drugs

In het kader van lokale integrale veiligheid kunnen steden en gemeenten met een Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (verder aangeduid met SVPP) hun financiële toelage gebruiken voor het bestrijden van druggerelateerde maatschappelijke overlast.

Vooraleer we overgaan tot een opsomming van alle praktijken die onder de noemer: “bestrijding van druggerelateerde overlast” vallen en een selectie van een aantal aanbevelenswaardige praktijken uit Belgische steden en gemeenten  geven willen we een duidelijke definitie van de term “druggerelateerde overlast” geven.  

We willen vervolgens het belang van een beleid rond druggerelateerde overlast en druggerelateerde criminaliteit benadrukken en verklaren waarom dit fenomeen beter niet onder de noemer overlast valt.

0

Het belang van een beleid rond druggerelateerde criminaliteit en druggerelateerde overlast

Vele  van de gedetineerden in België zitten een straf uit waarbij drugshandel of drugsmisbruik een rol speelt.

Drugsmisbruik leidt regelmatig tot probleemgedrag, dat kan resulteren in overlast of het plegen van criminele delicten.

Het is daarom van uiterst belang dat men ook in het kader van de nationale veiligheid, blijft inzetten op het onderzoek naar en het financieren van goede praktijken bij steden en gemeenten die inzetten op het aanpakken van drugsmisbruik bij kwetsbare groepen, bij overlastplegers, delinquenten, gedetineerden en ex-gedetineerden.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van het fenomeen druggerelateerde overlast binnen het federaal veiligheidsplan.

1
Het belang van een beleid rond druggerelateerde criminaliteit en druggerelateerde overlast

Waarom een apart fenomeen druggerelateerde overlast?

Door het fenomeen druggerelateerde overlast los te koppelen van meer algemene “overlast” ontstaat er meer aandacht voor de preventie van het drugsmisbruik dat aan de basis ligt van sommige overlastproblematieken.

Het laat niet alleen toe specifiek iets te gaan doen tegen die vormen van overlast die gerelateerd zijn aan problematisch drugsmisbruik, maar het geeft ook de mogelijkheid om in te zetten op de preventie van drugsmisbruik zelf, meer bepaald: de preventie van drugsmisbruik bij die bevolkingsgroepen die omwille van hun verslaving in aanraking kwamen of komen met het gerecht.

De focus op preventie bij overlastplegers zou verloren gaan indien het fenomeen zou versmelten met de algemenere thematiek van overlast. Er zou immers geen ruimte meer overblijven voor de preventieve aanpak van het drugsmisbruik zelf.

Hoewel praktijken die kaderen in primaire preventie niet gesubsidieerd worden door de SVPP, is er in  de SVPP wel ruimte voor praktijken die onder de noemer secundaire preventie vallen, zoals  educatieve projecten voor kwetsbare jongeren, voor ex-gedetineerden met een drugsproblematiek, en voor andere bevolkingsgroepen die riskeren in aanraking te komen met het gerecht door drugsmisbruik. Ook re-integratieprojecten horen binnen de strategie om druggerelateerde overlast tegen te gaan.

De creatie van de term druggerelateerde overlast is ook een poging om af te bakenen waar de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken zich situeert.  

Door de verdeling van de bevoegdheden rond drugs zowel op federaal niveau als op gemeenschapsniveau werd het nodig duidelijk te definiëren waarin de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken ligt wat betreft drugsproblematiek en druggerelateerde criminaliteit.

Door het fenomeen druggerelateerde overlast een plaats te geven in de Strategische Veiligheids-en preventieplannen creëren we een niche om op federaal niveau toch nog bezig te blijven met de drugsproblematiek in het kader van veiligheid, wat dus ook neerkomt op het financieren van bepaalde praktijken van sociale preventie.

We hopen verduidelijkt te hebben waarom het niet wenselijk is om ‘druggerelateerde maatschappelijke overlast’ te laten versmelten met ‘sociale overlast’ . Het fenomeen druggerelateerde overlast onder het fenomeen sociale overlast plaatsen zou namelijk onrecht doen aan het belang en de noodzaak aan een gespecialiseerd beleid inzake de sociale problematiek van drugsmisbruik (en de daaruit volgende overlastproblematiek).

1
Waarom een apart fenomeen druggerelateerde overlast?