De Belgische en Europese studies  rond druggerelateerde criminaliteit zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het conceptueel model van Goldstein (1985), dat in 2007 met de studie van Rojas en van het EMCDDA aangevuld werd, om druggerelateerde criminaliteit te definiëren.

Deze aanpak splitst de druggerelateerde criminaliteit op in verschillende delicten:

1.Psychofarmacologische criminaliteit: strafbare feiten begaan onder invloed van drugs; de studie DRUGCRIM (Deruyver) maakt het onderscheid tussen "verdachte onder invloed" en "slachtoffer onder invloed" van illegale drugs.

2.Economisch-dwangmatige criminaliteit: strafbare feiten gepleegd om geld (of drugs) te bemachtigen om het gebruik voort te kunnen zetten.

3.Systemische criminaliteit: strafbare feiten die samenhangen met het functioneren van de illegale drugshandel.

4.Consensuele overtredingen van de drugwetgeving.

5.Criminaliteit door druggebruikers.

Deze categorisering biedt aan de politiediensten en justitie een kader om druggerelateerde criminaliteit beter te kunnen bestrijden.  Met andere woorden, aan de hand van deze indeling kan een specifiek drugbeleid, zowel op het vlak van veiligheid als op het vlak van preventie, ontwikkeld worden.  

In het kader van de SVPP werd gekozen voor de term "druggerelateerde overlast", ook al is die term weinig terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur.

In België is druggerelateerde overlast meestal overlast die rechtstreeks met druggebruik gepaard gaat. Het is vanzelfsprekend dat de criminele daden die het gevolg zijn van drugverslaving of drughandel, niet onder druggerelateerde overlast vallen.

Wij gebruiken de term "druggerelateerde overlast" om in overeenstemming te blijven met de terminologie die in de strategische veiligheids- en preventieplannen gehanteerd wordt.

Wij zijn ons evenwel bewust van het feit dat volgens het ministerieel besluit van 24.12.2013 de praktijken ter preventie en behandeling van "inbreuken, misdrijven en misdaad inzake drugs of druggerelateerd  opgenomen en gesubsidieerd mogen worden in de SVPP.

0