foot

0

Activiteiten en bevoegdheden

Er zijn drie belangrijke functies in dit kader en al deze functies kunnen enkel optreden in het kader van voetbalwedstrijden; buiten dit kader hebben deze functiehouders geen enkele bevoegdheid om op te treden in de openbare ruimte.

1. Veiligheidsverantwoordelijken

De veiligheidsverantwoordelijke is de referentiepersoon die gemachtigd wordt door de organisator van een voetbalwedstrijd om:

 • in te staan voor de conformiteit met de veiligheidsnormen en de controle op de stadioninfrastructuur,
 • het hiërarchisch gezag en de bestuursmacht over de voetbalstewards uit te oefenen,
 • de briefings voor de voetbalstewards te organiseren,
 • de organisator te vertegenwoordigen in de lokale adviesraad,
 • en om zich ervan te vergewissen dat alle veiligheidsafspraken werden nageleefd.

2. Voetbalstewards

Naast hun bevoegdheden in het stadion en de perimeter ervan, kunnen ze voortaan ook elders worden ingezet voor voetbalevenementen.

A. Inzet van voetbalstewards in het stadion en in de perimeter tijdens een voetbalwedstrijd: 

Voetbalclubs zijn enkel verplicht om voetbalstewards in dienst te nemen voor nationale of internationale wedstrijden. Wanneer er een beroep wordt gedaan op voetbalstewards, oefenen zij hun bevoegdheden uit onder het toezicht van een veiligheidsverantwoordelijke.

De voetbalstewards zijn bevoegd om in te staan voor:

 • de oppervlakkige controle van kleding en bagage,
 • het onthaal en de begeleiding van de toeschouwers naar hun plaatsen en van de personen op de parkings uitgebaat door de voetbalclubs,
 • de communicatie naar het publiek en de hulp- en politiediensten,
 • de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, het nemen van passende maatregelen in afwachting van de hulp- en veiligheidsdiensten,
 • de inspectie van de inrichtingen vóór en na de wedstrijd, een aanwezigheid aan de evacuatiepoorten en het verzekeren dat de toegangs- en evacuatiewegen permanent vrijgehouden worden,
 • het vergezellen van de scheidsrechters, de lijnrechters, de spelers en de officiële delegatie van bij hun aankomst in het stadion tot aan hun vertrek, evenals, indien nodig, het vergezellen van deze personen tot aan het voorziene ontmoetingspunt dat zich meestal buiten het stadion bevindt,
 • in overleg met de betrokken politiezones, de regeling van het verkeer in de perimeter, voor de stewards die de opleiding van gemachtigd opzichter hebben gevolgd.

B. Uitbreiding van bepaalde bevoegdheden op het grondgebied tijdens een voetbalwedstrijd:

Voor zover dat bepaald is in de jaarlijkse veiligheidsovereenkomst, kunnen de voetbalstewards ook tussenkomen naar aanleiding van collectieve verplaatsingen van supporters buiten de perimeter.

C. Inzet van voetbalstewards tijdens voetbalevenementen:

De voetbalstewards kunnen tussenkomen naar aanleiding van voetbalevenementen. Wanneer er voetbalstewards worden ingezet voor een voetbalevenement, sluiten de organisatoren en de bevoegde burgemeester voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst betreffende de inzet, de bevoegdheden en de taken van de veiligheidsverantwoordelijke en de voetbalstewards. De Voetbalwet beschrijft nauwkeurig de taken die in dat geval kunnen worden uitgevoerd door de voetbalstewards.

Voor een niet-voetbalevenement moet er worden overwogen om private bewakingsagenten of andere veiligheidsfuncties in te zetten. Voetbalstewards kunnen niet hiervoor ingezet worden. De voetbalstewards mogen geen activiteiten uitoefenen zoals gedefinieerd in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en ook geen activiteiten die aan gemeenschapswachten zijn toevertrouwd door de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

3. De Supporters Liaison Officer (SLO):

De SLO heeft als rol de dialoog tussen de club, de supporters en de overheden te verzekeren en te verbeteren en zo bij te dragen aan een feestelijk en positief verloop van de voetbalwedstrijden.

1
Activités et compétences

Controle op de naleving van de coronamaatregelen

De hierboven genoemde functies kunnen in het kader van de controle op de naleving van de coronamaatregelen enkel optreden tijdens voetbalmatchen en voetbalevenementen.

Er dient evenwel aan herinnerd te worden dat momenteel contactsporten nog niet toegelaten zijn.

0
Controle op de naleving van de coronamaatregelen

Wettelijke basis en bijkomende info

 • Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
 • Koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden;
 • Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards.
 • Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de Voetbalcel: [email protected].

0
Wettelijke basis en bijkomende info