Nationaal Veiligheidsplan

Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) wordt om de vier jaar gepubliceerd gezamelijk door de ministers van Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Justitie. Het document bevat een lijst van tien prioritaire thema's betreffende de Belgische veiligheid.  

Zo beschrijft het de "veiligheidsfenomenen" waarop het Belgische veiligheidsbeleid gedurende een periode 4 jaar  moet focussen. 

Het NVP definieert de druggerelateerde criminaliteit en overlast als volgt:

  • "Drugs: de professionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en handel in synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen".
  • "Overlast: bijdragen tot het verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte en illegale transmigratie)".

Het NVP is de ruggengraat van het Belgisch veiligheidsbeleid en dient als basisdocument voor het opstellen van de SVPP. In dit document worden de prioriteiten vastgelegd voor het federale veiligheidsbeleid dat als basis zal dienen voor het lokale veiligheidsbeleid.

1
Nationaal Veiligheidsplan

SVPP en het fenomeen druggerelateerde overlast

De strategische veiligheids- en preventieplannen subsidiëren 109 steden en gemeenten om een veiligheids- en preventiebeleid uit te werken en te concretiseren.

Eén van de fenomenen waarvoor steden en gemeenten subsidies kunnen krijgen, is de druggerelateerde overlast.

Het ministerieel besluit van 24.12.2013 bakent de voorwaarden af voor het ontvangen van de financiële toelage i.v.m. de strategische veiligheids- en preventieplannen. De praktijken betreffende het beheer van de "inbreuken, misdrijven en misdaad inzake drugs of druggerelateerd" vallen onder het toepassingsgebied van de SVPP.  Bovendien preciseert het MB dat de preventie, de opsporing en de beperking van de openbare overlast verbonden aan druggebruik niet in de lijn liggen van een filosofie van primaire preventie en ook niet binnen een medisch-therapeutische benaderingswijze.

Op basis van deze beschouwingen werd vastgelegd dat de praktijken ter preventie en aanpak van inbreuken, misdrijven en misdaad inzake drugs of druggerelateerd in de SVPP konden opgenomen worden, behalve medisch-therapeutische praktijken en praktijken die kaderen binnen primaire preventie.

Deze definitie biedt de steden en de gemeenten de mogelijkheid om de drugoverlast grondig te beheren en preventieve praktijken, zoals bijvoorbeeld de opvang van daklozen met een drugproblematiek, te financieren.   

1
SVPP en het fenomeen druggerelateerde overlast