Duurzaamheid:  ontwikkeling van een methodiek waarbij het project verder structureel kan worden ingebed in de organisatie van de gemeenten;

4° Burgerparticipatie:  zoals bijvoorbeeld, het betrekken van burgers, getuigen, de creatie van lotgenotengroepen voor slachtoffers en/of daders, enz.

De weging van deze inhoudelijke criteria gebeurt als volgt:

 • Criterium 1: Lokaal innoverend karakter - expertise (40%)  
 • Criterium 2: multidisciplinaire karakter van het project (30%)  
 • Criterium 3: duurzaamheid van het project (20%)  
 • Criterium 4: burgerparticipatie (10%)  
1
5. Behandeling van kandidaturen

6. Opvolging en evaluatie van de projecten

De geselecteerde gemeenten zullen aan een viermaandelijks overleg met de FOD Binnenlandse Zaken deelnemen.  De inhoud van deze overlegmomenten zal toegespitst zijn op opvolging, overleg en uitwisseling van praktische ervaringen en lokale expertise.

Ten laatste drie maanden na het aflopen van het project zal de "coördinerende" gemeente bovendien een evaluatieverslag betreffende de uitvoering van de overeenkomst afgesloten met de FOD Binnenlandse Zaken overmaken, op basis van de lokale veiligheidsdiagnostiek intrafamiliaal geweld, de indicatoren voor impactevaluatie, de vaststellingen op het terrein en een analyse van de inhoudelijke criteria.

U kan meer info terugvinden over de indicatoren voor impactevaluatie via volgende link.

1
6. Opvolging en evaluatie van de projecten

7. Meer informatie / vragen ?

Er werd een FAQ opgesteld voor het project. 

De FAQ zal bijgewerkt worden op basis van uw vragen. 

Wij stellen dan ook voor dat u deze FAQ overloopt. 

Indien u het antwoord op uw vraag niet vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen via het adres [email protected]

1
7. Meer informatie / vragen ?